103 – Midd’laar Jezus

Midd’laar Jezus

Midd’laar Jezus, tot verlossing
van het mensdom toebereid,
die uw uitverkoren schare
wenst te brengen waar Gij zijt,
zie, uw opdracht van de Vader
hebt G’ op aarde trouw volbracht;
help ook ons die taak volbrengen
door uw goddelijke kracht.

Al de namen der verlosten
draagt G’ in uwer liefdehand;
‘t uitverkoren volk gedenkt Gij,
brengt het in ‘t beloofde land.
Gij vergeet, Heer, ook de dwazen,
die U smaden, zelfs nog niet;
ja, uw Heilandsoog vol deernis
op de wereldkind’ren ziet.

Gij, die voor Gods volk als Midd’laar
pleitend tot de Vader gaat,
maak ook ons tot koning-priester,
d’ ons beloofde, zaal’ge staat.
Dat de Vader kracht en leven
aan zijn volk uit gunst verleen’,
om U, Heiland, in dit heden
na te volgen; U alleen!

Geen media