Daily Archives: 8 december 2011

77 posts

166 – Bron van barmhartigheid

Afspelen     Bron van barmhartigheid Bron van barmhartigheid, ook mij onthuld, enige redding van zonde en schuld. Jezus, verlosser van jammer en pijn, was mij en maak als de sneeuw mij zo rein. Refrein Hoe ik ook zuchtende worstel en ween, rein wordt mijn ziel door genade alleen. In […]

167 – Hebt gij Mij lief?

Afspelen     Hebt gij Mij lief? Hebt gij Mij lief? Wilt gij voor Mij slechts leven? Zo vraagt ook Jezus ons in deze stond! Wil dan ook Mij geheel uw harte geven, indachtig aan ons wederzijds verbond. Hebt gij Mij lief? Laat niets u dan verhind’ren, waardeert en acht […]

168 – Heer, zie mij biddend staan

Heer, zie mij biddend staan Heer, zie mij biddend staan, als uw verloren kind; mijn hart in ootmoed vraagt’ of ‘k nog genade vind. Er is geen and’re weg, die voor mij openstaat; dies wend ik mij tot U, mijn heil, mijn toeverlaat! Mijn heil, mijn toeverlaat! O, schenk mij […]

169 – Hier is mijn hart

Afspelen   Hier is mijn hart Hier is mijn hart, mijn God, ik geef het u, al is het ook onrein. Ik geef het u, zoals ik ‘t geven kan, laat ‘t U behaaglijk zijn. Ik bied het U uit wederliefde, vergeef mij, waar ik U mee griefde, hier is […]

170 – O ziele, die ruste wil vinden

O ziele, die ruste wil vinden O ziele, die ruste wil vinden, laat Jezus uw losser dan zijn; in Hem welt de bron der genade, zijn bloed maakt uw harte weer rein. Refrein O, zoek dan verlossing van zonden bij `t kruis van uw Heer in zijn bloed. Dan zult […]

171 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Afspelen     Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen, verlos mijn ziel van zond’ en pijn; mijn hart staat voor uw liefde open, o laat het steeds uw tempel zijn. De eng’len van uw goedheid zingen, zij roemen uwe liefdegloed; laat Heer, […]

177 – Alle roem is uitgesloten

Alle roem is uitgesloten Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheên, heb ik van mijn God genoten, ‘k roem in vrije gunst alleen; ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand, die alles schiep, door zijn woord tot aanzijn riep heeft zijn liefde mij verkoren. God is liefd’, o eng’lenstem; […]

178 – Blijde wil ik luid verkonden

Afspelen     Blijde wil ik luid verkonden Blijde wil ik luid verkonden, dat de Heer apost’len gaf, want hun woord, vol geest en leven, dient mijn ziel tot stok en staf. Met de macht, aan hen gegeven, spreken zij van schuld mij vrij, n aar het machtwoord van hun […]

172 – Rijk in God, zoals eens Job was

Rijk in God, zoals eens Job was Rijk in God, zoals eens Job was, wil ik, lieve Vader, zijn; danken ook in zware dagen, danken ook bij leed en pijn. Want uw liefdevol erbarmen, smaak ik ied’re dag steeds weer. In elk lijden krijg ‘k vertroosting, voel ‘k mij dichter […]

179 – Dankbaar kan ons lied nu klinken

Dankbaar kan ons lied nu klinken Dankbaar kan ons lied nu klinken voor het woord van Gods gena; juichend zwellen onze zangen, prijst de Heer, halleluja! Refrein Groot is God in al zijn liefde, in erbarmen en geduld; door de wond’re daden Christi is mijn hart met vreê vervuld. Refrein […]

173 – U, mijn Heiland, Jezus Christus

Afspelen     U, mijn Heiland, Jezus Christus U, mijn Heiland, Jezus Christus, zoekt mijn ziel in leed en druk. Help mij, milde vredekoning, dragen ‘t zachte Heilandsjuk. Dagelijks voel ik mij kleiner, daag’lijks vind ik nieuwe schuld. Neen, niet altijd, niet volkomen is mijn hart van U vervuld. Gij, […]

180 – De grote Arts is ons nabij

Afspelen     De grote Arts is ons nabij De grote Arts is ons nabij met wonderbare krachten. Hij staat elk met zijn hulp ter zij die ‘t heil van Hem verwachten. Refrein Gelenigd is mijn zielesmart, gedelgd zijn al mijn schulden; verlost ben ik van angst en nood die […]

181 – Een genadestroom vol van zaligheid

Afspelen     Een genadestroom vol van zaligheid Een genadestroom vol van zaligheid biedt mij Jezus door d’ apost’len aan; brengt mijn ziel tot rust, maakt het hart verblijd, reinigt mij, hoe ook met schuld belaân. ‘k Werp dus zonder schroom mij in deze stroom, nu gevoel ik Jezus liefdegloed. […]

182 – Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet

Afspelen     Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet; eeuwig erbarmen, Gods liefdegloed. God biedt het ieder aan, die tot zijn zoon wil gaan; die zich van harte geeft, de Heer, die leeft. Eeuwige vrijheid, o kost’lijk goed; eeuwige vrijheid, hoe wel ‘t ons […]

183 – Goede herder! U zij dank

Afspelen     Goede herder! U zij dank Goede herder! U zij dank voor de zoete hemelweide; zegen beide, spijs en drank, dat ik dankbaar mij verblijde. Gij, Heer! woudt in deze gaven, mijne ziele weder laven. Waar ik ben, Gij zijt met mij, vrolijk ga ik naar mijn woning; […]

174 – Vlucht met uw zonden tot Jezus

Vlucht met uw zonden tot Jezus Vlucht met uw zonden tot Jezus, die leeft, Hij toch alleen u de ruste weer geeft. Slechts in zijn Rijk zijt gij veilig en vrij, daar is genade voor u en voor mij. Refrein Dat Rijk des vredes, die plaats tot behoud, wordt door […]

184 – Gij kind’ren Gods, looft, looft uw Heer

Gij kind’ren Gods, looft, looft uw Heer Gij kind’ren Gods, looft, looft uw Heer, prijst Hem met hart en mond; Hij had u lief, toen gij vervreemd en verre van Hem stond. Ja, Hij heeft u nabij gebracht, door zijn barmhartigheid; gij, die meer dood dan levend waart, smaakt nu […]

175 – Vredekoning, vol genade

Vredekoning, vol genade Vredekoning, vol genade, Gij biedt ons een rijk onthaal, nu g’ ons heden weder nodigt: komt, aan ‘t heilig avondmaal. Dankbaar willen wij genieten van de dis, door U bereid, ‘t harte vindt daarin verkwikking, en de ziel haar zaligheid, en de ziel haar zaligheid. Vrede, zegen, […]

185 – ‘k Heb in Jezus heil gevonden

Afspelen     ‘k Heb in Jezus heil gevonden ‘k Heb in Jezus heil gevonden, rust ontving mijn moede ziel; voor zijn liefde en ontferming, ik vol dank nu nederkniel. Door zijn Heilands woord vol liefde, stilt Hij honger mij en dorst, doet Hij zaal’ge rust mij smaken, vrede vinden […]

176 – Zie, biddend komen wij tot U

Afspelen     Zie, biddend komen wij tot U Zie, biddend komen wij tot U: Heer schenk uw volk genâ! Dat elk, van zondenlast bevrijd, in vreugde huiswaarts ga. De blijde boodschap klinkt ook thans: ‘t is nog genadetijd! Dat opent ons een paradijs van hoogste zaligheid. Refrein Wij naad’ren […]

186 – Heer, Gij schenkt mij rijke zegen

Heer, Gij schenkt mij rijke zegen Heer, Gij schenkt mij rijke zegen, Gij verblijdt mij met uw heil; Gij geeft licht op al mijn wegen, uw gena is zonder peil. ‘k Wil met wat Gij schenkt, o Heer, and’ren dienen tot uw eer, and’ren dienen tot uw eer. Gij geeft […]

187 – Heer, ik ben er, Gij zijt mijn!

Heer, ik ben er, Gij zijt mijn! Heer, ik ben er, Gij zijt mijn! O wat zalig lot; het hoogst geluk, verlost te zijn, slechts door U, mijn God. Refrein Hoe was verstrikt mijn zondig hart, ‘k lag daar hulp’loos neer; dank Heer, U zag mijn leed en smart, gaf […]

188 – Heerlijke, lieflijke plaatse

Afspelen     Heerlijke, lieflijke plaatse Heerlijke, lieflijke plaatse, waar ik zo gaarne toef, en in uw vrede mij koester, die ik steeds weer behoef. Mij zijn de zonden vergeven, mijn hart is waarlijk vrij. `k wil in uw Geest, Heer nu leven, genade schonk U aan mij. Heerlijk heeft […]

189 – Het juk is nu verbroken

Het juk is nu verbroken Het juk is nu verbroken, de banden zijn geslaakt; het heerlijkst woord gesproken, dat vrij en zalig maakt. Laat ons nu vrolijk zingen van Godes liefdesmacht, zijn zoon heeft door d`apost`len verlossing ons gebracht. Gods engel treedt nu nader in deez` gewijde stond`, vernieuwend met […]

203 – Als kind`ren Gods verbonden

Afspelen     Als kind`ren Gods verbonden Als kind`ren Gods verbonden en één van hart en zin, staan wij, door Christus liefde in ware broedermin. Refrein Want tweedracht zaait de duivel, de vorst van deez` aard`, docht `t eerst`lingsvolk door Jezus in d`eenheid wordt bewaard. Refrein Standvastig in de liefde, […]

138 – `s Vaders liefd` en mededogen

`s Vaders liefd` en mededogen   `s Vaders liefd` en mededogen heeft ons hier een plaats bereid, waar w`een wijle rusten mogen van de moeite, zorg en strijd. Waar w`een wijle rusten mogen van de moeite, zorg en strijd. Hier ontsluit Hij ons de wegen tot zijn reine hemelsfeer; bindt […]

204 – Blijf trouw, o bruid, uw Heiland

Blijf trouw, o bruid, uw Heiland Blijf trouw, o bruid, uw Heiland, nog maar een korte tijd; dan komt Hij tot u weder, be-eindt de eerst’lingsstrijd. Hij komt in zijne heerlijkheid, o waak dus, dat gij zijt bereid. Refrein Getrouwheid zal Hij kronen met ‘t toegezegde loon; Hij zal zijn […]

205 – Dat de harten immer vrolijk

Afspelen     Dat de harten immer vrolijk Dat de harten immer vrolijk en met dank vervuld steeds zijn; want de liefde Gods bewijst ons, dat wij zijne kind’ren zijn. Refrein God leidt ons in zijne liefde, staat ons bij in onze strijd, zijn gena is ‘t, die Hij daag’lijks […]

190 – Hoe zalig, verlost te zijn

Afspelen     Hoe zalig, verlost te zijn Hoe zalig, verlost te zijn, Heer door uw bloed; ik voel mij bevrijd en rein en heb weer moed. Van zond’ en nalatigheid kreeg ik berouw, en juich nu vol zaligheid: Jezus is trouw. Refrein O, Jezus, Gij zegeheld, mijn God, mijn […]

206 – Dankt, dankt nu allen God

Afspelen     Dankt, dankt nu allen God Dankt, dankt nu allen God met blijde feestgezangen! Van Hem is ‘t heug’lijk lot, het heil, dat wij ontvangen. Hij ziet in Christus ons altijd genadig aan, en heeft ons dag aan dag met goedheid overlaan. Hij, d’ eeuwig rijke God, wil […]

139 – Vader, ‘t is uw welbehagen

Vader, ‘t is uw welbehagen   Vader, ‘t is uw welbehagen, dat ik leef naar uw gebod; door uw naam met eer te dragen, te berusten in mijn lot. Door uw Geest niet te mishagen en uw wil niet te weerstaan. Naar geen aards genot te jagen, maar alleen tot […]

191 – Hoe zal ik U ontvangen?

Afspelen     Hoe zal ik U ontvangen? Hoe zal ik U ontvangen, hoe U begroeten, Heer? Ik hunker naar uw komen nu daag’lijks meer en meer. O Jezus, licht der wereld, verlicht het harte mij, opdat ik toch moog’ leren wat U behaag’lijk zij. Ik lag in zondebanden, Gij […]

208 – De Heer kent al de zijnen

Afspelen     De Heer kent al de zijnen De Heer kent al de zijnen, Hij heeft hen steeds gekend; Hij doet zijn licht hun schijnen, en redt z’ uit all’ ellend. ‘t Zij klein of groot, zij erven zijn zegen van rondom; in leven en in sterven zijn zij […]

209 – Een vaste burcht is onze God

Afspelen     Een vaste burcht is onze God Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen; Hij steunt en sterkt ons in ons lot, geeft balsem voor wat schrijne. Hij, onze toeverlaat, zijn volk terzijde staat; en naar zijn Godd’lijk Woord, ons ‘t licht der toekomst […]

192 – Ik heb een schat ontvangen

Ik heb een schat ontvangen Ik heb een schat ontvangen, die mij zo zalig maakt; een vriend door God gegeven, die zondebanden slaakt. Hij geeft mij vreed’ en zaligheid en lenigt al mijn smart; Hij is de bron der liefde, de zonne voor mijn hart. Hij is de bron der […]

210- God met mij, op al mijn wegen

God met mij, op al mijn wegen God met mij, op al mijn wegen, Hij met mij te alle tijd. Hij, mijn Heer, geeft rijke zegen, Hem zij dank in eeuwigheid. Refrein God met mij, ook in gevaren, waar ter wereld ‘k mij bevind; God met mij, in angst en […]

211 – Halleluja! Eeuwig dank en ere

Halleluja! Eeuwig dank en ere Halleluja! Eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, wordt op aard en in de hemel, Here, voor uw liefd’ U toegebracht. Vader, sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; uw gemeenschap, Geest van God. Amen, zij ons eeuwig […]

193 – Ik vond bij Jezus vreed’ en rust

Afspelen     Ik vond bij Jezus vreed’ en rust Ik vond bij Jezus vreed’ en rust, als d’ een’ge levensbron; waar Sarons roos, der ogen lust, ons hart bekoren kon. Hier aan d’ aloude Jacobsput mocht ik mijn Heiland zien; en op des heil’gen Thabors top, mijn hulde Hem […]

140 – Van Sions hoogte klinkt een wet

Van Sions hoogte klinkt een wet Van Sions hoogte klinkt een wet ons tegen, en ‘s Heren woord uit Salems vredestad. Die wet des Geestes is Gods liefdeswille, dat woord Gods waarheidslicht op ‘s levenspad. Heb lief de Heer met al uw ziele krachten, en sluit uw naaste daarbij steeds […]

212 – Halleluja, lofgezongen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Halleluja, lofgezongen Halleluja, lofgezongen Jezus Christus, onze Heer! Paart, verlosten, hart en tongen, juicht zijn liefd’ en macht ter eer! Hem, die redt uit alle noden, die waarachtig en getrouw, vastheid geeft aan ‘t Godsgebouw, Hem, de eerst’ling uit de doden, Hem, de koning […]

194 – Ik vond de bron der vreugde

Afspelen     Ik vond de bron der vreugde Ik vond de bron der vreugde, de troost voor zielepijn; de plaats van liefd’ en vrede, en hemelzonneschijn. Refrein Die bron schenkt mij verkwikking, als zieledorst mij kwelt; in de apost’len Christi is deze bron gesteld. Refrein Aan waat’ren stil en […]

213 – Heb dank, o trouwe God en Vader

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Heb dank, o trouwe God en Vader Heb dank, o trouwe God en Vader, voor licht en heil, ons heden weer gebracht; wij kennen U nu nader, voor ons is ‘t nu geen nacht; U daarvoor eer! Gij hebt uw Zoon gezonden, die door […]

141 – Van U zijn alle dingen

Van U zijn alle dingen Van U zijn alle dingen, van u, o God alleen, van U de zegeningen, o hoorder der gebeen. liefd` en trouw omringen mijn wankelende schreen, en wat w`ooit goeds ontvingen, het is van U alleen. Gij wacht niet tot wij vragen, voorkomt zelfs onze bee, […]

214 – Heffen wij tezaam

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Heffen wij tezaam Heffen wij tezaam thans ons loflied aan, blij getuigende van onze Heer. Wij gaan sterk en fier onder zijn banier, want de Godszon rijst al meer en meer. Refrein Wij gaan blij van zin en in broedermin thans weer opgericht, moedig […]

215 – Heilig, heilig, heilig

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Heilig, heilig, heilig Heilig, heilig, heilig, God de Heer almachtig, jubelend ons lied U als onze Vader prijst! Bronwel van erbarmen, majesteit der liefde, Gij, die uw trouw zo wonderwel bewijst. Helig, heilig, heilig, ook in ‘t nacht’lijk duister, trots geen mensenoog hier kan […]

195 – Jezus heeft ons uitgenodigd

Jezus heeft ons uitgenodigd Jezus heeft ons uitgenodigd: komt, geniet met mij het maal, ‘k geef mijn leven u tot spijze en vergeef u menigmaal! Ja, Hij heeft zijn bloed, zijn leven, off’rend voor ons uitgestort; heeft de dood de macht ontnomen, dekt in liefde ons tekort, dekt in liefde […]

196 – Komt, bieden wij elkander

Komt, bieden wij elkander Komt, bieden wij elkander ons hart verzoenend aan. De kluisters zijn verbroken, in vrijheid wij weer staan. Komt, kind’ren Gods, weest vrolijk nu, de wegen zijn weer vrij, de midd’laar Gods vernieuwde ‘t verbond met u en mij. Geen Godskind blijve achter, waar Jezus voor wil […]

142 – Vol beproeving is het leven

Vol beproeving is het leven Vol beproeving is het leven van een Godskind hier op aard’; en door eigen wederstreven vaak met zorg en angst bezwaard. Mocht ik aan mijn Vader vragen: Heer, waarom die strijd zo bang? Is zijn antwoord: leer verdragen, duurt de strijd u dan te lang? […]

197 – Komt, stemt nu allen jub’lend in

Afspelen     Komt, stemt nu allen jub’lend in Komt, stemt nu allen jub’lend in: God heeft ons lief! Roemt allen nu zijn zondaarsmin, God heeft ons lief! Prijst nu die Heer, zo vol gena, zijn liefd’ is zonder wederga, wij zijn verlost, halleluja, God heeft ons lief! Refrein Juicht […]

198 – Lieve Heiland, uwe goedheid

Lieve Heiland, uwe goedheid Lieve Heiland, uwe goedheid was zo groot, zo vol genade, stortte vrede in de harten, nam daaruit wat ons mocht schaden. Refrein Onze harten brengen Heiland, U in uw gemeente ere; onze schuld wilt Gij verzoenen, en de last in lust verkeren. Refrein O, wat wonderbaar […]

199 – Looft de Heer! Hij is de liefde

Afspelen     Looft de Heer! Hij is de liefde Looft de Heer! Hij is de liefde, Hij verlaat de zijnen niet; vriend’lijk ziet Hij op ons neder en Hij troost ons in verdriet. Looft de Heer! Hij is barmhartig! Na de duist’re, zwarte nacht glanst de dageraad opnieuw weer […]

200 – Looft, looft, verloste scharen

Looft, looft, verloste scharen Looft, looft, verloste scharen, de God die ‘t al regeert; en laat de wereld horen, dat gij Hem dienend eert. Meldt wat gij hebt ontvangen, prijst Hem uit ‘s hartengrond. Looft Hem met gans uw leven, looft Hem met hart en mond. Looft Hem, de God […]

201 – Mij is genade wedervaren

Afspelen     Mij is genade wedervaren Mij is genade wedervaren, Godlof! verdiend had ik het niet. Daarom wil ‘k roemen ‘s Vaders liefde, prijs ik zijn naam in jubellied, want zijn ontferming maakt mij blij, God sprak mij liefdevol weer vrij. Wondere goedheid eind’loos groot, Heer, dat Gij mij […]

144 – Vrede, Godes vrede

Afspelen   Vrede, Godes vrede Vrede, Godes vrede, heerlijk schoon juweel; klank van reine liefde, kind’ren Gods hun deel. Zalig, zalig wie dat kleinood heeft, want die zal aanschouwen, Hem die eeuwig leeft. Zalig, zalig is, wie dat kleinood heeft. Vreugde, ware vreugde, blijde zonnegloed, zoete spijs der ziele, troost […]

145 – Waakt, kinderen Gods

Waakt, kinderen Gods Waakt, kinderen Gods, en benut al uw tijd, o, weest op de komst van uw Heer toch bereid. Zeer ernstig en dringend dit woord heden klinkt, en diep in het hart der geloofskind’ren dringt. Slechts God onze Vader kent uur, plaats en tijd, o waakt dus en […]

147 – Waar apost`len staan

Afspelen   Waar apost`len staan Waar apost`len staan breekt Gods Geest zich baan, worden alle dingen nieuw gemaakt. Zij verkonden me: vrede zij met u, zoals gij die nimmer hebt gesmaakt. Refrein Waar apost`len zijn, springt Gods heilfontein, openbaart Hij zich in woord en daad. Onder kruis en smart troosten […]

148 – Waar God ons leidt

Waar God ons leidt Waar God ons leidt zijn wij gerust, zijn licht omstraalt ons immer. Hij voert ons op het juiste pad, zijn behulp begeeft ons nimmer. Refrein Waar God ons leidt zijn wij bereid om ons geheel te geven. Is dan de weg ook eng en smal, wij […]

149 – Waar vind ik Jezus

Afspelen Waar vind ik Jezus Waar vind ik Jezus, waar vind ik vrede? Kunt gij mij zeggen,waar vind ik Hem? Waar Jezus is, daar is het rein, daar noem `k gewis de hemel mijn, daar mocht ik eeuwig, eeuwig zijn. Daar mocht ik eeuwig, eeuwig zijn. Wilt gij Hem vinden, […]

150 – Waterstromen zal ik gieten

Waterstromen zal ik gieten Waterstromen zal ik gieten, zo sprak God, door sterke hand! Klaat`rend zullen bronnen vlieten door het hete, dorre zand, waar de pelgrim nu versmacht, zal `t een lustoord zijn vol pracht. Ja, Gods Geest is uitgegoten op het late nageslacht; Christus doopt door zijn apost`len, die […]

151 – Wat God doet, dat is welgedaan

Afspelen Wat God doet, dat is welgedaan Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is hoog verheven; mag ik die wil vaak niet verstaan, ‘k zal mij vertrouwend geven. Gods liefde waakt, en zo Hij ‘t maakt, is ‘t immer mij ten goede, ‘k ben veilig in zijn hoede. […]

152 – Wat kost’lijk levend water

Afspelen Wat kost’lijk levend water Wat kost’lijk levend water, en zuiver als kristal, vloeit uit de troon des Heren, heil brengend overal. Refrein Welk een geluk en vreugde is mij in U bereid; Gij zijt de levensbronne, in U is zaligheid. Refrein Verkwikkend levenswater, stroomt door de hof met macht; […]

153 – Wat zoete troost wacht ons

Wat zoete troost wacht ons Wat zoete troost wacht ons na zware zielestrijd. Gij komt, o Heiland, ons nabij, staat in d’ apost’len ons terzij. liefde is zo rein en mild als zonneschijn. Refrein Gij, bron van troost en licht in ‘t godd’lijk heiligdom, vul ons met frisse krachten aan, […]

154 – Welk een stroom van reine liefde

Afspelen Welk een stroom van reine liefde Welk een stroom van reine liefde, breekt zich baan uit Jezus hart; komt tot mij door zijn apost’len, geeft mij steun bij leed en smart. Liefde zonder wederga stroomt mij toe uit deze bron. O, dat elk die reine liefde in haar volheid […]

155 – Welk een vreugde schenkt het mij

Welk een vreugde schenkt het mij Welk een vreugde schenkt het mij, welk een rijk genot: d at Gods zoon zo van nabij leidt mijn levenslot. Uit genade ken ik Hem door `t apostelwoord; daarin wordt Gods liefdesstem hier op aard` gehoord. Naar een eeuwig heerlijk doel wijst Hij mij […]

156 – Welk een vriend is onze Jezus

Afspelen Welk een vriend is onze Jezus Welk een vriend is onze Jezus, o hoe hoog is Hij gezet; Hij bewerkt ons Gods verzoening, ook als vrucht van zijn gebed. Wie kan zeggen, wie kan weten, hoeveel heil ons wordt bereid, als Hij smekend bij de Vader op ‘t verbond […]

157 – Wie maar de goede God laat zorgen

Afspelen Wie maar de goede God laat zorgen Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in ‘t bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt en helpt Hij wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Want Hij geeft […]

158 – Wie overwint

Wie overwint Wie overwint, zal zeker eenmaal smaken de vrucht des levens uit het paradijs, geen eeuwig leed zal dan zijn ziel meer treffen, geen tweede dood, het danklied daarvoor rijz’. Wie overwint, zal ‘t hemels manna eten, een goed getuigenis zal in Hem zijn; een nieuwe naam zal Jezus […]

159 – Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf

Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf, o heerlijk levenswoord; gij zijt mij tot een stok en staf, o heerlijk levenswoord. Refrein Uit d’ apost’len klinkt gij met kracht, o, heerlijk levenswoord; licht der ziele in donk’re nacht, o, heerlijk levenswoord! Refrein Lief’lijk klinkt gij […]

160 – Wordt verlicht

Wordt verlicht Wordt verlicht, gij, die onwetend in de dienst der geesten staat. In de arbeid der apost’len ook voor u Gods licht opgaat. Onbewustheid zal verdwijnen, waar hun woord ontvangen wordt. Geest’lijk doden worden levend, waar Gods Geest wordt uitgestort. Wie ten volle wil ervaren -en oprecht verlangend is- […]

161 – Zalig te weten: ik ben Gods kind!

Afspelen Zalig te weten: ik ben Gods kind! Zalig te weten: ik ben Gods kind! Hij is in Jezus mij welgezind; want door diens liefde is mij bereid: volle verzoening en heerlijkheid. Refrein Zalig te weten: Jezus, mijn Heer, is mij de Leidsman, die ik begeer; Hem wil ik volgen […]

162 – Ziet, hoe Daniël in Babel toevend

Ziet, hoe Daniël in Babel toevend Ziet, hoe Daniël in Babel toevend, driemaal daags tot God ‘t gebed opzendt; en door ‘t venster met een zielsverlangen, dan zijn blik naar Sion wendt. Refrein Zalig Hij die in de loop des levens, naar het goede Gods in Sion streeft! Naar ‘t […]

163 – Zoals de glanzende sterren verbleken

Afspelen     Zoals de glanzende sterren verbleken Zoals de glanzende sterren verbleken, als ‘t licht der zonne de duisternis breekt, zo zal het glanzen der wereld verwazen, bij ‘t licht dat God in zijn liefde ontsteekt. Refrein Hebt gij voor Jezus hier dienend gestreden, trouw’lijk vermeld: zijne waarheid breekt […]

164 – Zo Gij mijn beide handen neemt

Zo Gij mijn beide handen neemt Zo Gij mijn beide handen neemt, mij leidt naar uwe wil, mijn schreden richt, zo wankel vaak, dan wordt mijn ziele stil, dan wordt mijn ziele stil. Als Gij mij steunt in bange nood, mij troost in droeve tijd, mijn toevlucht en mijn schuilplaats […]

165 – Zijt gij een christen naar de naam slechts

Afspelen   Zijt gij een christen naar de naam slechts Zijt gij een christen naar de naam slechts, dan wel een christen metterdaad? Zijt g’ u bewust van uwe roeping en van d’ ontvangen zalvingsdaad, en van d’ ontvangen zalvingsdaad? Vlei u niet met die schone naam, wil in het […]