143 – Vol van eindeloze liefde

Vol van eindeloze liefde

Vol van eindeloze liefde
voor wie strijdt de goede strijd;
vol geduld en mededogen,
is de Geest, die troost en leidt.
Vriend’lijk, mild straalt ons steeds tegen
liefd’ en trouw van ’s Heren troon,
hemelvreê, gena en zegen
is het zoete Jezus loon.

Zielekrankheên wil Hij helen,
niet vergeten ’t lichaamsleed;
wil voor elk een helper wezen,
die Hem zijn verlosser weet.
Al zijn schapen wil Hij weiden
als die ’t goede voor hen weet;
schenkt hun krachten om t’ overwinnen,
geeft hun troost bij al het leed.

Apostolisch volk des Heren
weet, Hij heeft u duur gekocht;
looft uw God met vreugdepsalmen,
Hem, wiens Geest u zoveel wrocht.
Zingt Hem lof, brengt uw aanbidding
op het altaar van de Heer,
en bewijst door wederliefde
Hem uw dank, brengt zó Hem eer!

Geen media