Daily Archives: 9 december 2011

20 posts

216 – Immer moedig voorwaarts

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Immer moedig voorwaarts Immer moedig voorwaarts, wat ook komen mag! Voorwaarts met d’ apost’len, strijdend dag aan dag. In hun hand van leiding zich de staf bevindt, waar de God der goden zijne macht aan bindt. Mag de vijand dreigen en u tegenstaan; […]

217 – Ja, groot is de genade toch

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Ja, groot is de genade toch Ja, groot is de genade toch met Jezus een te zijn; met Hem, die door d`apost`len werkt, Gods erfgenaam te zijn. Refrein Hoe zalig is het leven toch, als Hij ons hart bewoont; Hij dan ons van zijn […]

218 – Jeruzalem in ‘t eeuwig licht

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Jeruzalem in ‘t eeuwig licht Jeruzalem in ‘t eeuwig licht, heerlijke stad der rust! volk kent ‘t nacht’lijk duister niet, heerlijke stad der rust! Het donker wolkendek vervaagt en eeuwig helder licht nu daagt. Refrein Jeruzalem, voor eeuwig nieuw, heerlijke stad der rust! Gij […]

219 – Komt vrolijk, ‘t hart omhoog geheven

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Komt vrolijk, ‘t hart omhoog geheven Komt vrolijk, ‘t hart omhoog geheven, verwacht het blijvend goed hier niet! Ginds ruist de stroom des eeuw’gen levens, die eeuwig zieleheil ons biedt! Ginds rijst de stad wier gulden tinnen, zich baden in de hemelgloed; ons wacht […]

220 – Laat ons zingen en prijzen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Laat ons zingen en prijzen Laat ons zingen en prijzen, ons loflied nu rijzen, laat klinken een danklied in jub’lend geklank! Laat ons roemen en loven die kracht schenkt van boven, en eren zijn name en brengen Hem dank. Prijst de Heer, gij getrouwen, […]

221 – Lof zij de Heer

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Lof zij de Heer Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere, dat ook ons jubellied dankbaar zijn glorie vermere! Brengt Hem uw dank, juicht bij bazuinengeklank, prijst in uw loflied de here! Lof zij de Heer, die zo wonderbaar ons wou […]

222 – Ons aller danklied, Here

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Ons aller danklied, Here Ons aller danklied, Here, stijgt op tot voor uw troon; wij zingen U ter ere, voor ‘t heil, ons aangeboôn. Wij zijn tot nu gebleven, doch niet door eigen kracht; Gij Heer, hebt ons geholpen met uwe liefdemacht. Refrein Mocht […]

223 – Schenk ons, Vader, thans uw zegen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Schenk ons, Vader, thans uw zegen Schenk ons, Vader, thans uw zegen, nu wij huiswaarts zullen gaan. Leid ons, Heer, steeds op uw wegen, dat wij in uw arbeid staan. Zegen, Heer, uw woord van heden, dat het ons tot richtsnoer dien. Schenk, […]

224 – Spreid nu uw zegenshanden

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Spreid nu uw zegenshanden Spreid nu uw zegenshanden, na dit tezamen zijn, weer over ons, uw kind’ren, wil altoos met ons zijn. Want slechts aan uwe zegen, toch zeker en gewis, zowel naar Geest en lichaam, ons ‘t al gelegen is. Als zo op […]

225 – U, Vader, U zij lof en prijs

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen U, Vader, U zij lof en prijs U, Vader, U zij lof en prijs voor ‘t onderwijs ons hier gegeven; uw Woord, uw waarheid maak’ ons vrij, en blijv’ ons bij, voor heel ons leven. Doe ons, o, Oppermajesteit, uit dankbaarheid, uw wil betrachten; […]

226 – U wil ik prijzen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen U wil ik prijzen U wil ik prijzen, U wil ik danken, want zo uw naam is, Heer, is ook uw daad. Gij hebt nieuw leven mij gegeven, Gij vredevorst, Gij eeuw’ge wijze raad! Refrein U wil ik roemen met nieuwe lied’ren, want zo […]

227 – ‘k Wil u, o God, mijn dank betalen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen ‘k Wil u, o God, mijn dank betalen ‘k Wil u, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied; het zonlicht moge nederdalen, maar Gij mijn licht begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een Vader zorgdet […]

228 – ‘k Wil U volgen, Heiland Jezus

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen ‘k Wil U volgen, Heiland Jezus ‘k Wil U volgen, Heiland Jezus, waar ook ‘t levenspad mij leidt; waar Gij voorgaat wil ik volgen, tot uw dienst altoos bereid. Refrein Ruw en doornig zij mijn reispad, ongebaand als d’ oceaan; daar ook zal uw […]

230 – ‘k Zal met mijn ganse hart

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen ‘k Zal met mijn ganse hart ‘k Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden Heer, U dank bewijzen. ‘k Zal U in ‘t midden van de goô, op hoge toon, met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis, […]

231 – Zingt, zingt uw bruigom

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Zingt, zingt uw bruigom Zingt, zingt uw bruigom nieuwe lied`ren, roept nu de blijde hope uit, prijst ook de gaven zijner liefde. Gij Christus kerk, gij Sions bruid. Lieflijk klinken nieuwe lied`ren, zij klinken luid in jubelkoor, in jubelkoor, zij spreken van des bruigoms […]

232 – Dra daalt Jezus weder

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Dra daalt Jezus weder Dra daalt Jezus weder op de aarde neder. Zijt gij Godskind reeds bereid. Maranatha. Beid uw tijd! Gord u aan ten strijde, `t is het eind der tijden, want de grote dag genaakt. Maranatha. Godsvolk, waakt! Hij zal nederdalen om […]

233 – Blijf de Heer verbeiden

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Blijf de Heer verbeiden Blijf de Heer verbeiden, mijn ziel zwijg stil; laat door Hem u leiden naar zijn Vaderwil. Wees onversaagd, wijl zijn liefd` u schraagt en na nacht`lijk duister steeds de morgen daagt. In `s levens stormen, in alle nood zal […]

234 – Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds, o Heer op uw verschijnen; de strijd is zwaar, `t wordt haar zo bang`, hoe hare wonden schrijnen. O, kome ras die zaligheid, dat Gij uw eerst`lingsvolk verblijdt. Ja kom, o […]

235 – Verhoogt de poort

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Verhoogt de poort Verhoogt de poort, klinkt wijd en zijd, Hij komt de Heer der heerlijkheid. De koning van de ganse aard, hij, `s werelds heil, aanbidding waard, die `t woord des levens ons weer biedt. Refrein Hij komt niet met geweld`naars macht, neen, […]