81 – In gemeenschap met mijn Jezus

In gemeenschap met mijn Jezus

In gemeenschap met mijn Jezus,
smaak ik zaligheid;
dan geniet ik rust en vrede
in volkomenheid.
‘k Weet, dat waar ‘k mij aan Hem geef,
en mij zelve niet meer leef,
Hij zich ook aan mij wil geven
als de ware vree.

Hij, de midd’laar mijner ziele,
vol van liefdemacht,
trekt mijn harte telkens weder
door zijn Geesteskracht.
Door zijn licht ik meer en meer
ook mijzelve kennen leer,
ied’re duist’re plek ontdekkend
in mijn zondig hart.

Ja, mijn zonden worden meerder
door ‘t ontdekkend licht,
maar Godlof, door zijn genade
treft mij geen gericht.
‘k Weet, hoe groot mijn schuld ook zij,
‘t woord der waarheid maakt mij vrij;
mag soms scherp die waarheid wezen,
‘t is tot mijn behoud.

Geen media