46 – De bruigom komt!

De bruigom komt!

De bruigom komt! zo schalt de roep,
komt, steekt de lampen aan;
neemt olie mee, maar haast u toch,
Hij mocht eens binnengaan.
De bruigom komt! zo klinkt de roep;
het wordt de dwazen bang;
zij gaan om olie in de nacht,
zij gaan in snelle gang.
Refrein

Gij wijzen, weest in God verblijd,
dat gij zijn woord gedacht;
als Christus komt, zijt gij bereid,
al is ‘t ook donk’re nacht.
Gij staat in der apost’len licht,
en olie is hun woord.
Verspilt die kostb’re olie niet,
straks wordt de roep gehoord.
Refrein

De bruigom komt zal ‘t eenmaal zijn,
de wijzen zullen mee
dan zitten aan zijn bruiloftsmaal,
in eeuw’ge zaal’ge vree.
Niets kondigt ons zijn ure aan,
waarin de dwaas verstomt.
O, waakt dan, waar d’ apostelmond
U toeroept: ziet, Hij komt!
Refrein

Refrein:
O, zijt de dwazen toch niet gelijk!
zo komt gij nooit in ‘t heerlijke rijk.
Neemt olie mee! neemt olie mee!

Geen media