86 – Ja, mijns levens grootste vreugde

Ja, mijns levens grootste vreugde

Ja, mijns levens grootste vreugde
zijt Gij Heiland, ‘s Vaders zoon.
Mijner zieletroost en blijdschap,
komt uit uw genadetroon.
Refrein

And’ren mogen zich verblijden,
met de lusten van deez’ aard, neen,
wij weten: ‘t is niet blijvend,
‘t buiten U geen leven baart.
Refrein

Rijker kan men toch niet worden,
dan men in zijn Heiland is;
wereldschatten gaan verloren,
wereldlicht wordt duisternis.
Refrein

Refrein:
Zielevrede, ongestoord,
zaligheid, die ‘t hart bekoort,
schenkt Gij door ‘t apostelwoord.

Geen media