Daily Archives: 6 december 2011

37 posts

46 – De bruigom komt!

De bruigom komt! De bruigom komt! zo schalt de roep, komt, steekt de lampen aan; neemt olie mee, maar haast u toch, Hij mocht eens binnengaan. De bruigom komt! zo klinkt de roep; het wordt de dwazen bang; zij gaan om olie in de nacht, zij gaan in snelle gang. […]

47 – De Heer is mijn herder

De Heer is mijn herder De Heer is mijn herder, niets zal mij ontbreken, ik leg mij op grazige weiden terneer; aan effene waters, aan heldere beken, daar les ik mijn dorst, daar verkwikt mij de Heer. En als ik soms afdwaal, dan zoekt Hij mij weder, en als ik […]

48 – De liefde des Vaders

De liefde des Vaders De liefde des Vaders onttrekt mij aan d’ aard, de liefde des Vaders is alles mij waard; niets stilt mijn verlangen, noch rijkdom, noch eer, bij Vader te wezen, is wat ik begeer. Wat buigt gij, mijn ziele, u droevig terneer? Hier is niet de ruste, […]

49 – De rotsgrond geloof en vertrouwen

De rotsgrond geloof en vertrouwen De rotsgrond geloof en vertrouwen, die d’ invloed der tijden weerstaat, zij u ‘t fundament om te bouwen een woning, die nimmer vergaat. Al mogen dan stormen en golven het beuken met hevig gedruis, de kracht van de branding zal breken op die rotsvaste grond […]

50 – Een dagwerk voor de Heiland

Afspelen   Een dagwerk voor de Heiland Een dagwerk voor de Heiland, dat is de moeite waard. De afstand kleiner, het harte reiner, ‘t met Hem gemeenschap baart. Zijn Geest ons leert wat Hij van ons begeert. Refrein Een dagwerk voor de Heiland, zij ons een heil’ge zaak. Niet als […]

51 – Een getrouwe vriend te hebben

Een getrouwe vriend te hebben Een getrouwe vriend te hebben is wat meen’ge ziel begeert, die, bij ‘s levens zware lasten, in verlatenheid verkeert. Welk een rust verschaft mij dit: dat ik zulk een vriend bezit. Maar nog zaliger voorzeker is ‘t, als men een Vader heeft, die vol liefde […]

52 – Een hart en ene ziel voorwaar

Afspelen Een hart en ene ziel voorwaar Een hart en ene ziel, voorwaar, was d’ eerste christenschare; als broeders, zusters, zag men haar eendrachtig zich vergaren. Een jubelklank als aller dank steeg opwaarts bij hun knielen; een in hun hoop, een in de doop, één hart en éne ziele! Al […]

53 – Een liefdebron, zo wonderbaar

Een liefdebron, zo wonderbaar Een liefdebron, zo wonderbaar, ontspringt uit Jezus hart; en vloeit in het apostelwoord, geeft balsem ons in smart. Refrein Een liefdebron, zo goed, zo mild, is Jezus’ hart ook mij. En door de delging van mijn schuld, maakt Hij mijn ziele vrij. Refrein Refrein: O, zoon […]

54 – Ene gouden wandelstaf

Ene gouden wandelstaf Ene gouden wandelstaf God mij in de handen gaf; uit de hemel kwam Hij neer, naar de hemel wijst Hij weer! deze staf heet: mijn geloven, houdt mij staande, richt naar boven, al ontvalt mij aardse steun, op die staf ik rotsvast leun. Aan de hemel staat […]

55 – Ene vriend heb ik gevonden

Ene vriend heb ik gevonden Ene vriend heb ik gevonden, ik voor Hem geen beter weet; alle dagen, alle stonden, met mij is in vreugd’ en leed! Hij voert mij op rechte paden, gaat met mij, verlaat mij niet; geeft mij vrede, schenkt genade, daag’lijks Hij mij hulpe biedt. Hij […]

56 – Ernstig dringt een grote vraag toch

Afspelen   Ernstig dringt een grote vraag toch Ernstig dringt een grote vraag toch, ziele, heden tot u door: Hebt gij u geheel gegeven Jezus, die u uitverkoor? Wil voor Hem uw hart ontsluiten, wijd uw ganse zijn aan Hem. Sluit mij toch niet langer buiten, vraagt Hij u, hoor […]

57 – Ga mij niet voorbij, o Heiland

Afspelen  Ga mij niet voorbij, o Heiland Ga mij niet voorbij, o Heiland, hoor mijn stille bee, als ik onder leed gebogen, vraag om zielevrêe. Jezus, Heiland blijf steeds aan mijn zij, wil door uw gezant mij leiden, ga mij niet voorbij. Ga mij niet voorbij, o Heiland, als ik […]

58 – Geef mij meer van uwe Geest, Heer

Geef mij meer van uwe Geest, Heer Geef mij meer van uwe Geest, Heer meer van uwe zalvingskracht, meer Heer van uw heil`ge olie, in de lamp als zegensmacht. Doch wat baten alle gaven, missen zij uw Geesteslicht! ach wat helpen vorm en namen, had ik uwe zalving niet. Zalving […]

59 – God gaf een trouwe helper mij

God gaf een trouwe helper mij God gaf een trouwe helper mij, wat zal, wat kan mij deren? Een herder, die noch slaapt, noch dwaalt, die mij zijn weg wil leren. Hij leidt m’ als schaap met zachte hand naar ‘t heerlijkst groenend weideland, waar frisse wat’ren stromen. Ook houdt […]

60 -God is de liefde

Afspelen God is de liefde God is de liefde, bracht mij verlossing, God is de liefde, Hij mint ook mij; Gods zoon werkt steeds nog door zijn gezanten, en maakt mijn ziele zo rijk en blij. Refrein Kost’lijke gave van heil en vrede, ‘k geef U mijn liefde, mijn ganse […]

61 – Grote Immanuel

Grote Immanuel Grote Immanuel, hemelvorst Michael, Godd`lijke kracht! zie ook op mij terneer, hoor, hoor, mijn smeken Heer; wees Gij mijn tegenweer voor satans macht. Satan legt lagen mij, legt ze van alle zij voortdurend weer. Maar als Gij op mij ziet en mij uw hulpe biedt, baat al zijn […]

62 – Heiland Jezus, goede herder

Heiland Jezus, goede herder Heiland Jezus, goede herder, die uw schapen trouw behoedt, op de weide der gemeenschap, ons met groenend leven voedt. Mochten wij U t’ allen tijd volgen in gehoorzaamheid; u, die heden in d’ apostel onze zieleherder zijt. Vreemde herdersstemmen lokken in de wereld om ons heen; […]

63 – ‘s Heren liefde is oneindig

‘s Heren liefde is oneindig ‘s Heren liefde is oneindig, hoogste voorbeeld voor de mens; onze liefde toch is spoedig, veel te spoedig aan een grens. Uit ons hart stijg’ dan de bede, ernstig, innig, telkens weer; met onszelve ontevreden: schenk ons meerder liefde, Heer! Meerder liefde, hoe begeerlijk, en […]

64 – Het woord des Heren klinkt opnieuw

Het woord des Heren klinkt opnieuw Het woord des Heren klinkt opnieuw hoog ernstig ons in d’ oren: eens wordt gij uit de aardse schoot voor ‘t Geestesrijk geboren! dat toch een ieder onzer aan die dag die plaats in Christus Rijk verkrijgen mag, waartoe Hij werd verkoren. waartoe Hij […]

65 – Het zij mijn lust, om daar te zijn

Het zij mijn lust, om daar te zijn Het zij mijn lust, om daar te zijn, waar Jezus is, waar Hij wil toeven; zou ik door lauwheid van mijn Geest die trouwe Heiland dan bedroeven? Neen, nergens waar ik ook mag zijn, voel ik zo vrij mij van de zonde, […]

66 – Hoe zalig, hoe heerlijk, o Jezus

Afspelen   Hoe zalig, hoe heerlijk, o Jezus Hoe zalig, hoe heerlijk, o Jezus, met U in verbinding te zijn. Ja, groot is o Heer uw genade, gij maakt ons het harte weer rein. Refrein Wij waren voorheen aan het dwalen, wij zochten maar vonden U niet, maar in uw […]

67 – Hoe zalig is ‘t mij hier te zijn

Hoe zalig is ‘t mij hier te zijn Hoe zalig is ‘t mij hier te zijn, ja ‘t hart wordt mij hier stil; want volop valt het manna neer, het brood, als Vaders wil. Wie wil verzaam’len, vindt in overvloed het heerlijkst manna, dat niet meer hong’ren doet. Dat levensmanna […]

68 – Hoort, de wachters van Sion

Hoort, de wachters van Sion Hoort, de wachters van Sion, zij roepen dag en nacht; melden het heil der ziele, dat Jezus op aarde bracht! Zij ploegen en zaaien, zij wieden en maaien, zij snijden en binden als wachters der bruid. zij snijden en binden als wachters der bruid. Refrein […]

69 – Houd uw uitverkiezing hoog

Houd uw uitverkiezing hoog Houd uw uitverkiezing hoog, eerst’ling hoe ‘t ook stormen moog; dat geen Geest u ooit ontroov’ ‘t machtig kinderlijk geloof. Houd op Jezus ‘t oog gericht, die u voert van licht tot licht, die door zijn gezant U leidt naar het Rijk der heerlijkheid. Ga, bewust […]

70 – Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken, zegt Jezus ook tot d’ apost’len van nu. Wilt Gij mij vinden, mij toebehoren? Neemt uit die ranken de krachten tot u! Refrein Jezus de wijnstok, bronne des levens, wie in Hem blijft draagt […]

71- Ik bouw op de Heer

Ik bouw op de Heer Ik bouw op de Heer, mijne ziele wacht Hem en ik hope, en ik hope op het woord zijner stem. Mijne ziele wacht op de Heer, meer dan de wachters op de morgen, die op de morgen wachten. Israel hope op de Heer, want bij […]

72 – Ik heb een Vader

Ik heb een Vader Ik heb een Vader, die mij zo mint; een die mij koestert steeds als zijn kind. Lig ik soms moe, verslagen terneer, in zijne armen rust ik dan weer. Mocht ik soms dwalen, ver van mijn huis, zie! mijn apostel brengt mij weer thuis; `k mag […]

73 – Ik heb U lief, mijn Jezus, trouwe Heer

Ik heb U lief, mijn Jezus, trouwe Heer Ik heb U lief, mijn Jezus, trouwe Heer, omdat gij mij gezocht hebt en gevonden, toen ik verdwaald, in doornen als gebonden, geen uitkomst zag, geen hoop op wederkeer. U tegenstaan was soms mijn lust, mijn werk, mijn streven was ‘t, om […]

74 – Ik ken een schone edelsteen

Ik ken een schone edelsteen Ik ken een schone edelsteen, een kostelijk kleinood, dat Jezus liefdevolle hart het arme mensdom bood, het arme mensdom bood. ‘t Apostelambt is deze steen, door Hem gesteld, in Hem ook een, door Hem gesteld, in Hem ook een. Alleen d’ apost’len gaf Hij kracht […]

76 – Ik weet een heerlijk doel

Afspelen   Ik weet een heerlijk doel Ik weet een heerlijk doel, waar zaal’ge rust mij beidt; waar mij, naar ‘t woord van Jezus, de plaats reeds is bereid. Refrein Ik weet slechts ene weg, die naar de erve leidt; mijn Jezus is die weg, die naar dat doel mij […]

77 – Ik weet een Rijk waar Jezus troont

Afspelen   Ik weet een Rijk waar Jezus troont Ik weet een Rijk waar Jezus troont, een Rijk zo wonderschoon, door eng’lenscharen lang bewoond als milde zegensboon. Refrein Hij spreekt zo vriend’lijk: komt tot mij, rust vindt ge aan mijn borst, gij allen, die vermoeid en mat naar ware vrede […]

78 – Ik weet ene bronne

Ik weet ene bronne Ik weet ene bronne, in Sion zij welt, geeft water des levens zo rein; en vloeit uit d’ apost’len, door Jezus gesteld, geen water kan Godd’lijker zijn. Refrein Kom, dorstende ziel, neem het water dier bron, Gods waarheid zij u ene lust; slechts wie aan deez’ […]

79 – Ik wil streven

Afspelen   Ik wil streven Ik wil streven, dat mijn leven Gode zij gewijd; daag’lijks sterven om te erven, Jezus heerlijkheid. Wat ook hindert, ik loop voort, door d’ apost’len aangespoord: niet vertragen, nooit versagen, denk aan ‘t grootse doel! ‘k Ben verkoren, te behoren tot de eerst’lingsschaar; ‘k wil […]

80 – In de rotskloof als geborgen

In de rotskloof als geborgen In de rotskloof als geborgen, veilig, hoe de storm ook woedt, rustig, vredig, zonder zorgen, is ‘t mij daar in Jezus goed. In die schuilplaats ben ik veilig, trots de vloed, die kookt en bruist. Is rondom mij ook de branding, daar toch rust en […]

81 – In gemeenschap met mijn Jezus

In gemeenschap met mijn Jezus In gemeenschap met mijn Jezus, smaak ik zaligheid; dan geniet ik rust en vrede in volkomenheid. ‘k Weet, dat waar ‘k mij aan Hem geef, en mij zelve niet meer leef, Hij zich ook aan mij wil geven als de ware vree. Hij, de midd’laar […]

82 – In Jezus armen rust gij zacht

Afspelen   In Jezus armen rust gij zacht In Jezus armen rust gij zacht, aan `t hart vol reine liefde; daar voelt het harte zalig zich, wat ook in `t leven griefde. Want in zijn armen is `t u goed, ontvlamt uw hart in liefdegloed. Refrein In Jezus armen rust […]