Daily Archives: 7 december 2011

54 posts

83 – In stille trouw wil ik U dienen

In stille trouw wil ik U dienen In stille trouw wil ik U dienen, mijn leven hoort toch u, o Heer; daarom wil ik mijn ganse leven gaan werken, slechts ter uwer eer. Geef mij daartoe een kracht van boven, want zonder U ben ‘k niets, o God, neem Gij […]

84 – t Is, Heer, uw werk

Afspelen   t Is, Heer, uw werk t Is, Heer, uw werk, van U alleen, het werk waarin wij staan; daar Heer, Gij zelf de bouwer zijt, kan ‘t nimmermeer vergaan. Wat Gij beloofd hebt in uw Woord, een helper, die ons altijd hoort, dat zijt Gij heden in uw […]

85 – Is Jezus in uw hart geboren nu?

Is Jezus in uw hart geboren nu? Is Jezus in uw hart geboren nu? Blijft Hij in vreugd’ en smart ook steeds in u? Zijt gij in ‘t levenslot een met uw Heer en God? Smaakt gij dat zielsgenot? Dan is het goed. (3x) Is het de heil’ge Geest die […]

86 – Ja, mijns levens grootste vreugde

Ja, mijns levens grootste vreugde Ja, mijns levens grootste vreugde zijt Gij Heiland, ‘s Vaders zoon. Mijner zieletroost en blijdschap, komt uit uw genadetroon. Refrein And’ren mogen zich verblijden, met de lusten van deez’ aard, neen, wij weten: ‘t is niet blijvend, ‘t buiten U geen leven baart. Refrein Rijker […]

87 – Ja, o Heiland, troost en raad

Ja, o Heiland, troost en raad Ja, o Heiland, troost en raad vindt een elk die tot U gaat; o, voer ons aan uwe hand veilig naar ‘t beloofde land. Zijn wij moede, dat ons oog zich tot U verheffen moog! Maak ons allen meer bewust, dat G’ ons leidt […]

88 – Ja, slechts een wens

Afspelen   Ja, slechts een wens Ja, slechts een wens, slechts een verlangen heb ik voor u, mijn zuchtend hart, dat Gij als Jezus steeds moogt blijven onwankelbaar in vreugd’ en smart. Hij zij uw toevlucht t’ allerstonde, zijn liefde blijve uw banier; Hij zij met u op al uw […]

89 – Ja, verzek’ring van ‘t eeuwig leven

Ja, verzek’ring van ‘t eeuwig leven Ja, verzek’ring van ‘t eeuwig leven schenkt de Heer door d’ apostel ook mij, mijn geloven is weten geworden, de genade mijns Gods maakt mij blij. Refrein Sterke rotssteen in zorgen en noden, glanzend licht in de donkerste nacht, neen, geen vijand kan ‘t […]

90 – Jezus mijn vriend

Afspelen   Jezus mijn vriend U wijd ik dit gezang, Jezus mijn zielevriend. Blijft Gij mijn leven lang, Jezus mijn vriend. Trouwer dan U is geen, Gij laat mij nooit alleen, leidt mij door `t leven heen, Jezus mijn vriend. Wat zijt Gij rein en mild, Jezus mijn zielevriend, al […]

91 – Jezus trouwe voert wie willen

Jezus trouwe voert wie willen Jezus trouwe voert wie willen op de berg der heerlijkheid; ja, wie Hem vertrouwend volgen, Hij in vruchtb’re velden leidt. Refrein O, wie zou niet gaarne wonen, op de berg der heerlijkheid? Waar de Heer der zaligheden, ons als zijne broeders beidt? Refrein Wie zou […]

92 – Kent gij het land

Kent gij het land Kent gij het land, waar eeuw’ge vreugde bloeit, waar Edens vrucht zo schoon en heerlijk groeit, hemelse vreugd’ de pelgrims is bereid en ook de vredespalm zo rijk gedijt? Kent gij dat land, kent gij dat land? Daarheen, daarheen, mijn ziel zal gaan, kom pelgrim, sluit […]

93 – Kleine waterdrupp’len

Afspelen   Kleine waterdrupp’len Kleine waterdrupp’len, kleine korr’len zand, vormen grote zeeën en het wijde strand, vormen grote zeeën en het wijde strand. Kleine liefdedaden, woorden, mild en zacht, ‘t kleinst gezin is daarmee ‘t grootst geluk gebracht, ‘t kleinst gezin is daarmee ‘t grootst geluk gebracht. melodie met toestemming Rainer […]

94 – Kom in mijn hart

Kom in mijn hart Kom in mijn hart, kom in mijn hart, o, kom in mijn hart, Heer Jezus! Breng keer op keer uw ware leer, opn ieuw in mijn hart, Heer Jezus! Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart, o, blijf in mijn hart, Heer Jezus! Blijf op […]

95 – Krachtig bouwt de Heer

Krachtig bouwt de Heer Krachtig bouwt de Heer als vrucht van ‘t kruis, door zijn trouwe knechten zijn geheiligd huis; Jezus wand’lend onder ons in knechts gewaad, dient uit liefde, leidt ons in verzoende staat. Refrein God bouwt thans een huis, zijn naam ter eer, Jezus arbeidt heden door apost’len […]

96 – Laat ons Sions lied’ren zingen

Laat ons Sions lied’ren zingen Laat ons Sions lied’ren zingen, stemt de hartenssnaren fijn; dat de wereld het moog’ horen, dat wij eerst’lingskind’ren zijn. Laat de frisse jubelklanken spreken van de liefdegloed, die ons eensgezind doet strijden, ons bezielt met heil’ge moed. Laat het licht uit Sions woning helder schijnen […]

97 – t Lichtend spoor van onze Heiland

t Lichtend spoor van onze Heiland t Lichtend spoor van onze Heiland, volgt het allen na; ‘t werk waartoe gij zijt verkoren, kent geen wederga. Komt, houdt moed, want Gods gezond’nen staan u trouw terzij; in de strijd met alle Geesten is hun hulp nabij. ‘t Zwaard des Geestes zij […]

98 – Licht na het donker

Afspelen   Licht na het donker Licht na het donker, vrede na strijd; jubel na tranen, vreugd’ na gekrijt; zonne na regen, vrijheid na druk; na de vermoeidheid, zalig geluk. Vreugde na droefheid, balsem na smart; na overgave: troost voor het hart; kracht na de zwakheid, roem na de smaad; […]

99 – Lieve Vader, sterk mij, zwakke

Afspelen   Lieve Vader, sterk mij, zwakke Lieve Vader, sterk mij, zwakke, kracht’loos ben ik zonder u, Gij, die alles kunt bewerken, sta mij bij en help mij nu. Wil mijn bede toch verhoren, en uw hulpe schenken, Heer, o, trek mij weer uit het aardse in uw reine liefdessfeer. […]

100 – Machtige stromen van zegen

Machtige stromen van zegen Machtige stromen van zegen, slecht door Gods kind`ren gekend, wekken nieuw leven op aarde, waar Hij apostelen zendt. Machtige stromen van zegen! Ruisende storten zij neer; verkwikking als regen, geven de vruchtbaarheid weer. Stromen van licht en genade komen uit Jezus hart voort, bieden ons kracht […]

101 – Meen,ge ziel bezwijkt van droefheid

Meen,ge ziel bezwijkt van droefheid Meen,ge ziel bezwijkt van droefheid wijl zij nergens uitkomst ziet. Meen’ge ziele zucht naar vrede, die de wereld haar niet biedt. Stilt gij hier dus kindersmart, spreekt gij daar een woord naar ‘t hart, acht die arbeid niet gering, wees tot troost in kleine kring. […]

102 – Met uwe hulp alleen

Afspelen   Met uwe hulp aleen Met uwe hulp aleen, o Heiland, trouwe Heer, ga ‘k vast de levensweg, betrouw m’ U daag’lijks meer. Refrein Met uwe hulp alleen, o Jezus, Heiland mijn, zal ik tot in de dood getrouw toch kunnen zijn. Refrein Met uwe hulp alleen, in vreugde […]

104 – Mijn Vader, uwe wil

Afspelen   Mijn Vader, uwe wil Mijn Vader, uwe wil moog steeds de mijne zijn; aan uwe liefdehand ga ‘k als een kind, zo klein. grote liefde wil mijn ziel steeds hulpe bien, daarom niet mijn wil, Heer! Uw wil zal steeds geschien. Daarom niet mijn wil, Heer, maar uw […]

105 – Naar ‘t Vaderhuis

Afspelen   Naar ‘t Vaderhuis Naar ‘t Vaderhuis, daarheen gaat mijn verlangen, naar d’eeu’ge zaal’ge liefdessfeer, weg van de wereld en haar wrange vreugde, haar schijngenot, haar roem en eer. Met duizend wensen ben ik aangevangen, maar keer terug met slechts één verlangen, het stille heimwee onder leed en kruis: […]

106 – Naar ‘t Vaderland

Naar ‘t Vaderland Naar ‘t Vaderland, naar ‘t Vaderland! Laat ons de ankers lichten en zeil en roer naar wind en golven richten. In blijde hoop de ziel op weerzien zint, naar ‘t lieflijk oord waar zij behoort, in blijde hoop de ziel op weerzien zint, niets haar dan bindt. […]

107 – Nader mijn God bij U

Afspelen   Nader mijn God bij U Nader mijn God bij U, U naderbij! Drukt ook het leed mij hier, dreigt velerlei, toch zal trots kruis en pijn, steeds dit mijn leuze zijn: nader mijn God bij U, U naderbij! Ontbreekt op ‘t levenspad vaak zonneschijn, rustplaats voor ‘t moede […]

108 – Neem Jezus in uw vaartuig op

Afspelen   Neem Jezus in uw vaartuig op Neem Jezus in uw vaartuig op, in kinderlijk vertrouwen; in zijn apost’len toont Hij zich een rots om op te bouwen. Al is de zee ook woest en wild, ‘t is nog de Heer, die stormen stilt. Refrein Hij houdt het stuurrad […]

109 – Neem mij aan, o Heiland Jezus

Neem mij aan, o Heiland Jezus Neem mij aan, o Heiland Jezus, neem mij aan zoals ik ben, wil mij uit gena bevrijden van mijn schuld, die ik erken. Refrein Zo wil ik op U vertrouwend, steeds mijn weg door `t leven gaan. Laat uw beeld als Zieleherder mij daarbij […]

110 – Nog is `t de tijd

Nog is `t de tijd Nog is `t de tijd, de tijd van Gods genade, nog zijn apost`len met hun hulp nabij. O hoort hun Woord, `t behoedt de ziel voor schade, en maakt ons sterk als strijders aan hun zij. Refrein Wees mij nabij o Heer, op al mijn […]

111 – Niet om gediend te worden

Niet om gediend te worden Niet om gediend te worden ben ik op deze aard’, maar om mijzelf te gorden tot dienen, onvervaard; hij, die mij heeft gezonden en met zijn Geest vervuld, vernieuwt in zegensstonden mijn krachten, lust geduld. Geen mensengunst of -ere spoort mij tot dienen aan; het […]

112 – O, dat gij mocht bekennen

O, dat gij mocht bekennen O, dat gij mocht bekennen, hoezeer gij zijt in nood, en dan ook mocht erkennen, Gods hulp, zo rijk, zo groot; dan zoudt gij niet wachten, maar ijlen tot Hem, die thans door zijn apost’len U noodt met luider stem. U noodt met luider stem. […]

113 – O, eerst’lingskind, waardeer

Afspelen   O, eerst’lingskind, waardeer O, eerst’lingskind, waardeer het voorrecht u bereid; uw plaats in ‘t heilsplan Gods voor tijd en eeuwigheid. Kortstondig is de vreugd van wat g’ op aard geniet, doch eeuw’ge zaligheid, ‘t verlossingswerk u biedt. Zijt gij niet vrijgekocht uit satans dienstverband, met heil’ge Geest gedoopt […]

114 – Of stormen al loeien

Afspelen   Of stormen al loeien Of stormen al loeien, geen sterre daar blinkt, de hemel verduistert steeds meer; vertrouwend op God, mij de moed niet ontzinkt, ‘t is mij goed, ‘t is mij goed in de Heer. Refrein Als satan zich opmaakt en vreze mij baart, dit woord geeft […]

115 – O, Godgewijde eerst’lingsschaar

O, Godgewijde eerst’lingsschaar O, Godgewijde eerst’lingsschaar, door Christus zelf vergaard, met wie de Heer zo wonderbaar zijn trouw verbond bewaart; laat schijnen toch zijn waarheidslicht, groot is de duisternis; vrees satan en zijn listen niet, uw zege is gewis! Komt broeders, zusters, sluit u aan, hier is d’Immanuel, en schaart […]

116 – O, Heer, ik zou graag stille zijn

O, Heer, ik zou graag stille zijn O, Heer, ik zou graag stille zijn, stil, tot in ‘t diepst van ‘t harte mijn; niet zeggen ja, niet zeggen neen, niets wensen groot, niets wensen kleen; maar stille,stille, stille zijn, ja stille, stille, stille zijn. Zie, Heer, ik wil graag stille […]

117 – O Heer, maak mij gelijker

O Heer, maak mij gelijker O Heer, maak mij gelijker aan ‘t beeld van uwen zoon; mijn hart aan liefde rijker, een plaatse u ter woon! ‘k Wil daartoe mij verbinden met uw gezant, o Heer! Dat Hij mijn ziel kan vinden, kan vormen tot uw eer. O, dat geheel […]

118 – O liefde, gouden zonneschijn

Afspelen   O liefde, gouden zonneschijn O liefde, gouden zonneschijn voor ‘t arme mensenhart. O, dring met uwe gloed in mij en troost m’ in alle smart. Het duister wijkt, de nacht vliedt heen waar ‘t licht der liefde schijnt en zaligheid verdringt het leed dat in de ziele schrijnt. […]

119 – Om aardse rijkdom bid ik niet

Afspelen   Om aardse rijkdom bid ik niet Om aardse rijkdom bid ik niet, wel om mijn daag’lijks brood; om hartenseenvoud vraag ik Heer, om hulp in al mijn nood. En dat ik mijn beloften trouw volbrengend op uw hulp steeds bouw. Refrein Wat geef ik om der wereld lust […]

120 – O mijn ziel, wees toch bereid!

O mijn ziel, wees toch bereid! O mijn ziel, wees toch bereid! wil toch waakzaam leven; opdat niet in boze tijd u ‘t geloof begeve. Zeker is ‘t, satans list doet zo vele vromen in verzoeking komen. Waak dan op uit uwe rust, uit uw zondig slapen, opdat niet de […]

121 – O, mijn ziel, wil u verblijden

O, mijn ziel, wil u verblijden O, mijn ziel, wil u verblijden, spoedig komt gij tot uw rust; wees verheugd, uw levensscheepje nadert reeds de zaal’ge kust. Moedig strijdt het met de baren, in de Heer gij hulp steeds vindt. Zouden u dan stormen deren? Moet gij vrezen, eerst’lingskind? Zouden […]

122 – Ons hart verheugt zich

Ons hart verheugt zich Ons hart verheugt zich, dat bij God de leiding ligt van gans ons lot, en dat Hij vreugd’ of ongeval voor ons ten goede leiden zal. Hij, die ons gans bestaan doorziet, houdt ook de schaal van ons verdriet; zijn wijsheid weet, of leed en smart […]

123 – O, wil toch van het levenswoord

O, wil toch van het levenswoord O, wil toch van het levenswoord geen hoorders zijn alleen; of ‘t al dan niet uw zin bekoort, gaat om te doen eerst heen. Dan komt er vrede in uw huis en blijheid in ‘t gemoed; dan vindt gij kracht om zelfs uw kruis […]

125 – Reeds een dag in Gods gemeenschap

Afspelen   Reeds een dag in Gods gemeenschap Reeds een dag in Gods gemeenschap, als bij Vader thuis te zijn, is mij meer dan duizend elders, meer dan alle aardse schijn. Mocht ik ook al duizend jaren hier in ijd’le vreugde zijn, geeft dat mij nog geen voldoening, wereldvreugd baart […]

126 – Reikt elkaar de hand ten bonde

Reikt elkaar de hand ten bonde Reikt elkaar de hand ten bonde, in deez’ God gewijde stonde, tot elkanders zaligheid. Laat ons ‘s Vaders wil betrachten; d’ een de ander meerder achten, dan wordt ons zijn heil bereid. Dan wordt ons zijn heil bereid. Slechts een meer erkennend leven kan […]

127 – Rijke beloften

Afspelen   Rijke beloften Rijke beloften heeft God gegeven slechts aan de zielen, die Hij verkoor, op hun pelgrimsreis door dit leven, waar hun zijn woord als sterre steeds gloort: ik zal u leiden, ik zal u leiden, ik zal u leiden al met mijn oog, ik zal zelf uw […]

128 – Rust, mijn ziel, uw God is koning

Rust, mijn ziel, uw God is koning Rust, mijn ziel, uw God is koning, aard’ en hemel zijn gebied, alles wisselt op zijn wenken, maar Hij zelf verandert niet. Ieder woelt hier om verand’ring, en betreurt ze dag aan dag; hunkert naar hetgeen Hij zien zal, wenst terug ‘t geen […]

129 – Slechts vertrouwen elke dag

Slechts vertrouwen elke dag Slechts vertrouwen elke dag, bij wat ook gebeuren mag, Jezus trouw mij leiden zal, slechts vertrouwen dat is al. Refrein Troostend schijnt, zelfs in de smart, ‘t licht des Geestes in mijn hart; ja, bij nood en ongeval slechts vertrouwen dat is al. Refrein Zingend als […]

130 – Smal is ‘t pad, waar, o eerst’ling

Smal is ‘t pad, waar, o eerst’ling Smal is ‘t pad, waar, o eerst’ling, de Vader u leidt, de poort is zeer eng soms, waar Jezus u beidt. Die weg, vaak met doornen en dist’len omzoomd, Hij voert naar de hemel; Gods zone daar woont. Refrein Op deez’ weg wacht […]

131 – Tot de berg der heerlijkheden

Afspelen   Tot de berg der heerlijkheden Tot de berg der heerlijkheden voert ons Jezus arbeid heen, en op groene frisse weiden allen leidt, die tot Hem treên. Refrein Op de berg der heerlijkheden -wie beklimt niet graag de top?- zien wij stralend en vol vreugde tot de Heiland dankbaar […]

132 – Trouw en vast aaneengesloten

Afspelen   Trouw en vast aaneengesloten Trouw en vast aaneengesloten, zoekt ons hart in God zijn rust; doen w’ het vuur der liefde vlammen naar des Heilands wil en lust. Hij het hoofd en wij de leden, Hij het licht dat uit ons straalt, Hij de Meester, wij zijn broeders, […]

133 – U behoor ik, Heer

U behoor ik, Heer U behoor ik, Heer, ‘k ben uw eigendom, want Gij gaaft het kindschap mij. Een verlangen grijpt mijne ziel nu aan, brengt mij dichter U nabij! Refrein Door de kracht uws Woords wijd ik gaarne mij aan uw dienst, o zalig lot! Waar mijn hart aan […]

134 – U behoort geheel mijn leven

U behoort geheel mijn leven U behoort geheel mijn leven, U te dienen, is mijn eer! apost’len na te volgen, is mijn hoogste vreugd’, o Heer! Hebt G’ Uzelf aan mij gegeven, Heer, neem ook mijn offer aan; at mijn krachten, tijd en gaven, immer U ten dienste staan. Wijd […]

135 – U bid ik aan, o macht der liefde

Afspelen   U bid ik aan, o macht der liefde U bid ik aan, o macht der liefde, Jezus, mijn trouwe vriend op aard’, daar Gij mij steeds, trots al wat griefde, eeuwige vreugde openbaart. liefde, groot en onvolprezen, hebt Gij aan mij, uw kind, bewezen. Wie was met mij […]

136 – U wil ik dienen, trouwe God

U wil ik dienen, trouwe God U wil ik dienen, trouwe God, al zijn mijn krachten klein, ik wil oprecht in al mijn doen, U steeds getrouw ook zijn. Waar Gij mij kracht schenkt telkens weer, mij leidt aan uwe hand, ga ik een vaste, zeek’re gang naar ‘t hemels […]

137 – Vaak strooit g’ uw zaad

Afspelen   Vaak strooit g’ uw zaad Vaak strooit g’ uw zaad neer slechts aan de weg, vaak strooit g’ uw zaad bij de doornenheg; vaak strooit g’ uw zaad uit op steen of zand, vaak strooit g’ uw zaad uit in ‘t goede land. Refrein Vaak strooit g’ uw […]