83 – In stille trouw wil ik U dienen

In stille trouw wil ik U dienen

In stille trouw wil ik U dienen,
mijn leven hoort toch u, o Heer;
daarom wil ik mijn ganse leven
gaan werken, slechts ter uwer eer.
Geef mij daartoe een kracht van boven,
want zonder U ben ‘k niets, o God,
neem Gij de leiding in mijn leven,
bestier mijn aards en eeuwig lot.

In stille trouw, o lieve Vader,
ook waar geen mensenoog het ziet,
wil ‘k door mijn leven steeds getuigen
van ‘t Godd’lijk heil dat Gij mij biedt.
Want Gij doorgrondt mijn hart en zinnen,
die niemand, niemand zijn bekend,
gij zijt de delger mijner schulden,
verlosser van mijn diepst’ ellend’.

In stille trouw, o help mij, Vader,
dat ik tot dienen steeds mij geef,
niet om ge-eerd, gezien te worden,
maar dat ik onbaatzuchtig leef.
U wil ‘k geheel mij toebetrouwen,
uw liefdesarmen zijn zo wijd,
ik voel mij rustig en geborgen
omdat ik weet dat Gij mij leidt.

Geen media