158 – Wie overwint

Wie overwint

Wie overwint, zal zeker eenmaal smaken
de vrucht des levens uit het paradijs,
geen eeuwig leed zal dan zijn ziel meer treffen,
geen tweede dood, het danklied daarvoor rijz’.
Wie overwint, zal ‘t hemels manna eten,
een goed getuigenis zal in Hem zijn;
een nieuwe naam zal Jezus op Hem schrijven,
en Hij zal drinken ‘s Heren vreugdewijn.
Refrein

Wie overwint, zal zeker zalig worden,
een steunpunt zijn in ‘s Heren dienst en huis,
Hij zal de trouwe Vaderliefde smaken,
en eeuw’ge vree als vrucht van Jezus kruis.
Wie overwint, Hij zal gemeenschap hebben
met de God de Vader tot in eeuwigheid,
de bron des lams zal eeuwig Hem dan laven,
waaruit Hem toevloeit vreed’ en zaligheid.
Refrein

Wie overwint, zich houdt aan Gods geboden,
die door d’ apostelmond Hem zijn gebracht,
zal mee behoren tot de bruidsgemeente,
die nu haar bruidegom met spoed verwacht.
Ja, eerst’lingskind, dan zult gij bij Hem zitten
aan ‘t avondmaal des lams in salems stad;
o, zalig hij, die daartoe uitverkoren,
reeds hier het onderpand ontvangen had.
Refrein

Refrein:
Wie oren heeft, die hore
wat ‘s Vaders Geest Hem zegt.
Alleen de overwinnaar
is d’ eerkroon weggelegd

Geen media