Daily Archives: 10 december 2011

76 posts

237 – Des Heilands groot erbarmen

    Des Heilands groot erbarmen Des Heilands groot erbarmen, omvattend groot en klein, ontfermt zich over ieder, die waarlijk kind wil zijn. Hoort, hoe Hij door d’ apost’len ook thans zijn heil ons biedt: Laat kind’ren tot mij komen, verhindert deze niet. Refrein Hoort, hoe de Heer de kind’ren […]

238 – Jezus mint de kind’ren zeer

    Jezus mint de kind’ren zeer Jezus mint de kind’ren zeer, is dan ook der kind’ren Heer; gij, die dus uw kind’ren mint, brengt ze tot die kindervrind. Refrein Laat de kind’ren nadertreên, Jezus wil ze om zich heen; ziet, hoe Hij zich tot hen bukt en ze aan […]

239 – Looft de Heer in kinderlijke klanken

Afspelen         Looft de Heer in kinderlijke klanken Looft de Heer in kinderlijke klanken, Hij hoort zo graag dat kinderstemmen danken. Looft, looft de Heer! Looft, looft de Heer! Stijg’ hoog ons lied tot in de hemelsferen, wij willen God om zijne goedheid eren. Looft, looft de […]

243 – Eng’len wachten ons bij ‘t komen

Eng’len wachten ons bij ‘t komen Eng’len wachten ons bij ‘t komen in het hemels vaderland, leiden ons in ‘t nieuwe leven, reiken ons de liefdehand. Ja ons wachten eng’lenkoren in het land aan gene zij; dienen ons naar ‘t woord des Heren, maken ons de plaats daar vrij. Refrein […]

244 – Godes wegen gaan door lijden

Godes wegen gaan door lijden Godes wegen gaan door lijden, vaak zelfs door de bitt’re dood, daarna echter volgt de vrede nà die smarten, nà die dood. Moog’ de wereld treurig klagen als het uur van scheiden slaat, Godes kind’ren kunnen danken, daar tot God de ziele gaat. Ja, zijt […]

240 – O Heiland Jezus, Kindervrind!

Afspelen   O Heiland Jezus, Kindervrind! O Heiland Jezus, Kindervrind! die alle kind’ren zeer bemint, wilt Gij mij maken goed en rein, dat ik een Godskind moge zijn! O zon, die God de Vader zond, wiens licht straalt over ‘t wereldrond; die leven wekt en warmte geeft, heil ‘t kind, […]

245 – Hoe zal ‘t ons zijn?

Afspelen     Hoe zal ‘t ons zijn? Hoe zal ‘t ons zijn? Als eind’lijk na de zware, doch ook de laatste uitgestreden strijd de stonde komt, dat wij de stad ontwaren, en ingaan in de poort der eeuwigheid? Als dan het laatste stof van onze voeten, het laatste zweet […]

246 – Naar huis!

Afspelen     Naar huis! Naar huis! o, welk een heerlijk Woord. Naar huis spoedt zich mijn ziele voort. Ja, thuis te zijn is mij een lust, daar wacht mij zaal’ge zoete rust. Naar huis! daarheen verlangt mijn hart. Naar huis! verlost van pijn en smart. Daar juich ik, vrij […]

241 – Op, in des levens lente

    Op, in des levens lente Op, in des levens lente reeds ons aaneengeschaard; l aten wij ondersteunen ‘t Godswerk op deez’ aard. Wij weten niet hoe lange ons arbeidsuur nog duurt, komt, laat ons medebouwen ‘t werk door God bestuurd. Op, in des levens lente, al onze kracht […]

247 – O zalig oord

O zalig oord O zalig oord, vol hemelvreê en luister, waar zond’ en lust heeft afgedaan, o hemels thuis, vol ongekende vreugde, waar Gods getrouwen binnen gaan. Mijn hunk’rend hart klopt reeds met groot verlangen, om daar de levenskroon eens te ontvangen, bevrijd te zijn van ‘t aardse leed en […]

252 – Als kaarsjes in de nacht

Als kaarsjes in de nacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn’; gij in uw klein hoekje, en ik in ‘t mijn. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, of het […]

253 – Bim-bam! Bim-bam!

Bim-bam! Bim-bam! Bim-bam, bim-bam, bim-bam-bam! De klokken luiden met vrolijk geluid, o, wil toch hun stemme horen. Zij roepen blijde het wonder nu uit, dat heden de Heer is geboren. Juich blijde, juich blijde, voor Hem die toen kwam, zo zingen de klokken: bim-bam, bim-bim-bam. Bim-bam, bim-bam, bim-bam-bam! De eng’len […]

242 – Wij zijn het zaad der toekomst

    Wij zijn het zaad der toekomst Wij zijn het zaad der toekomst, geroepen tot een strijd, die Jezus, onze Heiland, ter overwinning leidt. Het is een strijd des geestes, slechts liefde is de kracht, want daardoor wordt de wereld terug tot God gebracht. Er dringt nu in ons […]

248 – Onder ‘t altaar Jezus rusten

Onder ‘t altaar Jezus rusten Onder ‘t altaar Jezus rusten onz’ ontslaap’nen zacht, waar hun ziel in zalig toeven dra zijn dag verwacht; weet, zij leeft nog met ons mede der ontslaap’nen schaar, hunne vreugd is, dat wij dienen aan Gods dienstaltaar. Refrein In het licht van Gods genade zien […]

255 – Dankt de lieve Heiland

Dankt de lieve Heiland Dankt de lieve Heiland, die ook ons gedacht, en ons door zijn komen blijdschap heeft gebracht. Prijst die Heer van harte; kind’ren looft en zingt, dat uw kerstfeestjubel blij ten hemel dringt. O, hoe werd die Heiland lang met smart verbeid! Want, het was op aarde […]

249 – Scharen van ontslapen vrienden

Scharen van ontslapen vrienden Scharen van ontslapen vrienden, meebehorend tot uw bruid, uitverkoor’nen die U dienden, wachtend zien zij naar U uit. Hoor hen roepen: Heer, hoe lange duurt op aarde nog de strijd, eer uw dag komt, wij verlangen naar het Rijk der heerlijkheid. Heer, wij bidden met hen […]

256 – De kerstboom is de schoonste boom

De kerstboom is de schoonste boom De kerstboom is de schoonste boom, geliefd bij alle standen; bij arm en rijk, ja, waar men koom’, bewondert men die schone boom; als al zijn lichtjes branden, als al zijn lichtjes branden, ja branden. Hij spreekt ons van die wondernacht, toen Jezus werd […]

257 – Dit is de dag zo lang verwacht

Dit is de dag zo lang verwacht Dit is de dag zo lang verwacht, dat God het mensenkind gedacht; Hem viere, wat in ‘t groot heelal, door Jezus is en wezen zal. Als mijn verstand het vatten wil, dan staat het, Heer vol eerbied stil; ‘t beseft bij ‘t groot […]

258 – Een rijs is voortgekomen

Een rijs is voortgekomen Een rijs is voortgekomen uit Davids wortel weer, voorspeld aan d’ oude vromen, zo zegt Jesaja’s leer. ‘t Heeft ons een bloem gebracht in ‘t duister dezer wereld, in diepe, somb’re nacht. Deez’ bloem van eeuw’ge luister waarvan Jesaja sprak, bloeid’ op, toen door het duister […]

250 – Vaarwel, vaarwel, tot wederziens!

Vaarwel, vaarwel, tot wederziens! Vaarwel, vaarwel, tot wederziens! Gij hebt uw reis volbracht; geniet de rust, die Gods genâ zijn volk heeft toegedacht. Refrein Er scheidt ons slechts een dunne wand. Al zien wij U niet meer, wij blijven met elkaar vereend in ‘t werk van onze Heer. Refrein Des […]

251 – Waar zich geen wolk meer dreigend toont

Afspelen   Waar zich geen wolk meer dreigend toont Waar zich geen wolk meer dreigend toont, noch nacht het al omhult, daar staat een woning mij bereid, die al mijn heimwee stilt. Refrein Geen smart, geen leed en geen geschrei daar ‘t hoogst geluk verstoort; o hemels thuis, welks reine […]

259 – Ere zij God

Ere zij God Ere zij God, ere zij God in den hoge, in den hoge, in den hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in den hoge, ere zij God in den hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, […]

260 – Feest is ‘t in de huizen

Feest is ‘t in de huizen Feest is ‘t in de huizen, feest in kerk en zaal, feest is ‘t in het harte van ons allemaal. Overal is vreugde, iedereen is blij, want de Heiland Jezus kwam voor u en mij. Als een heel klein kindje, zonder praal of pracht, […]

261 – Heil’ge nacht!

Heil’ge nacht! Heil’ge nacht, heil’ge nacht! Die ons ‘t heil der wereld bracht! Als een bron van eeuwig leven kwam des Mensen Zoon zich geven; eng’len juichten, Hem ter eer: Gods genâ daalt heden neer! heil’ge nacht, heil’ge nacht! Die ons ‘t heil der wereld bracht! heil’ge nacht, heil’ge nacht! […]

273 – Het jaar ging stil ten einde

Afspelen     Het jaar ging stil ten einde Het jaar ging stil ten einde, wees gij ook stil, mijn hart, en leg in ‘s Vaders handen uw vreugde en uw smart. Wat ‘t nieuwe jaar moog’ brengen, ‘t zij vreugde dan, of leed, wie vasthoudt aan Gods trouwe, zich […]

274 – Het jaar is wel ten einde

Afspelen     Het jaar is wel ten einde Het jaar is wel ten einde, maar uwe liefde niet; nog zeeg’nen uwe handen, nog Gij genade biedt. Geluk en eer verdwijnen, en ‘t aardse goed vergaat; doch die U toebehoren, het licht s Zoons opgaat. doch die U toebehoren, het […]

262 – Hoort de klokken luiden

Hoort de klokken luiden Hoort de klokken luiden, klingklang, klingklang, heerlijk blij. Wat zal dat beduiden, wat zeggen zij aan mij? Klingklang, zegt hun stemme, weet gij ‘t wonder al? Heden is geboren, Christus in een stal. Allen juichen mede, klingklang, klingklang, heerlijk blij, in ons hart is vrede, Hem […]

275 – Uren, dagen, maanden, jaren

Uren, dagen, maanden, jaren Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen. Ach, wij vinden waar wij staren, niets bestendigs hier beneên! Op de weg die wij betreden, blijft geen voetstap toch bestaan. Al het heden wordt verleden, schoon ‘t in ‘t Levensboek blijft staan. Heer bij al wat […]

276 – ‘t Oude jaar is opgenomen

‘t Oude jaar is opgenomen ‘t Oude jaar is opgenomen in der eeuwen rij; ‘t nieuwe willen wij betreden, dienend zij aan zij! Refrein Bracht naast vreugd, ook strijd en tranen, ons het oude jaar, wij getuigen uit ervaring: God hielp wonderbaar. Refrein Wat het nieuwe jaar ons brenge, voor- […]

263 – Jezus werd op aard` geboren

Jezus werd op aard` geboren Jezus werd op aard` geboren in een armelijke stal, Hij, die toch de Vredekoning in de hemel wezen zal. Maar ook in het kinderharte heeft Hij zich een plaats bereid, en wil door de kindermonden, troost bereiden aan wat lijdt. `t Kinderharte is de woonplaats […]

280 – Sion, Sion, stad des Heren

Sion, Sion, stad des Heren Sion, Sion, stad des Heren, heft nu uw triomflied aan! Voegt u saâm en vormt u rijen, meldt nu luid Gods grote daân. Ziet, vol liefd’ en zondaarsmin, trekt uw Koning tot u in. Ja, verhoogt voor Hem de poorten, maakt u op en wordt […]

281 – Sion, wil de poort verhogen

Sion, wil de poort verhogen Sion, wil de poort verhogen, zie uw Koning komt met vreê.. Geef Gods Zoon de hoogste ere, Hij brengt ‘s Vaders zegen mee. Zie uw Heiland treedt nu nader, roep een blij hosanna uit. Breng eerbiedig Hem uw groeten, Sions, volk, gij ‘s Heren Bruid. […]

277 – Geef, o Vader, uwe krachten

Geef, o Vader, uwe krachten Geef, o Vader, uwe krachten, bidden wij, voor `t nieuwe jaar. Wat ons ook weer staat te wachten, sta ons bij ook in gevaar. Wilt Gij, Heer, ons steeds gedenken en in liefde gadeslaan; dat wij naar uw wille leven, dat wij uwe weg steeds […]

264 -Kerstjubel

Kerstjubel Jubeltonen, vreugdeklanken wellen uit ons hart omhoog, want zij zijn gestemd tot danken, wijl God tot ons nederboog. Onze Heiland ligt terneder in een armelijke stal, toch zal Hij het eenmaal wezen, waar ‘t heelal voor buigen zal. toch zal Hij het eenmaal wezen, waar ‘t heelal voor buigen […]

282 – Aan ‘t kruis, bebloed met wonden

Aan ‘t kruis, bebloed met wonden Aan ‘t kruis, bebloed met wonden, hangt daar des mensen Zoon; het hoofd ten spot gekroond nu, met ene doornenkroon. Eertijds gekroond met stralen, van hemelglans en gloed; en nu gekruist, geslagen, off’rend zijn vlees en bloed. O, Gij gelaat der liefde, hoe zijt […]

278 – Omgordt u de lenden

Omgordt u de lenden Omgordt u de lenden, houdt brandend de lamp, zijt nuchter en waakzaam, steeds vaardig ten kamp! Zeer ernstig en dringend dit woord heden klinkt, en diep in het hart der geloofskind’ren dringt. Omgordt u de lenden, sluit dicht u aanéén, met Jezus Apost’len steeds voorwaarts getreên! […]

283 – Als ‘k aan de doornenkroon denk

Als ‘k aan de doornenkroon denk Als ‘k aan de doornenkroon denk, gedrukt, Heer, op uw hoofd, wordt al het licht der wereld voor mijn gezicht gedoofd. Want al die scherpe doornen hebt Gij voor mij doorstaan, en al dat bitter lijden voor mij toch ondergaan. De vrucht van al […]

279 Wat de toekomst brenge moge

Wat de toekomst brenge moge Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus mijn ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een ernstig kalme moed. Heer, ik wil […]

265 – Komt, eerstelingskind`ren

Afspelen     Komt, eerstelingskind`ren Komt, eerstelingskind`ren, laat uw loflied horen. Komt, richt uw blik weer naar Bethlehem heen. Ziet daar het kindje, ons tot heil geboren. O, laten wij aanbidden (3x) die koning. De Koning der ere kwam in eenvoud neder, vond slechts een plaatsje in need`rige stal; kwam […]

286 – ‘t Is middernacht, en in de hof

‘t Is middernacht, en in de hof ‘t Is middernacht, en in de hof buigt, tot de dood bedroefd in ‘t stof, de Levensvorst; in zijn gebeên doorworstelt Hij zijn strijd alleen. ‘t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt, Zijn jong’ren slapen bij die strijd, en derven, afgemat in rouw, […]

287 – Weet gij? Jezus onze Heiland

Weet gij? Jezus onze Heiland Weet gij? Jezus onze Heiland, kruist men, kruist men telkens weer. Hem de Godszoon, Hem de Heiland, rooft men dagelijks zijn eer. Heer, zo vraagt het harte angstig. Heer, zou ik het kunnen zijn? Doe ik Hem de kruisdood lijden, Hem de Losser, Heiland mijn? […]

296 – Met opgeheven zegenshanden

Afspelen     Met opgeheven zegenshanden Met opgeheven zegenshanden, vol wonderkrachten van de Heer, zo werkt Gij tot aan ‘t eind der tijden, het zieleheil zoals weleer. Want zeeg’nend zijt Gij opgevaren, en zeeg’nend komt Gij spoedig weer, Godlof! Dat wij ook thans ervaren, goddelijk erbarmen, Heer! Het Eerst’lingsvolk op […]

297 – Ten hemel steeg opnieuw de Heer

Afspelen     Ten hemel steeg opnieuw de Heer Ten hemel steeg opnieuw de Heer, en keerde tot zijn Vader weer in d’ eeuw’ge vredewoning. Die wonderbare Zegensheld, die Overwinnaar van ‘t geweld, heerst eeuwig door als Koning. Refrein Hem dient het ganse eng’lenheir, Hij Heerst alom als Oppereer, in […]

288 – Wil toeven, Heer

Afspelen     Wil toeven, Heer Wil toeven, Heer, de avond breekt ras aan, dra is de tijd van ‘t hierzijn heengegaan. Als ‘t al m’ ontvalt en ieder steunpunt vliedt, Gij, trouwe helper! Gij begeeft mij niet! Hoe snel, Heer, toch de levensavond daalt, alras ontbindt wat nog in […]

298 – De Trooster, die de Heer ons gaf

De Trooster, die de Heer ons gaf De Trooster, die de Heer ons gaf op d’ eerste pinksterdag, werkt nòg de arbeid Gods met macht en ongekende kracht. Refrein Die Geest, die elk indachtig maakt, zal, tot de Dag genaakt, ons helpen, leiden, altijd weer, tot prijs van God, de […]

266 – Kerstliedje

Kerstliedje Klingklang, klingklang, klokketonen, heerlijk, lief’lijk blij geluid, Jezus wil de aard’ bewonen, roepen zij zo blijde uit. Hoort hun zingen, hoort hun galmen, blijde klinkt hun jubellied, komt, zingt ook uw vreugdepsalmen voor het wonder toen geschied. Klingklang, klingklang, klokketonen, klinken weder, wijd en zijd, Jezus wil uw hart […]

302 – Aan uw voeten, lieve Heiland,

Aan uw voeten, lieve Heiland, Aan uw voeten, lieve Heiland, brengen ouders hier hun kind, dat, als gave uit uw handen, door hen innig wordt bemind. Vol verlangen en begeren bieden zij hun kleine aan, om de waterdoop t’ ontvangen, om te heiligen zijn/haar naam. Geen media Bekeken: 4

299 – Heilige Geest, door de Vader gezonden

Heilige Geest, door de Vader gezonden Heilige Geest, door de Vader gezonden, goddelijk licht op het donkerste pad, hoe vriend’lijk leidt Gij het Godsvolk op aarde, dat U erkent als een hemelse schat. Dat U erkent als een hemelse schat. Gij zijt, van Christus, als hulp ons gegeven, wijl G’ […]

303 – Lieve Jezus, zie ons hier

Lieve Jezus, zie ons hier Lieve Jezus, zie ons hier naar ‘t gebod door U gegeven; deze kind’ren (dit ons kind, Heer) brengen w’ U voor de doop ten eeuw’gen leven. Uw woord nodigt ook de kind’ren: dat wij hen toch niet verhind’ren. Daarom komen wij tot U, neem dit […]

289 – Christus is verrezen

Afspelen     Christus is verrezen Christus is verrezen! Laat ons loflied rijzen, juichend onze dank bewijzen. Christus is verrezen! Slaat de blik naar boven, o ok d’ ontslapenen God loven. Jubelklank, feestgeklank! Jubelklank, feestgeklank! ‘t heil aan ons bewezen: Christus is verrezen! Christus is verrezen! Hel en dood nu […]

304 – Neem uit deez’ moederarmen, Heer

Neem uit deez’ moederarmen, Heer Neem uit deez’ moederarmen, Heer, haar kind als ‘t uwe aan; wil door de heil’ge waterdoop het geven uwe naam. O, was het door uw dierbaar bloed van d’ oude erve rein, zodat het in der eeuwigheid Gods erfgenaam kan zijn. Het hoogste goed -Gods […]

300 – Heil’ge Geest, Gij hemeltolk!

Heil’ge Geest, Gij hemeltolk! Heil’ge Geest, Gij hemeltolk! O, beziel uw eerst’lingsvolk, dat het vol vertrouwen zij: God ons heil is ons nabij. Refrein Dat uw klaarheid, dat uw licht, onze geest steeds meer verlicht, en uw waarheid vol genâ, steeds vertroostend in ons sta. Refrein Aan uw leiding geven […]

305 – Het zingt in mijn hart

Het zingt in mijn hart Het zingt in mijn hart, het juicht in mijn ziel, o heerlijk geluk dat te beurt mij thans viel. Wat grote genade, wat wonderbaar lot, voor eeuwig te weten: geborgen in God, geborgen in God! U wijd ik voortaan mijn lippen en mond, mijn hart […]

310 – Dat ‘s Heren zegen op u daal

Dat ‘s Heren zegen op u daal Dat ‘s Heren zegen op u daal’, zijn liefdelicht uw huis bestraal, zijn hand uw huw’lijksweg omvat, u voere naar de hemelstad. Dat ‘s Heren zegen op u daal’, zijn gunst in Christus u bestraal’, zijn Geest steeds woning bij u vind’, uw […]

306 – Eerbiedig, voor uw altaar

Eerbiedig, voor uw altaar Eerbiedig, voor uw altaar, staat onze lieve jeugd, het hart vol zielsverlangen en reine hemelvreugd. O Vader, vol genade, zie hen ontfermend aan, wil in uw grote liefde, hen heden gadeslaan. Wij willen U behoren ons leven lang, o Heer, naar Jezus wil gaan leven en […]

311 – Heer, zeer ernstig bidden wij

Heer, zeer ernstig bidden wij Heer, zeer ernstig bidden wij: Wees, o Vader, hen nabij; dat uw godd’lijk, vriend’lijk oog op hun huw’lijk rusten moog. Leg daartoe uw zegenshand, door uw priester op deez’ band; dat hun huw’lijksliefde, Heer, zo geheiligd steeds vermeer. Schenk aan hen uw genâ, als de […]

301 – Prijst luide God voor deze dag

Prijst luide God voor deze dag met nieuw bezielde tongen; zingt nu zijn Geest ‘t gewijde lied, Hem worde lof gezongen. Als ‘t suizen van de wind, kwam, waar God mensen mint, de Geest des Heren neer tot ‘t werk, de Zoon ter eer; prijst Hem met duizend tongen. Gij, […]

312 – O, moge God u beide zeeg’nen

O, moge God u beide zeeg’nen O, moge God u beide zeeg’nen, zijn licht en kracht steeds met u gaan; en gij, getrouw aan uw belofte, in liefde tot elkander staan! Want leeft gij samen hoog en rein, zal God ook u een Vader zijn. Vertrouw in alles op uw […]

307 – Jonge broeders, jonge zusters

Jonge broeders, jonge zusters Jonge broeders, jonge zusters, heden hebt g’ uw keus gedaan: met de God van uwe ouders, wilt g’ in ‘t leven verder gaan. Eenmaal brachten vader, moeder, u voor ‘s Heren aangezicht en toen werd de heil’ge hand’ling van de doop aan u verricht. d’ Uitgesproken […]

290 – Daar juicht een toon

Daar juicht een toon Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zone Gods is opgestaan. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke held. Hij steeg uit ‘t graf door eigen kracht, want Hij is God, […]

308 – Wees gegroet, gij jonge christen

Wees gegroet, gij jonge christen Wees gegroet, gij jonge christen, wees gegroet in deze stond. Water, bloed en geest des levens God u schonk in ‘t doopverbond. Dien uw Heer, zoek zijn eer, loof zijn naam met hart en mond. Dien uw Heer, zoek zijn eer, loof zijn naam met […]

267 – Op het kerstfeest

Op het kerstfeest Komt kind’ren, juicht blijde, groot heil is geschied; de Heer is geboren, laat klinken uw lied. Hij ligt daar in doeken, in need’rige stal, o komt, gaat Hem zoeken, de Heer van ‘t heelal. Hij ligt daar terneder zo lief’lijk en klein, Hij is nog zo teder, […]

291 – Halleluja, de Heiland leeft

Afspelen   Halleluja, de Heiland leeft Halleluja, de Heiland leeft. Heft vrolijk op de handen. De hellemacht des duivels beeft, verbroken zijn de banden. Nu is de duist`re nacht voorbij, de toegang tot de Vader vrij. Halleluja. Halleluja, de Heiland leeft. Halleluja, de Heiland leeft. Zo klinkt de blijde mare, […]

309 – Weest gezegend, jonge ranken

Weest gezegend, jonge ranken Weest gezegend, jonge ranken, door de wijnstok voortgebracht. Siert het altaar met uw frisheid, met uw jonge geesteskracht. Blijft bij Hem, die eenmaal zeide: Ik in u en gij in Mij; Hij maakt u door zijn genade, ‘t leven waardevol en blij. Weest ons welkom, frisse […]

292 – Halleluja, ja verrezen

Halleluja, ja verrezen is de Heer, de sterke Held! Hij, Gods Zoon, verbrak de kluisters, heeft des vijands macht geveld. Ja, verrezen is mijn Heiland, d’ oude slang ligt neergeveld. Ja, verrezen is mijn Heiland, d’ oude slang ligt neergeveld. Halleluja, ja verrezen is de Heer, ons aller Hoofd; geeft […]

293 – Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Afspelen     Ik weet dat mijn Verlosser leeft Ik weet dat mijn Verlosser leeft; o, welk een vreugde mij dit geeft! (Jezus leeft t!) Hij leeft, de macht des doods vergaat; (Jezus leeft !) Hij leeft, zijn leven in mij staat. Refrein Hij leeft, zijn liefde mij omringt, Hij […]

268 – Stille nacht

Afspelen     Stille nacht Stille nacht, heil’ge nacht! Davids zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, werd geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer! Hulp’loos Kind, heilig Kind! Dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt G’ uw rijkdom ontzegd, werd G’ […]

269 – Stralend in het duister

Stralend in het duister Stralend in het duister vertelde eens van Hem, lichtend en vol luister, de ster van Bethlehem. En wijze mannen kwamen, zij brachten Gode eer, bogen zich toen voor het Kindje neer. Want in dat Kindje, zo teder , zo kleen, voor alle mensen Gods liefde verscheen. […]

294 – Juicht, eerstelingen, verheugt u

Afspelen     Juicht, eerstelingen, verheugt u Juicht, eerstelingen, verheugt u van harte; dankt nu de Heer, die het leven ons gaf. Prijst Hem, laat blijde weerklinken en schallen: Jezus, de held stond weer op uit het graf. Jezus, de held stond weer op uit het graf. Vrede zij met […]

295 – Triomf! d’Immanuël verrijst

Triomf! d’Immanuël verrijst Triomf! Triomf! d’ Immanuël verrijst, de macht van dood en hel moet voor zijn grootheid bukken! Lof, eer de Held, Die overwon, Die ons met God verzoenen kon, en aan de dood ontrukken. Triomf! triomf! Hij zegepraalt, de volle losprijs is betaald, de kwijtbrief afgegeven. God spreekt […]

270 – Uit der Eng’len monden

Uit der Eng’len monden Uit der Eng’len monden klonk in Kerstfeestnacht: hoort de blijde boodschap, ‘t heil is aangebracht! Christus is geboren, Kindje teer en klein, wil uit louter liefde uwe redder zijn. Refrein Tot in alle heem’len prijs en roem Hem kroont; in de komst van Jezus God zijn […]

271 – Wel is het buiten bitter koud

Wel is het buiten bitter koud Maar `t hindert hier niet een. Zou `t in ons hart wel winter zijn? Wij zingen luid: welneen, welneen, welneen.! `t Is `t vrolijk feest van ieder jaar, `t geboortefeest van Hem, wiens Geest ook in ons hartje woont, en horen laat zijn stem, […]

272 – Zeg, waarom toch overal vreugde

Zeg, waarom toch overal vreugde Zeg, waarom toch overal vreugde, waarom toch is ieder zo blij? Zeg, waarom die schitt’rende lichtjes, die boom daar met alles erbij? Waarom, waarom? Waarom geen enkele wanklank? Waarom, waarom? Waarom slechts blijdschap en dank? Wel, Christus, die werd er geboren, als kind in een […]