Yearly Archives: 2011

297 posts

127 – Rijke beloften

Afspelen   Rijke beloften Rijke beloften heeft God gegeven slechts aan de zielen, die Hij verkoor, op hun pelgrimsreis door dit leven, waar hun zijn woord als sterre steeds gloort: ik zal u leiden, ik zal u leiden, ik zal u leiden al met mijn oog, ik zal zelf uw […]

128 – Rust, mijn ziel, uw God is koning

Rust, mijn ziel, uw God is koning Rust, mijn ziel, uw God is koning, aard’ en hemel zijn gebied, alles wisselt op zijn wenken, maar Hij zelf verandert niet. Ieder woelt hier om verand’ring, en betreurt ze dag aan dag; hunkert naar hetgeen Hij zien zal, wenst terug ‘t geen […]

129 – Slechts vertrouwen elke dag

Slechts vertrouwen elke dag Slechts vertrouwen elke dag, bij wat ook gebeuren mag, Jezus trouw mij leiden zal, slechts vertrouwen dat is al. Refrein Troostend schijnt, zelfs in de smart, ‘t licht des Geestes in mijn hart; ja, bij nood en ongeval slechts vertrouwen dat is al. Refrein Zingend als […]

130 – Smal is ‘t pad, waar, o eerst’ling

Smal is ‘t pad, waar, o eerst’ling Smal is ‘t pad, waar, o eerst’ling, de Vader u leidt, de poort is zeer eng soms, waar Jezus u beidt. Die weg, vaak met doornen en dist’len omzoomd, Hij voert naar de hemel; Gods zone daar woont. Refrein Op deez’ weg wacht […]

131 – Tot de berg der heerlijkheden

Afspelen   Tot de berg der heerlijkheden Tot de berg der heerlijkheden voert ons Jezus arbeid heen, en op groene frisse weiden allen leidt, die tot Hem treên. Refrein Op de berg der heerlijkheden -wie beklimt niet graag de top?- zien wij stralend en vol vreugde tot de Heiland dankbaar […]

166 – Bron van barmhartigheid

Afspelen     Bron van barmhartigheid Bron van barmhartigheid, ook mij onthuld, enige redding van zonde en schuld. Jezus, verlosser van jammer en pijn, was mij en maak als de sneeuw mij zo rein. Refrein Hoe ik ook zuchtende worstel en ween, rein wordt mijn ziel door genade alleen. In […]

132 – Trouw en vast aaneengesloten

Afspelen   Trouw en vast aaneengesloten Trouw en vast aaneengesloten, zoekt ons hart in God zijn rust; doen w’ het vuur der liefde vlammen naar des Heilands wil en lust. Hij het hoofd en wij de leden, Hij het licht dat uit ons straalt, Hij de Meester, wij zijn broeders, […]

167 – Hebt gij Mij lief?

Afspelen     Hebt gij Mij lief? Hebt gij Mij lief? Wilt gij voor Mij slechts leven? Zo vraagt ook Jezus ons in deze stond! Wil dan ook Mij geheel uw harte geven, indachtig aan ons wederzijds verbond. Hebt gij Mij lief? Laat niets u dan verhind’ren, waardeert en acht […]

168 – Heer, zie mij biddend staan

Heer, zie mij biddend staan Heer, zie mij biddend staan, als uw verloren kind; mijn hart in ootmoed vraagt’ of ‘k nog genade vind. Er is geen and’re weg, die voor mij openstaat; dies wend ik mij tot U, mijn heil, mijn toeverlaat! Mijn heil, mijn toeverlaat! O, schenk mij […]

133 – U behoor ik, Heer

U behoor ik, Heer U behoor ik, Heer, ‘k ben uw eigendom, want Gij gaaft het kindschap mij. Een verlangen grijpt mijne ziel nu aan, brengt mij dichter U nabij! Refrein Door de kracht uws Woords wijd ik gaarne mij aan uw dienst, o zalig lot! Waar mijn hart aan […]

169 – Hier is mijn hart

Afspelen   Hier is mijn hart Hier is mijn hart, mijn God, ik geef het u, al is het ook onrein. Ik geef het u, zoals ik ‘t geven kan, laat ‘t U behaaglijk zijn. Ik bied het U uit wederliefde, vergeef mij, waar ik U mee griefde, hier is […]

170 – O ziele, die ruste wil vinden

O ziele, die ruste wil vinden O ziele, die ruste wil vinden, laat Jezus uw losser dan zijn; in Hem welt de bron der genade, zijn bloed maakt uw harte weer rein. Refrein O, zoek dan verlossing van zonden bij `t kruis van uw Heer in zijn bloed. Dan zult […]

134 – U behoort geheel mijn leven

U behoort geheel mijn leven U behoort geheel mijn leven, U te dienen, is mijn eer! apost’len na te volgen, is mijn hoogste vreugd’, o Heer! Hebt G’ Uzelf aan mij gegeven, Heer, neem ook mijn offer aan; at mijn krachten, tijd en gaven, immer U ten dienste staan. Wijd […]

171 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Afspelen     Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen, verlos mijn ziel van zond’ en pijn; mijn hart staat voor uw liefde open, o laat het steeds uw tempel zijn. De eng’len van uw goedheid zingen, zij roemen uwe liefdegloed; laat Heer, […]

177 – Alle roem is uitgesloten

Alle roem is uitgesloten Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheên, heb ik van mijn God genoten, ‘k roem in vrije gunst alleen; ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand, die alles schiep, door zijn woord tot aanzijn riep heeft zijn liefde mij verkoren. God is liefd’, o eng’lenstem; […]

178 – Blijde wil ik luid verkonden

Afspelen     Blijde wil ik luid verkonden Blijde wil ik luid verkonden, dat de Heer apost’len gaf, want hun woord, vol geest en leven, dient mijn ziel tot stok en staf. Met de macht, aan hen gegeven, spreken zij van schuld mij vrij, n aar het machtwoord van hun […]

172 – Rijk in God, zoals eens Job was

Rijk in God, zoals eens Job was Rijk in God, zoals eens Job was, wil ik, lieve Vader, zijn; danken ook in zware dagen, danken ook bij leed en pijn. Want uw liefdevol erbarmen, smaak ik ied’re dag steeds weer. In elk lijden krijg ‘k vertroosting, voel ‘k mij dichter […]

179 – Dankbaar kan ons lied nu klinken

Dankbaar kan ons lied nu klinken Dankbaar kan ons lied nu klinken voor het woord van Gods gena; juichend zwellen onze zangen, prijst de Heer, halleluja! Refrein Groot is God in al zijn liefde, in erbarmen en geduld; door de wond’re daden Christi is mijn hart met vreê vervuld. Refrein […]

135 – U bid ik aan, o macht der liefde

Afspelen   U bid ik aan, o macht der liefde U bid ik aan, o macht der liefde, Jezus, mijn trouwe vriend op aard’, daar Gij mij steeds, trots al wat griefde, eeuwige vreugde openbaart. liefde, groot en onvolprezen, hebt Gij aan mij, uw kind, bewezen. Wie was met mij […]

173 – U, mijn Heiland, Jezus Christus

Afspelen     U, mijn Heiland, Jezus Christus U, mijn Heiland, Jezus Christus, zoekt mijn ziel in leed en druk. Help mij, milde vredekoning, dragen ‘t zachte Heilandsjuk. Dagelijks voel ik mij kleiner, daag’lijks vind ik nieuwe schuld. Neen, niet altijd, niet volkomen is mijn hart van U vervuld. Gij, […]

180 – De grote Arts is ons nabij

Afspelen     De grote Arts is ons nabij De grote Arts is ons nabij met wonderbare krachten. Hij staat elk met zijn hulp ter zij die ‘t heil van Hem verwachten. Refrein Gelenigd is mijn zielesmart, gedelgd zijn al mijn schulden; verlost ben ik van angst en nood die […]

181 – Een genadestroom vol van zaligheid

Afspelen     Een genadestroom vol van zaligheid Een genadestroom vol van zaligheid biedt mij Jezus door d’ apost’len aan; brengt mijn ziel tot rust, maakt het hart verblijd, reinigt mij, hoe ook met schuld belaân. ‘k Werp dus zonder schroom mij in deze stroom, nu gevoel ik Jezus liefdegloed. […]

136 – U wil ik dienen, trouwe God

U wil ik dienen, trouwe God U wil ik dienen, trouwe God, al zijn mijn krachten klein, ik wil oprecht in al mijn doen, U steeds getrouw ook zijn. Waar Gij mij kracht schenkt telkens weer, mij leidt aan uwe hand, ga ik een vaste, zeek’re gang naar ‘t hemels […]

182 – Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet

Afspelen     Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet; eeuwig erbarmen, Gods liefdegloed. God biedt het ieder aan, die tot zijn zoon wil gaan; die zich van harte geeft, de Heer, die leeft. Eeuwige vrijheid, o kost’lijk goed; eeuwige vrijheid, hoe wel ‘t ons […]

183 – Goede herder! U zij dank

Afspelen     Goede herder! U zij dank Goede herder! U zij dank voor de zoete hemelweide; zegen beide, spijs en drank, dat ik dankbaar mij verblijde. Gij, Heer! woudt in deze gaven, mijne ziele weder laven. Waar ik ben, Gij zijt met mij, vrolijk ga ik naar mijn woning; […]

174 – Vlucht met uw zonden tot Jezus

Vlucht met uw zonden tot Jezus Vlucht met uw zonden tot Jezus, die leeft, Hij toch alleen u de ruste weer geeft. Slechts in zijn Rijk zijt gij veilig en vrij, daar is genade voor u en voor mij. Refrein Dat Rijk des vredes, die plaats tot behoud, wordt door […]

184 – Gij kind’ren Gods, looft, looft uw Heer

Gij kind’ren Gods, looft, looft uw Heer Gij kind’ren Gods, looft, looft uw Heer, prijst Hem met hart en mond; Hij had u lief, toen gij vervreemd en verre van Hem stond. Ja, Hij heeft u nabij gebracht, door zijn barmhartigheid; gij, die meer dood dan levend waart, smaakt nu […]

175 – Vredekoning, vol genade

Vredekoning, vol genade Vredekoning, vol genade, Gij biedt ons een rijk onthaal, nu g’ ons heden weder nodigt: komt, aan ‘t heilig avondmaal. Dankbaar willen wij genieten van de dis, door U bereid, ‘t harte vindt daarin verkwikking, en de ziel haar zaligheid, en de ziel haar zaligheid. Vrede, zegen, […]

185 – ‘k Heb in Jezus heil gevonden

Afspelen     ‘k Heb in Jezus heil gevonden ‘k Heb in Jezus heil gevonden, rust ontving mijn moede ziel; voor zijn liefde en ontferming, ik vol dank nu nederkniel. Door zijn Heilands woord vol liefde, stilt Hij honger mij en dorst, doet Hij zaal’ge rust mij smaken, vrede vinden […]

176 – Zie, biddend komen wij tot U

Afspelen     Zie, biddend komen wij tot U Zie, biddend komen wij tot U: Heer schenk uw volk genâ! Dat elk, van zondenlast bevrijd, in vreugde huiswaarts ga. De blijde boodschap klinkt ook thans: ‘t is nog genadetijd! Dat opent ons een paradijs van hoogste zaligheid. Refrein Wij naad’ren […]

186 – Heer, Gij schenkt mij rijke zegen

Heer, Gij schenkt mij rijke zegen Heer, Gij schenkt mij rijke zegen, Gij verblijdt mij met uw heil; Gij geeft licht op al mijn wegen, uw gena is zonder peil. ‘k Wil met wat Gij schenkt, o Heer, and’ren dienen tot uw eer, and’ren dienen tot uw eer. Gij geeft […]

187 – Heer, ik ben er, Gij zijt mijn!

Heer, ik ben er, Gij zijt mijn! Heer, ik ben er, Gij zijt mijn! O wat zalig lot; het hoogst geluk, verlost te zijn, slechts door U, mijn God. Refrein Hoe was verstrikt mijn zondig hart, ‘k lag daar hulp’loos neer; dank Heer, U zag mijn leed en smart, gaf […]

137 – Vaak strooit g’ uw zaad

Afspelen   Vaak strooit g’ uw zaad Vaak strooit g’ uw zaad neer slechts aan de weg, vaak strooit g’ uw zaad bij de doornenheg; vaak strooit g’ uw zaad uit op steen of zand, vaak strooit g’ uw zaad uit in ‘t goede land. Refrein Vaak strooit g’ uw […]

188 – Heerlijke, lieflijke plaatse

Afspelen     Heerlijke, lieflijke plaatse Heerlijke, lieflijke plaatse, waar ik zo gaarne toef, en in uw vrede mij koester, die ik steeds weer behoef. Mij zijn de zonden vergeven, mijn hart is waarlijk vrij. `k wil in uw Geest, Heer nu leven, genade schonk U aan mij. Heerlijk heeft […]

189 – Het juk is nu verbroken

Het juk is nu verbroken Het juk is nu verbroken, de banden zijn geslaakt; het heerlijkst woord gesproken, dat vrij en zalig maakt. Laat ons nu vrolijk zingen van Godes liefdesmacht, zijn zoon heeft door d`apost`len verlossing ons gebracht. Gods engel treedt nu nader in deez` gewijde stond`, vernieuwend met […]

203 – Als kind`ren Gods verbonden

Afspelen     Als kind`ren Gods verbonden Als kind`ren Gods verbonden en één van hart en zin, staan wij, door Christus liefde in ware broedermin. Refrein Want tweedracht zaait de duivel, de vorst van deez` aard`, docht `t eerst`lingsvolk door Jezus in d`eenheid wordt bewaard. Refrein Standvastig in de liefde, […]

138 – `s Vaders liefd` en mededogen

`s Vaders liefd` en mededogen   `s Vaders liefd` en mededogen heeft ons hier een plaats bereid, waar w`een wijle rusten mogen van de moeite, zorg en strijd. Waar w`een wijle rusten mogen van de moeite, zorg en strijd. Hier ontsluit Hij ons de wegen tot zijn reine hemelsfeer; bindt […]

204 – Blijf trouw, o bruid, uw Heiland

Blijf trouw, o bruid, uw Heiland Blijf trouw, o bruid, uw Heiland, nog maar een korte tijd; dan komt Hij tot u weder, be-eindt de eerst’lingsstrijd. Hij komt in zijne heerlijkheid, o waak dus, dat gij zijt bereid. Refrein Getrouwheid zal Hij kronen met ‘t toegezegde loon; Hij zal zijn […]

205 – Dat de harten immer vrolijk

Afspelen     Dat de harten immer vrolijk Dat de harten immer vrolijk en met dank vervuld steeds zijn; want de liefde Gods bewijst ons, dat wij zijne kind’ren zijn. Refrein God leidt ons in zijne liefde, staat ons bij in onze strijd, zijn gena is ‘t, die Hij daag’lijks […]

190 – Hoe zalig, verlost te zijn

Afspelen     Hoe zalig, verlost te zijn Hoe zalig, verlost te zijn, Heer door uw bloed; ik voel mij bevrijd en rein en heb weer moed. Van zond’ en nalatigheid kreeg ik berouw, en juich nu vol zaligheid: Jezus is trouw. Refrein O, Jezus, Gij zegeheld, mijn God, mijn […]

206 – Dankt, dankt nu allen God

Afspelen     Dankt, dankt nu allen God Dankt, dankt nu allen God met blijde feestgezangen! Van Hem is ‘t heug’lijk lot, het heil, dat wij ontvangen. Hij ziet in Christus ons altijd genadig aan, en heeft ons dag aan dag met goedheid overlaan. Hij, d’ eeuwig rijke God, wil […]

139 – Vader, ‘t is uw welbehagen

Vader, ‘t is uw welbehagen   Vader, ‘t is uw welbehagen, dat ik leef naar uw gebod; door uw naam met eer te dragen, te berusten in mijn lot. Door uw Geest niet te mishagen en uw wil niet te weerstaan. Naar geen aards genot te jagen, maar alleen tot […]

191 – Hoe zal ik U ontvangen?

Afspelen     Hoe zal ik U ontvangen? Hoe zal ik U ontvangen, hoe U begroeten, Heer? Ik hunker naar uw komen nu daag’lijks meer en meer. O Jezus, licht der wereld, verlicht het harte mij, opdat ik toch moog’ leren wat U behaag’lijk zij. Ik lag in zondebanden, Gij […]

208 – De Heer kent al de zijnen

Afspelen     De Heer kent al de zijnen De Heer kent al de zijnen, Hij heeft hen steeds gekend; Hij doet zijn licht hun schijnen, en redt z’ uit all’ ellend. ‘t Zij klein of groot, zij erven zijn zegen van rondom; in leven en in sterven zijn zij […]

209 – Een vaste burcht is onze God

Afspelen     Een vaste burcht is onze God Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen; Hij steunt en sterkt ons in ons lot, geeft balsem voor wat schrijne. Hij, onze toeverlaat, zijn volk terzijde staat; en naar zijn Godd’lijk Woord, ons ‘t licht der toekomst […]

192 – Ik heb een schat ontvangen

Ik heb een schat ontvangen Ik heb een schat ontvangen, die mij zo zalig maakt; een vriend door God gegeven, die zondebanden slaakt. Hij geeft mij vreed’ en zaligheid en lenigt al mijn smart; Hij is de bron der liefde, de zonne voor mijn hart. Hij is de bron der […]

210- God met mij, op al mijn wegen

God met mij, op al mijn wegen God met mij, op al mijn wegen, Hij met mij te alle tijd. Hij, mijn Heer, geeft rijke zegen, Hem zij dank in eeuwigheid. Refrein God met mij, ook in gevaren, waar ter wereld ‘k mij bevind; God met mij, in angst en […]

211 – Halleluja! Eeuwig dank en ere

Halleluja! Eeuwig dank en ere Halleluja! Eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, wordt op aard en in de hemel, Here, voor uw liefd’ U toegebracht. Vader, sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; uw gemeenschap, Geest van God. Amen, zij ons eeuwig […]

193 – Ik vond bij Jezus vreed’ en rust

Afspelen     Ik vond bij Jezus vreed’ en rust Ik vond bij Jezus vreed’ en rust, als d’ een’ge levensbron; waar Sarons roos, der ogen lust, ons hart bekoren kon. Hier aan d’ aloude Jacobsput mocht ik mijn Heiland zien; en op des heil’gen Thabors top, mijn hulde Hem […]

140 – Van Sions hoogte klinkt een wet

Van Sions hoogte klinkt een wet Van Sions hoogte klinkt een wet ons tegen, en ‘s Heren woord uit Salems vredestad. Die wet des Geestes is Gods liefdeswille, dat woord Gods waarheidslicht op ‘s levenspad. Heb lief de Heer met al uw ziele krachten, en sluit uw naaste daarbij steeds […]

212 – Halleluja, lofgezongen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Halleluja, lofgezongen Halleluja, lofgezongen Jezus Christus, onze Heer! Paart, verlosten, hart en tongen, juicht zijn liefd’ en macht ter eer! Hem, die redt uit alle noden, die waarachtig en getrouw, vastheid geeft aan ‘t Godsgebouw, Hem, de eerst’ling uit de doden, Hem, de koning […]

194 – Ik vond de bron der vreugde

Afspelen     Ik vond de bron der vreugde Ik vond de bron der vreugde, de troost voor zielepijn; de plaats van liefd’ en vrede, en hemelzonneschijn. Refrein Die bron schenkt mij verkwikking, als zieledorst mij kwelt; in de apost’len Christi is deze bron gesteld. Refrein Aan waat’ren stil en […]

213 – Heb dank, o trouwe God en Vader

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Heb dank, o trouwe God en Vader Heb dank, o trouwe God en Vader, voor licht en heil, ons heden weer gebracht; wij kennen U nu nader, voor ons is ‘t nu geen nacht; U daarvoor eer! Gij hebt uw Zoon gezonden, die door […]

141 – Van U zijn alle dingen

Van U zijn alle dingen Van U zijn alle dingen, van u, o God alleen, van U de zegeningen, o hoorder der gebeen. liefd` en trouw omringen mijn wankelende schreen, en wat w`ooit goeds ontvingen, het is van U alleen. Gij wacht niet tot wij vragen, voorkomt zelfs onze bee, […]

214 – Heffen wij tezaam

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Heffen wij tezaam Heffen wij tezaam thans ons loflied aan, blij getuigende van onze Heer. Wij gaan sterk en fier onder zijn banier, want de Godszon rijst al meer en meer. Refrein Wij gaan blij van zin en in broedermin thans weer opgericht, moedig […]

215 – Heilig, heilig, heilig

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Heilig, heilig, heilig Heilig, heilig, heilig, God de Heer almachtig, jubelend ons lied U als onze Vader prijst! Bronwel van erbarmen, majesteit der liefde, Gij, die uw trouw zo wonderwel bewijst. Helig, heilig, heilig, ook in ‘t nacht’lijk duister, trots geen mensenoog hier kan […]

195 – Jezus heeft ons uitgenodigd

Jezus heeft ons uitgenodigd Jezus heeft ons uitgenodigd: komt, geniet met mij het maal, ‘k geef mijn leven u tot spijze en vergeef u menigmaal! Ja, Hij heeft zijn bloed, zijn leven, off’rend voor ons uitgestort; heeft de dood de macht ontnomen, dekt in liefde ons tekort, dekt in liefde […]

216 – Immer moedig voorwaarts

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Immer moedig voorwaarts Immer moedig voorwaarts, wat ook komen mag! Voorwaarts met d’ apost’len, strijdend dag aan dag. In hun hand van leiding zich de staf bevindt, waar de God der goden zijne macht aan bindt. Mag de vijand dreigen en u tegenstaan; […]

196 – Komt, bieden wij elkander

Komt, bieden wij elkander Komt, bieden wij elkander ons hart verzoenend aan. De kluisters zijn verbroken, in vrijheid wij weer staan. Komt, kind’ren Gods, weest vrolijk nu, de wegen zijn weer vrij, de midd’laar Gods vernieuwde ‘t verbond met u en mij. Geen Godskind blijve achter, waar Jezus voor wil […]

217 – Ja, groot is de genade toch

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Ja, groot is de genade toch Ja, groot is de genade toch met Jezus een te zijn; met Hem, die door d`apost`len werkt, Gods erfgenaam te zijn. Refrein Hoe zalig is het leven toch, als Hij ons hart bewoont; Hij dan ons van zijn […]

142 – Vol beproeving is het leven

Vol beproeving is het leven Vol beproeving is het leven van een Godskind hier op aard’; en door eigen wederstreven vaak met zorg en angst bezwaard. Mocht ik aan mijn Vader vragen: Heer, waarom die strijd zo bang? Is zijn antwoord: leer verdragen, duurt de strijd u dan te lang? […]

218 – Jeruzalem in ‘t eeuwig licht

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Jeruzalem in ‘t eeuwig licht Jeruzalem in ‘t eeuwig licht, heerlijke stad der rust! volk kent ‘t nacht’lijk duister niet, heerlijke stad der rust! Het donker wolkendek vervaagt en eeuwig helder licht nu daagt. Refrein Jeruzalem, voor eeuwig nieuw, heerlijke stad der rust! Gij […]

219 – Komt vrolijk, ‘t hart omhoog geheven

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Komt vrolijk, ‘t hart omhoog geheven Komt vrolijk, ‘t hart omhoog geheven, verwacht het blijvend goed hier niet! Ginds ruist de stroom des eeuw’gen levens, die eeuwig zieleheil ons biedt! Ginds rijst de stad wier gulden tinnen, zich baden in de hemelgloed; ons wacht […]

237 – Des Heilands groot erbarmen

    Des Heilands groot erbarmen Des Heilands groot erbarmen, omvattend groot en klein, ontfermt zich over ieder, die waarlijk kind wil zijn. Hoort, hoe Hij door d’ apost’len ook thans zijn heil ons biedt: Laat kind’ren tot mij komen, verhindert deze niet. Refrein Hoort, hoe de Heer de kind’ren […]

197 – Komt, stemt nu allen jub’lend in

Afspelen     Komt, stemt nu allen jub’lend in Komt, stemt nu allen jub’lend in: God heeft ons lief! Roemt allen nu zijn zondaarsmin, God heeft ons lief! Prijst nu die Heer, zo vol gena, zijn liefd’ is zonder wederga, wij zijn verlost, halleluja, God heeft ons lief! Refrein Juicht […]

238 – Jezus mint de kind’ren zeer

    Jezus mint de kind’ren zeer Jezus mint de kind’ren zeer, is dan ook der kind’ren Heer; gij, die dus uw kind’ren mint, brengt ze tot die kindervrind. Refrein Laat de kind’ren nadertreên, Jezus wil ze om zich heen; ziet, hoe Hij zich tot hen bukt en ze aan […]

239 – Looft de Heer in kinderlijke klanken

Afspelen         Looft de Heer in kinderlijke klanken Looft de Heer in kinderlijke klanken, Hij hoort zo graag dat kinderstemmen danken. Looft, looft de Heer! Looft, looft de Heer! Stijg’ hoog ons lied tot in de hemelsferen, wij willen God om zijne goedheid eren. Looft, looft de […]

220 – Laat ons zingen en prijzen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Laat ons zingen en prijzen Laat ons zingen en prijzen, ons loflied nu rijzen, laat klinken een danklied in jub’lend geklank! Laat ons roemen en loven die kracht schenkt van boven, en eren zijn name en brengen Hem dank. Prijst de Heer, gij getrouwen, […]

243 – Eng’len wachten ons bij ‘t komen

Eng’len wachten ons bij ‘t komen Eng’len wachten ons bij ‘t komen in het hemels vaderland, leiden ons in ‘t nieuwe leven, reiken ons de liefdehand. Ja ons wachten eng’lenkoren in het land aan gene zij; dienen ons naar ‘t woord des Heren, maken ons de plaats daar vrij. Refrein […]

244 – Godes wegen gaan door lijden

Godes wegen gaan door lijden Godes wegen gaan door lijden, vaak zelfs door de bitt’re dood, daarna echter volgt de vrede nà die smarten, nà die dood. Moog’ de wereld treurig klagen als het uur van scheiden slaat, Godes kind’ren kunnen danken, daar tot God de ziele gaat. Ja, zijt […]

240 – O Heiland Jezus, Kindervrind!

Afspelen   O Heiland Jezus, Kindervrind! O Heiland Jezus, Kindervrind! die alle kind’ren zeer bemint, wilt Gij mij maken goed en rein, dat ik een Godskind moge zijn! O zon, die God de Vader zond, wiens licht straalt over ‘t wereldrond; die leven wekt en warmte geeft, heil ‘t kind, […]

245 – Hoe zal ‘t ons zijn?

Afspelen     Hoe zal ‘t ons zijn? Hoe zal ‘t ons zijn? Als eind’lijk na de zware, doch ook de laatste uitgestreden strijd de stonde komt, dat wij de stad ontwaren, en ingaan in de poort der eeuwigheid? Als dan het laatste stof van onze voeten, het laatste zweet […]

198 – Lieve Heiland, uwe goedheid

Lieve Heiland, uwe goedheid Lieve Heiland, uwe goedheid was zo groot, zo vol genade, stortte vrede in de harten, nam daaruit wat ons mocht schaden. Refrein Onze harten brengen Heiland, U in uw gemeente ere; onze schuld wilt Gij verzoenen, en de last in lust verkeren. Refrein O, wat wonderbaar […]

221 – Lof zij de Heer

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Lof zij de Heer Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere, dat ook ons jubellied dankbaar zijn glorie vermere! Brengt Hem uw dank, juicht bij bazuinengeklank, prijst in uw loflied de here! Lof zij de Heer, die zo wonderbaar ons wou […]

246 – Naar huis!

Afspelen     Naar huis! Naar huis! o, welk een heerlijk Woord. Naar huis spoedt zich mijn ziele voort. Ja, thuis te zijn is mij een lust, daar wacht mij zaal’ge zoete rust. Naar huis! daarheen verlangt mijn hart. Naar huis! verlost van pijn en smart. Daar juich ik, vrij […]

241 – Op, in des levens lente

    Op, in des levens lente Op, in des levens lente reeds ons aaneengeschaard; l aten wij ondersteunen ‘t Godswerk op deez’ aard. Wij weten niet hoe lange ons arbeidsuur nog duurt, komt, laat ons medebouwen ‘t werk door God bestuurd. Op, in des levens lente, al onze kracht […]

247 – O zalig oord

O zalig oord O zalig oord, vol hemelvreê en luister, waar zond’ en lust heeft afgedaan, o hemels thuis, vol ongekende vreugde, waar Gods getrouwen binnen gaan. Mijn hunk’rend hart klopt reeds met groot verlangen, om daar de levenskroon eens te ontvangen, bevrijd te zijn van ‘t aardse leed en […]

252 – Als kaarsjes in de nacht

Als kaarsjes in de nacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn’; gij in uw klein hoekje, en ik in ‘t mijn. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, of het […]

253 – Bim-bam! Bim-bam!

Bim-bam! Bim-bam! Bim-bam, bim-bam, bim-bam-bam! De klokken luiden met vrolijk geluid, o, wil toch hun stemme horen. Zij roepen blijde het wonder nu uit, dat heden de Heer is geboren. Juich blijde, juich blijde, voor Hem die toen kwam, zo zingen de klokken: bim-bam, bim-bim-bam. Bim-bam, bim-bam, bim-bam-bam! De eng’len […]

242 – Wij zijn het zaad der toekomst

    Wij zijn het zaad der toekomst Wij zijn het zaad der toekomst, geroepen tot een strijd, die Jezus, onze Heiland, ter overwinning leidt. Het is een strijd des geestes, slechts liefde is de kracht, want daardoor wordt de wereld terug tot God gebracht. Er dringt nu in ons […]

248 – Onder ‘t altaar Jezus rusten

Onder ‘t altaar Jezus rusten Onder ‘t altaar Jezus rusten onz’ ontslaap’nen zacht, waar hun ziel in zalig toeven dra zijn dag verwacht; weet, zij leeft nog met ons mede der ontslaap’nen schaar, hunne vreugd is, dat wij dienen aan Gods dienstaltaar. Refrein In het licht van Gods genade zien […]

255 – Dankt de lieve Heiland

Dankt de lieve Heiland Dankt de lieve Heiland, die ook ons gedacht, en ons door zijn komen blijdschap heeft gebracht. Prijst die Heer van harte; kind’ren looft en zingt, dat uw kerstfeestjubel blij ten hemel dringt. O, hoe werd die Heiland lang met smart verbeid! Want, het was op aarde […]

249 – Scharen van ontslapen vrienden

Scharen van ontslapen vrienden Scharen van ontslapen vrienden, meebehorend tot uw bruid, uitverkoor’nen die U dienden, wachtend zien zij naar U uit. Hoor hen roepen: Heer, hoe lange duurt op aarde nog de strijd, eer uw dag komt, wij verlangen naar het Rijk der heerlijkheid. Heer, wij bidden met hen […]

143 – Vol van eindeloze liefde

Vol van eindeloze liefde Vol van eindeloze liefde voor wie strijdt de goede strijd; vol geduld en mededogen, is de Geest, die troost en leidt. Vriend’lijk, mild straalt ons steeds tegen liefd’ en trouw van ‘s Heren troon, hemelvreê, gena en zegen is het zoete Jezus loon. Zielekrankheên wil Hij […]

256 – De kerstboom is de schoonste boom

De kerstboom is de schoonste boom De kerstboom is de schoonste boom, geliefd bij alle standen; bij arm en rijk, ja, waar men koom’, bewondert men die schone boom; als al zijn lichtjes branden, als al zijn lichtjes branden, ja branden. Hij spreekt ons van die wondernacht, toen Jezus werd […]

222 – Ons aller danklied, Here

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Ons aller danklied, Here Ons aller danklied, Here, stijgt op tot voor uw troon; wij zingen U ter ere, voor ‘t heil, ons aangeboôn. Wij zijn tot nu gebleven, doch niet door eigen kracht; Gij Heer, hebt ons geholpen met uwe liefdemacht. Refrein Mocht […]

257 – Dit is de dag zo lang verwacht

Dit is de dag zo lang verwacht Dit is de dag zo lang verwacht, dat God het mensenkind gedacht; Hem viere, wat in ‘t groot heelal, door Jezus is en wezen zal. Als mijn verstand het vatten wil, dan staat het, Heer vol eerbied stil; ‘t beseft bij ‘t groot […]

258 – Een rijs is voortgekomen

Een rijs is voortgekomen Een rijs is voortgekomen uit Davids wortel weer, voorspeld aan d’ oude vromen, zo zegt Jesaja’s leer. ‘t Heeft ons een bloem gebracht in ‘t duister dezer wereld, in diepe, somb’re nacht. Deez’ bloem van eeuw’ge luister waarvan Jesaja sprak, bloeid’ op, toen door het duister […]

250 – Vaarwel, vaarwel, tot wederziens!

Vaarwel, vaarwel, tot wederziens! Vaarwel, vaarwel, tot wederziens! Gij hebt uw reis volbracht; geniet de rust, die Gods genâ zijn volk heeft toegedacht. Refrein Er scheidt ons slechts een dunne wand. Al zien wij U niet meer, wij blijven met elkaar vereend in ‘t werk van onze Heer. Refrein Des […]

251 – Waar zich geen wolk meer dreigend toont

Afspelen   Waar zich geen wolk meer dreigend toont Waar zich geen wolk meer dreigend toont, noch nacht het al omhult, daar staat een woning mij bereid, die al mijn heimwee stilt. Refrein Geen smart, geen leed en geen geschrei daar ‘t hoogst geluk verstoort; o hemels thuis, welks reine […]

259 – Ere zij God

Ere zij God Ere zij God, ere zij God in den hoge, in den hoge, in den hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in den hoge, ere zij God in den hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, […]

260 – Feest is ‘t in de huizen

Feest is ‘t in de huizen Feest is ‘t in de huizen, feest in kerk en zaal, feest is ‘t in het harte van ons allemaal. Overal is vreugde, iedereen is blij, want de Heiland Jezus kwam voor u en mij. Als een heel klein kindje, zonder praal of pracht, […]

223 – Schenk ons, Vader, thans uw zegen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Schenk ons, Vader, thans uw zegen Schenk ons, Vader, thans uw zegen, nu wij huiswaarts zullen gaan. Leid ons, Heer, steeds op uw wegen, dat wij in uw arbeid staan. Zegen, Heer, uw woord van heden, dat het ons tot richtsnoer dien. Schenk, […]

199 – Looft de Heer! Hij is de liefde

Afspelen     Looft de Heer! Hij is de liefde Looft de Heer! Hij is de liefde, Hij verlaat de zijnen niet; vriend’lijk ziet Hij op ons neder en Hij troost ons in verdriet. Looft de Heer! Hij is barmhartig! Na de duist’re, zwarte nacht glanst de dageraad opnieuw weer […]

261 – Heil’ge nacht!

Heil’ge nacht! Heil’ge nacht, heil’ge nacht! Die ons ‘t heil der wereld bracht! Als een bron van eeuwig leven kwam des Mensen Zoon zich geven; eng’len juichten, Hem ter eer: Gods genâ daalt heden neer! heil’ge nacht, heil’ge nacht! Die ons ‘t heil der wereld bracht! heil’ge nacht, heil’ge nacht! […]

273 – Het jaar ging stil ten einde

Afspelen     Het jaar ging stil ten einde Het jaar ging stil ten einde, wees gij ook stil, mijn hart, en leg in ‘s Vaders handen uw vreugde en uw smart. Wat ‘t nieuwe jaar moog’ brengen, ‘t zij vreugde dan, of leed, wie vasthoudt aan Gods trouwe, zich […]