Yearly Archives: 2011

297 posts

274 – Het jaar is wel ten einde

Afspelen     Het jaar is wel ten einde Het jaar is wel ten einde, maar uwe liefde niet; nog zeeg’nen uwe handen, nog Gij genade biedt. Geluk en eer verdwijnen, en ‘t aardse goed vergaat; doch die U toebehoren, het licht s Zoons opgaat. doch die U toebehoren, het […]

262 – Hoort de klokken luiden

Hoort de klokken luiden Hoort de klokken luiden, klingklang, klingklang, heerlijk blij. Wat zal dat beduiden, wat zeggen zij aan mij? Klingklang, zegt hun stemme, weet gij ‘t wonder al? Heden is geboren, Christus in een stal. Allen juichen mede, klingklang, klingklang, heerlijk blij, in ons hart is vrede, Hem […]

275 – Uren, dagen, maanden, jaren

Uren, dagen, maanden, jaren Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen. Ach, wij vinden waar wij staren, niets bestendigs hier beneên! Op de weg die wij betreden, blijft geen voetstap toch bestaan. Al het heden wordt verleden, schoon ‘t in ‘t Levensboek blijft staan. Heer bij al wat […]

224 – Spreid nu uw zegenshanden

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Spreid nu uw zegenshanden Spreid nu uw zegenshanden, na dit tezamen zijn, weer over ons, uw kind’ren, wil altoos met ons zijn. Want slechts aan uwe zegen, toch zeker en gewis, zowel naar Geest en lichaam, ons ‘t al gelegen is. Als zo op […]

276 – ‘t Oude jaar is opgenomen

‘t Oude jaar is opgenomen ‘t Oude jaar is opgenomen in der eeuwen rij; ‘t nieuwe willen wij betreden, dienend zij aan zij! Refrein Bracht naast vreugd, ook strijd en tranen, ons het oude jaar, wij getuigen uit ervaring: God hielp wonderbaar. Refrein Wat het nieuwe jaar ons brenge, voor- […]

263 – Jezus werd op aard` geboren

Jezus werd op aard` geboren Jezus werd op aard` geboren in een armelijke stal, Hij, die toch de Vredekoning in de hemel wezen zal. Maar ook in het kinderharte heeft Hij zich een plaats bereid, en wil door de kindermonden, troost bereiden aan wat lijdt. `t Kinderharte is de woonplaats […]

280 – Sion, Sion, stad des Heren

Sion, Sion, stad des Heren Sion, Sion, stad des Heren, heft nu uw triomflied aan! Voegt u saâm en vormt u rijen, meldt nu luid Gods grote daân. Ziet, vol liefd’ en zondaarsmin, trekt uw Koning tot u in. Ja, verhoogt voor Hem de poorten, maakt u op en wordt […]

281 – Sion, wil de poort verhogen

Sion, wil de poort verhogen Sion, wil de poort verhogen, zie uw Koning komt met vreê.. Geef Gods Zoon de hoogste ere, Hij brengt ‘s Vaders zegen mee. Zie uw Heiland treedt nu nader, roep een blij hosanna uit. Breng eerbiedig Hem uw groeten, Sions, volk, gij ‘s Heren Bruid. […]

277 – Geef, o Vader, uwe krachten

Geef, o Vader, uwe krachten Geef, o Vader, uwe krachten, bidden wij, voor `t nieuwe jaar. Wat ons ook weer staat te wachten, sta ons bij ook in gevaar. Wilt Gij, Heer, ons steeds gedenken en in liefde gadeslaan; dat wij naar uw wille leven, dat wij uwe weg steeds […]

264 -Kerstjubel

Kerstjubel Jubeltonen, vreugdeklanken wellen uit ons hart omhoog, want zij zijn gestemd tot danken, wijl God tot ons nederboog. Onze Heiland ligt terneder in een armelijke stal, toch zal Hij het eenmaal wezen, waar ‘t heelal voor buigen zal. toch zal Hij het eenmaal wezen, waar ‘t heelal voor buigen […]

282 – Aan ‘t kruis, bebloed met wonden

Aan ‘t kruis, bebloed met wonden Aan ‘t kruis, bebloed met wonden, hangt daar des mensen Zoon; het hoofd ten spot gekroond nu, met ene doornenkroon. Eertijds gekroond met stralen, van hemelglans en gloed; en nu gekruist, geslagen, off’rend zijn vlees en bloed. O, Gij gelaat der liefde, hoe zijt […]

278 – Omgordt u de lenden

Omgordt u de lenden Omgordt u de lenden, houdt brandend de lamp, zijt nuchter en waakzaam, steeds vaardig ten kamp! Zeer ernstig en dringend dit woord heden klinkt, en diep in het hart der geloofskind’ren dringt. Omgordt u de lenden, sluit dicht u aanéén, met Jezus Apost’len steeds voorwaarts getreên! […]

283 – Als ‘k aan de doornenkroon denk

Als ‘k aan de doornenkroon denk Als ‘k aan de doornenkroon denk, gedrukt, Heer, op uw hoofd, wordt al het licht der wereld voor mijn gezicht gedoofd. Want al die scherpe doornen hebt Gij voor mij doorstaan, en al dat bitter lijden voor mij toch ondergaan. De vrucht van al […]

225 – U, Vader, U zij lof en prijs

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen U, Vader, U zij lof en prijs U, Vader, U zij lof en prijs voor ‘t onderwijs ons hier gegeven; uw Woord, uw waarheid maak’ ons vrij, en blijv’ ons bij, voor heel ons leven. Doe ons, o, Oppermajesteit, uit dankbaarheid, uw wil betrachten; […]

279 Wat de toekomst brenge moge

Wat de toekomst brenge moge Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus mijn ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een ernstig kalme moed. Heer, ik wil […]

265 – Komt, eerstelingskind`ren

Afspelen     Komt, eerstelingskind`ren Komt, eerstelingskind`ren, laat uw loflied horen. Komt, richt uw blik weer naar Bethlehem heen. Ziet daar het kindje, ons tot heil geboren. O, laten wij aanbidden (3x) die koning. De Koning der ere kwam in eenvoud neder, vond slechts een plaatsje in need`rige stal; kwam […]

286 – ‘t Is middernacht, en in de hof

‘t Is middernacht, en in de hof ‘t Is middernacht, en in de hof buigt, tot de dood bedroefd in ‘t stof, de Levensvorst; in zijn gebeên doorworstelt Hij zijn strijd alleen. ‘t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt, Zijn jong’ren slapen bij die strijd, en derven, afgemat in rouw, […]

287 – Weet gij? Jezus onze Heiland

Weet gij? Jezus onze Heiland Weet gij? Jezus onze Heiland, kruist men, kruist men telkens weer. Hem de Godszoon, Hem de Heiland, rooft men dagelijks zijn eer. Heer, zo vraagt het harte angstig. Heer, zou ik het kunnen zijn? Doe ik Hem de kruisdood lijden, Hem de Losser, Heiland mijn? […]

296 – Met opgeheven zegenshanden

Afspelen     Met opgeheven zegenshanden Met opgeheven zegenshanden, vol wonderkrachten van de Heer, zo werkt Gij tot aan ‘t eind der tijden, het zieleheil zoals weleer. Want zeeg’nend zijt Gij opgevaren, en zeeg’nend komt Gij spoedig weer, Godlof! Dat wij ook thans ervaren, goddelijk erbarmen, Heer! Het Eerst’lingsvolk op […]

200 – Looft, looft, verloste scharen

Looft, looft, verloste scharen Looft, looft, verloste scharen, de God die ‘t al regeert; en laat de wereld horen, dat gij Hem dienend eert. Meldt wat gij hebt ontvangen, prijst Hem uit ‘s hartengrond. Looft Hem met gans uw leven, looft Hem met hart en mond. Looft Hem, de God […]

297 – Ten hemel steeg opnieuw de Heer

Afspelen     Ten hemel steeg opnieuw de Heer Ten hemel steeg opnieuw de Heer, en keerde tot zijn Vader weer in d’ eeuw’ge vredewoning. Die wonderbare Zegensheld, die Overwinnaar van ‘t geweld, heerst eeuwig door als Koning. Refrein Hem dient het ganse eng’lenheir, Hij Heerst alom als Oppereer, in […]

288 – Wil toeven, Heer

Afspelen     Wil toeven, Heer Wil toeven, Heer, de avond breekt ras aan, dra is de tijd van ‘t hierzijn heengegaan. Als ‘t al m’ ontvalt en ieder steunpunt vliedt, Gij, trouwe helper! Gij begeeft mij niet! Hoe snel, Heer, toch de levensavond daalt, alras ontbindt wat nog in […]

298 – De Trooster, die de Heer ons gaf

De Trooster, die de Heer ons gaf De Trooster, die de Heer ons gaf op d’ eerste pinksterdag, werkt nòg de arbeid Gods met macht en ongekende kracht. Refrein Die Geest, die elk indachtig maakt, zal, tot de Dag genaakt, ons helpen, leiden, altijd weer, tot prijs van God, de […]

266 – Kerstliedje

Kerstliedje Klingklang, klingklang, klokketonen, heerlijk, lief’lijk blij geluid, Jezus wil de aard’ bewonen, roepen zij zo blijde uit. Hoort hun zingen, hoort hun galmen, blijde klinkt hun jubellied, komt, zingt ook uw vreugdepsalmen voor het wonder toen geschied. Klingklang, klingklang, klokketonen, klinken weder, wijd en zijd, Jezus wil uw hart […]

302 – Aan uw voeten, lieve Heiland,

Aan uw voeten, lieve Heiland, Aan uw voeten, lieve Heiland, brengen ouders hier hun kind, dat, als gave uit uw handen, door hen innig wordt bemind. Vol verlangen en begeren bieden zij hun kleine aan, om de waterdoop t’ ontvangen, om te heiligen zijn/haar naam. Geen media Bekeken: 4

299 – Heilige Geest, door de Vader gezonden

Heilige Geest, door de Vader gezonden Heilige Geest, door de Vader gezonden, goddelijk licht op het donkerste pad, hoe vriend’lijk leidt Gij het Godsvolk op aarde, dat U erkent als een hemelse schat. Dat U erkent als een hemelse schat. Gij zijt, van Christus, als hulp ons gegeven, wijl G’ […]

303 – Lieve Jezus, zie ons hier

Lieve Jezus, zie ons hier Lieve Jezus, zie ons hier naar ‘t gebod door U gegeven; deze kind’ren (dit ons kind, Heer) brengen w’ U voor de doop ten eeuw’gen leven. Uw woord nodigt ook de kind’ren: dat wij hen toch niet verhind’ren. Daarom komen wij tot U, neem dit […]

289 – Christus is verrezen

Afspelen     Christus is verrezen Christus is verrezen! Laat ons loflied rijzen, juichend onze dank bewijzen. Christus is verrezen! Slaat de blik naar boven, o ok d’ ontslapenen God loven. Jubelklank, feestgeklank! Jubelklank, feestgeklank! ‘t heil aan ons bewezen: Christus is verrezen! Christus is verrezen! Hel en dood nu […]

304 – Neem uit deez’ moederarmen, Heer

Neem uit deez’ moederarmen, Heer Neem uit deez’ moederarmen, Heer, haar kind als ‘t uwe aan; wil door de heil’ge waterdoop het geven uwe naam. O, was het door uw dierbaar bloed van d’ oude erve rein, zodat het in der eeuwigheid Gods erfgenaam kan zijn. Het hoogste goed -Gods […]

300 – Heil’ge Geest, Gij hemeltolk!

Heil’ge Geest, Gij hemeltolk! Heil’ge Geest, Gij hemeltolk! O, beziel uw eerst’lingsvolk, dat het vol vertrouwen zij: God ons heil is ons nabij. Refrein Dat uw klaarheid, dat uw licht, onze geest steeds meer verlicht, en uw waarheid vol genâ, steeds vertroostend in ons sta. Refrein Aan uw leiding geven […]

226 – U wil ik prijzen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen U wil ik prijzen U wil ik prijzen, U wil ik danken, want zo uw naam is, Heer, is ook uw daad. Gij hebt nieuw leven mij gegeven, Gij vredevorst, Gij eeuw’ge wijze raad! Refrein U wil ik roemen met nieuwe lied’ren, want zo […]

305 – Het zingt in mijn hart

Het zingt in mijn hart Het zingt in mijn hart, het juicht in mijn ziel, o heerlijk geluk dat te beurt mij thans viel. Wat grote genade, wat wonderbaar lot, voor eeuwig te weten: geborgen in God, geborgen in God! U wijd ik voortaan mijn lippen en mond, mijn hart […]

310 – Dat ‘s Heren zegen op u daal

Dat ‘s Heren zegen op u daal Dat ‘s Heren zegen op u daal’, zijn liefdelicht uw huis bestraal, zijn hand uw huw’lijksweg omvat, u voere naar de hemelstad. Dat ‘s Heren zegen op u daal’, zijn gunst in Christus u bestraal’, zijn Geest steeds woning bij u vind’, uw […]

306 – Eerbiedig, voor uw altaar

Eerbiedig, voor uw altaar Eerbiedig, voor uw altaar, staat onze lieve jeugd, het hart vol zielsverlangen en reine hemelvreugd. O Vader, vol genade, zie hen ontfermend aan, wil in uw grote liefde, hen heden gadeslaan. Wij willen U behoren ons leven lang, o Heer, naar Jezus wil gaan leven en […]

311 – Heer, zeer ernstig bidden wij

Heer, zeer ernstig bidden wij Heer, zeer ernstig bidden wij: Wees, o Vader, hen nabij; dat uw godd’lijk, vriend’lijk oog op hun huw’lijk rusten moog. Leg daartoe uw zegenshand, door uw priester op deez’ band; dat hun huw’lijksliefde, Heer, zo geheiligd steeds vermeer. Schenk aan hen uw genâ, als de […]

301 – Prijst luide God voor deze dag

Prijst luide God voor deze dag met nieuw bezielde tongen; zingt nu zijn Geest ‘t gewijde lied, Hem worde lof gezongen. Als ‘t suizen van de wind, kwam, waar God mensen mint, de Geest des Heren neer tot ‘t werk, de Zoon ter eer; prijst Hem met duizend tongen. Gij, […]

312 – O, moge God u beide zeeg’nen

O, moge God u beide zeeg’nen O, moge God u beide zeeg’nen, zijn licht en kracht steeds met u gaan; en gij, getrouw aan uw belofte, in liefde tot elkander staan! Want leeft gij samen hoog en rein, zal God ook u een Vader zijn. Vertrouw in alles op uw […]

307 – Jonge broeders, jonge zusters

Jonge broeders, jonge zusters Jonge broeders, jonge zusters, heden hebt g’ uw keus gedaan: met de God van uwe ouders, wilt g’ in ‘t leven verder gaan. Eenmaal brachten vader, moeder, u voor ‘s Heren aangezicht en toen werd de heil’ge hand’ling van de doop aan u verricht. d’ Uitgesproken […]

290 – Daar juicht een toon

Daar juicht een toon Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zone Gods is opgestaan. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke held. Hij steeg uit ‘t graf door eigen kracht, want Hij is God, […]

308 – Wees gegroet, gij jonge christen

Wees gegroet, gij jonge christen Wees gegroet, gij jonge christen, wees gegroet in deze stond. Water, bloed en geest des levens God u schonk in ‘t doopverbond. Dien uw Heer, zoek zijn eer, loof zijn naam met hart en mond. Dien uw Heer, zoek zijn eer, loof zijn naam met […]

267 – Op het kerstfeest

Op het kerstfeest Komt kind’ren, juicht blijde, groot heil is geschied; de Heer is geboren, laat klinken uw lied. Hij ligt daar in doeken, in need’rige stal, o komt, gaat Hem zoeken, de Heer van ‘t heelal. Hij ligt daar terneder zo lief’lijk en klein, Hij is nog zo teder, […]

291 – Halleluja, de Heiland leeft

Afspelen   Halleluja, de Heiland leeft Halleluja, de Heiland leeft. Heft vrolijk op de handen. De hellemacht des duivels beeft, verbroken zijn de banden. Nu is de duist`re nacht voorbij, de toegang tot de Vader vrij. Halleluja. Halleluja, de Heiland leeft. Halleluja, de Heiland leeft. Zo klinkt de blijde mare, […]

309 – Weest gezegend, jonge ranken

Weest gezegend, jonge ranken Weest gezegend, jonge ranken, door de wijnstok voortgebracht. Siert het altaar met uw frisheid, met uw jonge geesteskracht. Blijft bij Hem, die eenmaal zeide: Ik in u en gij in Mij; Hij maakt u door zijn genade, ‘t leven waardevol en blij. Weest ons welkom, frisse […]

201 – Mij is genade wedervaren

Afspelen     Mij is genade wedervaren Mij is genade wedervaren, Godlof! verdiend had ik het niet. Daarom wil ‘k roemen ‘s Vaders liefde, prijs ik zijn naam in jubellied, want zijn ontferming maakt mij blij, God sprak mij liefdevol weer vrij. Wondere goedheid eind’loos groot, Heer, dat Gij mij […]

292 – Halleluja, ja verrezen

Halleluja, ja verrezen is de Heer, de sterke Held! Hij, Gods Zoon, verbrak de kluisters, heeft des vijands macht geveld. Ja, verrezen is mijn Heiland, d’ oude slang ligt neergeveld. Ja, verrezen is mijn Heiland, d’ oude slang ligt neergeveld. Halleluja, ja verrezen is de Heer, ons aller Hoofd; geeft […]

293 – Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Afspelen     Ik weet dat mijn Verlosser leeft Ik weet dat mijn Verlosser leeft; o, welk een vreugde mij dit geeft! (Jezus leeft t!) Hij leeft, de macht des doods vergaat; (Jezus leeft !) Hij leeft, zijn leven in mij staat. Refrein Hij leeft, zijn liefde mij omringt, Hij […]

268 – Stille nacht

Afspelen     Stille nacht Stille nacht, heil’ge nacht! Davids zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, werd geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer! Hulp’loos Kind, heilig Kind! Dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt G’ uw rijkdom ontzegd, werd G’ […]

269 – Stralend in het duister

Stralend in het duister Stralend in het duister vertelde eens van Hem, lichtend en vol luister, de ster van Bethlehem. En wijze mannen kwamen, zij brachten Gode eer, bogen zich toen voor het Kindje neer. Want in dat Kindje, zo teder , zo kleen, voor alle mensen Gods liefde verscheen. […]

294 – Juicht, eerstelingen, verheugt u

Afspelen     Juicht, eerstelingen, verheugt u Juicht, eerstelingen, verheugt u van harte; dankt nu de Heer, die het leven ons gaf. Prijst Hem, laat blijde weerklinken en schallen: Jezus, de held stond weer op uit het graf. Jezus, de held stond weer op uit het graf. Vrede zij met […]

295 – Triomf! d’Immanuël verrijst

Triomf! d’Immanuël verrijst Triomf! Triomf! d’ Immanuël verrijst, de macht van dood en hel moet voor zijn grootheid bukken! Lof, eer de Held, Die overwon, Die ons met God verzoenen kon, en aan de dood ontrukken. Triomf! triomf! Hij zegepraalt, de volle losprijs is betaald, de kwijtbrief afgegeven. God spreekt […]

227 – ‘k Wil u, o God, mijn dank betalen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen ‘k Wil u, o God, mijn dank betalen ‘k Wil u, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied; het zonlicht moge nederdalen, maar Gij mijn licht begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een Vader zorgdet […]

270 – Uit der Eng’len monden

Uit der Eng’len monden Uit der Eng’len monden klonk in Kerstfeestnacht: hoort de blijde boodschap, ‘t heil is aangebracht! Christus is geboren, Kindje teer en klein, wil uit louter liefde uwe redder zijn. Refrein Tot in alle heem’len prijs en roem Hem kroont; in de komst van Jezus God zijn […]

144 – Vrede, Godes vrede

Afspelen   Vrede, Godes vrede Vrede, Godes vrede, heerlijk schoon juweel; klank van reine liefde, kind’ren Gods hun deel. Zalig, zalig wie dat kleinood heeft, want die zal aanschouwen, Hem die eeuwig leeft. Zalig, zalig is, wie dat kleinood heeft. Vreugde, ware vreugde, blijde zonnegloed, zoete spijs der ziele, troost […]

228 – ‘k Wil U volgen, Heiland Jezus

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen ‘k Wil U volgen, Heiland Jezus ‘k Wil U volgen, Heiland Jezus, waar ook ‘t levenspad mij leidt; waar Gij voorgaat wil ik volgen, tot uw dienst altoos bereid. Refrein Ruw en doornig zij mijn reispad, ongebaand als d’ oceaan; daar ook zal uw […]

271 – Wel is het buiten bitter koud

Wel is het buiten bitter koud Maar `t hindert hier niet een. Zou `t in ons hart wel winter zijn? Wij zingen luid: welneen, welneen, welneen.! `t Is `t vrolijk feest van ieder jaar, `t geboortefeest van Hem, wiens Geest ook in ons hartje woont, en horen laat zijn stem, […]

272 – Zeg, waarom toch overal vreugde

Zeg, waarom toch overal vreugde Zeg, waarom toch overal vreugde, waarom toch is ieder zo blij? Zeg, waarom die schitt’rende lichtjes, die boom daar met alles erbij? Waarom, waarom? Waarom geen enkele wanklank? Waarom, waarom? Waarom slechts blijdschap en dank? Wel, Christus, die werd er geboren, als kind in een […]

230 – ‘k Zal met mijn ganse hart

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen ‘k Zal met mijn ganse hart ‘k Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden Heer, U dank bewijzen. ‘k Zal U in ‘t midden van de goô, op hoge toon, met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis, […]

231 – Zingt, zingt uw bruigom

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Zingt, zingt uw bruigom Zingt, zingt uw bruigom nieuwe lied`ren, roept nu de blijde hope uit, prijst ook de gaven zijner liefde. Gij Christus kerk, gij Sions bruid. Lieflijk klinken nieuwe lied`ren, zij klinken luid in jubelkoor, in jubelkoor, zij spreken van des bruigoms […]

145 – Waakt, kinderen Gods

Waakt, kinderen Gods Waakt, kinderen Gods, en benut al uw tijd, o, weest op de komst van uw Heer toch bereid. Zeer ernstig en dringend dit woord heden klinkt, en diep in het hart der geloofskind’ren dringt. Slechts God onze Vader kent uur, plaats en tijd, o waakt dus en […]

232 – Dra daalt Jezus weder

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Dra daalt Jezus weder Dra daalt Jezus weder op de aarde neder. Zijt gij Godskind reeds bereid. Maranatha. Beid uw tijd! Gord u aan ten strijde, `t is het eind der tijden, want de grote dag genaakt. Maranatha. Godsvolk, waakt! Hij zal nederdalen om […]

233 – Blijf de Heer verbeiden

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Blijf de Heer verbeiden Blijf de Heer verbeiden, mijn ziel zwijg stil; laat door Hem u leiden naar zijn Vaderwil. Wees onversaagd, wijl zijn liefd` u schraagt en na nacht`lijk duister steeds de morgen daagt. In `s levens stormen, in alle nood zal […]

234 – Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds, o Heer op uw verschijnen; de strijd is zwaar, `t wordt haar zo bang`, hoe hare wonden schrijnen. O, kome ras die zaligheid, dat Gij uw eerst`lingsvolk verblijdt. Ja kom, o […]

235 – Verhoogt de poort

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Verhoogt de poort Verhoogt de poort, klinkt wijd en zijd, Hij komt de Heer der heerlijkheid. De koning van de ganse aard, hij, `s werelds heil, aanbidding waard, die `t woord des levens ons weer biedt. Refrein Hij komt niet met geweld`naars macht, neen, […]

147 – Waar apost`len staan

Afspelen   Waar apost`len staan Waar apost`len staan breekt Gods Geest zich baan, worden alle dingen nieuw gemaakt. Zij verkonden me: vrede zij met u, zoals gij die nimmer hebt gesmaakt. Refrein Waar apost`len zijn, springt Gods heilfontein, openbaart Hij zich in woord en daad. Onder kruis en smart troosten […]

148 – Waar God ons leidt

Waar God ons leidt Waar God ons leidt zijn wij gerust, zijn licht omstraalt ons immer. Hij voert ons op het juiste pad, zijn behulp begeeft ons nimmer. Refrein Waar God ons leidt zijn wij bereid om ons geheel te geven. Is dan de weg ook eng en smal, wij […]

149 – Waar vind ik Jezus

Afspelen Waar vind ik Jezus Waar vind ik Jezus, waar vind ik vrede? Kunt gij mij zeggen,waar vind ik Hem? Waar Jezus is, daar is het rein, daar noem `k gewis de hemel mijn, daar mocht ik eeuwig, eeuwig zijn. Daar mocht ik eeuwig, eeuwig zijn. Wilt gij Hem vinden, […]

150 – Waterstromen zal ik gieten

Waterstromen zal ik gieten Waterstromen zal ik gieten, zo sprak God, door sterke hand! Klaat`rend zullen bronnen vlieten door het hete, dorre zand, waar de pelgrim nu versmacht, zal `t een lustoord zijn vol pracht. Ja, Gods Geest is uitgegoten op het late nageslacht; Christus doopt door zijn apost`len, die […]

151 – Wat God doet, dat is welgedaan

Afspelen Wat God doet, dat is welgedaan Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is hoog verheven; mag ik die wil vaak niet verstaan, ‘k zal mij vertrouwend geven. Gods liefde waakt, en zo Hij ‘t maakt, is ‘t immer mij ten goede, ‘k ben veilig in zijn hoede. […]

152 – Wat kost’lijk levend water

Afspelen Wat kost’lijk levend water Wat kost’lijk levend water, en zuiver als kristal, vloeit uit de troon des Heren, heil brengend overal. Refrein Welk een geluk en vreugde is mij in U bereid; Gij zijt de levensbronne, in U is zaligheid. Refrein Verkwikkend levenswater, stroomt door de hof met macht; […]

153 – Wat zoete troost wacht ons

Wat zoete troost wacht ons Wat zoete troost wacht ons na zware zielestrijd. Gij komt, o Heiland, ons nabij, staat in d’ apost’len ons terzij. liefde is zo rein en mild als zonneschijn. Refrein Gij, bron van troost en licht in ‘t godd’lijk heiligdom, vul ons met frisse krachten aan, […]

154 – Welk een stroom van reine liefde

Afspelen Welk een stroom van reine liefde Welk een stroom van reine liefde, breekt zich baan uit Jezus hart; komt tot mij door zijn apost’len, geeft mij steun bij leed en smart. Liefde zonder wederga stroomt mij toe uit deze bron. O, dat elk die reine liefde in haar volheid […]

155 – Welk een vreugde schenkt het mij

Welk een vreugde schenkt het mij Welk een vreugde schenkt het mij, welk een rijk genot: d at Gods zoon zo van nabij leidt mijn levenslot. Uit genade ken ik Hem door `t apostelwoord; daarin wordt Gods liefdesstem hier op aard` gehoord. Naar een eeuwig heerlijk doel wijst Hij mij […]

156 – Welk een vriend is onze Jezus

Afspelen Welk een vriend is onze Jezus Welk een vriend is onze Jezus, o hoe hoog is Hij gezet; Hij bewerkt ons Gods verzoening, ook als vrucht van zijn gebed. Wie kan zeggen, wie kan weten, hoeveel heil ons wordt bereid, als Hij smekend bij de Vader op ‘t verbond […]

157 – Wie maar de goede God laat zorgen

Afspelen Wie maar de goede God laat zorgen Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in ‘t bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt en helpt Hij wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Want Hij geeft […]

158 – Wie overwint

Wie overwint Wie overwint, zal zeker eenmaal smaken de vrucht des levens uit het paradijs, geen eeuwig leed zal dan zijn ziel meer treffen, geen tweede dood, het danklied daarvoor rijz’. Wie overwint, zal ‘t hemels manna eten, een goed getuigenis zal in Hem zijn; een nieuwe naam zal Jezus […]

159 – Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf

Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf, o heerlijk levenswoord; gij zijt mij tot een stok en staf, o heerlijk levenswoord. Refrein Uit d’ apost’len klinkt gij met kracht, o, heerlijk levenswoord; licht der ziele in donk’re nacht, o, heerlijk levenswoord! Refrein Lief’lijk klinkt gij […]

160 – Wordt verlicht

Wordt verlicht Wordt verlicht, gij, die onwetend in de dienst der geesten staat. In de arbeid der apost’len ook voor u Gods licht opgaat. Onbewustheid zal verdwijnen, waar hun woord ontvangen wordt. Geest’lijk doden worden levend, waar Gods Geest wordt uitgestort. Wie ten volle wil ervaren -en oprecht verlangend is- […]

161 – Zalig te weten: ik ben Gods kind!

Afspelen Zalig te weten: ik ben Gods kind! Zalig te weten: ik ben Gods kind! Hij is in Jezus mij welgezind; want door diens liefde is mij bereid: volle verzoening en heerlijkheid. Refrein Zalig te weten: Jezus, mijn Heer, is mij de Leidsman, die ik begeer; Hem wil ik volgen […]

162 – Ziet, hoe Daniël in Babel toevend

Ziet, hoe Daniël in Babel toevend Ziet, hoe Daniël in Babel toevend, driemaal daags tot God ‘t gebed opzendt; en door ‘t venster met een zielsverlangen, dan zijn blik naar Sion wendt. Refrein Zalig Hij die in de loop des levens, naar het goede Gods in Sion streeft! Naar ‘t […]

163 – Zoals de glanzende sterren verbleken

Afspelen     Zoals de glanzende sterren verbleken Zoals de glanzende sterren verbleken, als ‘t licht der zonne de duisternis breekt, zo zal het glanzen der wereld verwazen, bij ‘t licht dat God in zijn liefde ontsteekt. Refrein Hebt gij voor Jezus hier dienend gestreden, trouw’lijk vermeld: zijne waarheid breekt […]

164 – Zo Gij mijn beide handen neemt

Zo Gij mijn beide handen neemt Zo Gij mijn beide handen neemt, mij leidt naar uwe wil, mijn schreden richt, zo wankel vaak, dan wordt mijn ziele stil, dan wordt mijn ziele stil. Als Gij mij steunt in bange nood, mij troost in droeve tijd, mijn toevlucht en mijn schuilplaats […]

165 – Zijt gij een christen naar de naam slechts

Afspelen   Zijt gij een christen naar de naam slechts Zijt gij een christen naar de naam slechts, dan wel een christen metterdaad? Zijt g’ u bewust van uwe roeping en van d’ ontvangen zalvingsdaad, en van d’ ontvangen zalvingsdaad? Vlei u niet met die schone naam, wil in het […]

31 – Kom vriend, treedt mee de arke in

Kom vriend, treedt mee de arke in Kom vriend, treedt mee de arke in, door noachs hand gebouwd; die arke in ‘t apostelwerk, wel die de Heer vertrouwt. Refrein Gods engel sluit de deur haast toe, als Gods genadetijd; kom in- het nodend woord nog klinkt, de Heer u nog […]

32 – Laat de danktoon vrolijk schallen

Laat de danktoon vrolijk schallen Laat de danktoon vrolijk schallen, heffen wij ons loflied aan; naar des Heren welgevallen mochten wij nu opwaarts gaan. God is groot in liefd’ en goedheid, mild degeen, die Hem vertrouwt; Hij geeft meer zelfs, dan wij bidden, zalig, die zijn gunst aanschouwt. Zalig, die […]

33 – Maak mij reiner, immer kleiner

Maak mij reiner, immer kleiner Maak mij reiner, immer kleiner, leer mij trouw zijn immer meer; maak bewust mij, wat mijn doel zij, neem mijn hart, mijn leven, Heer! Refrein Maak mij reiner, immer kleiner, dat ‘k geheel U toebehoor; maak mij stille, dat uw wille als genade mij bekoor! […]

34 – Naar des vredes zoete ruste

Naar des vredes zoete ruste Naar des vredes zoete ruste zucht verlangend nu mijn hart; zij verschaft mijn ziel in volheid reine vreugde zonder smart. Refrein Aan die plaats van rust en vrede, die Gods liefde mij ontsloot, laaft Hij mij met levend water, breekt Hij mij het levensbrood. Refrein […]

35 – Vader, zie ons vol verlangen

Afspelen Vader, zie ons vol verlangen Vader, zie ons vol verlangen nad’ren voor uw aangezicht; om weer krachten te ontvangen en t’ ontkomen aan ‘t gericht. Wij zijn hong’rig naar de spijze van uw Woord, o levensvorst; Geest’lijk moede van de reize, onze kleding is bemorst. Wil toch de verklager […]

36 – Vermoeide ziel, leg af uw zorgen

Afspelen   Vermoeide ziel, leg af uw zorgen Vermoeide ziel, leg af uw zorgen, hef hemelwaarts uw droevig oog! Er wacht u heil aan deze morgen, uw smart het Vaderhart bewoog. God wil de ziel hier ruste schenken, slaat met zijn Vaderoog u ga; wil in erbarmen u gedenken, geeft […]

37 – Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken

Afspelen  Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken? Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken met uw reisstaf in de hand? Wel, wij gaan de weg des Heren, naar ons hemels Vaderland, waar de Heiland, onze koning, na de druk van leed en kruis, ons voor eeuwig door zijn liefde, rust bereidt in ‘t […]

38 – Waar kan ik immer ruste vinden?

Waar kan ik immer ruste vinden? Waar kan ik immer ruste vinden? Zo vraagt mijn ziele, mat en moe; waar kan geen duist’re macht mij binden, klinkt mij het woord des vredes toe? Hier in ‘t liefd’rijk Vaderhuis, die plaats, zo goed, zo rein, hier vind ik mijn eigen thuis, […]

39 – Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren!

Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren! Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren! Gods liefde bracht u saâm; ontvangt Hem blij van harte, die komt in ‘s Heren naam. Zijt op zijn komst bereid, baant voor zijn voet de wegen, door Hem komt God u tegen met liefd’ en vriend’lijkheid. Grijpt moed, bedroefde harten, uw trooster is […]

40 – Wees welkom, bron der liefde

Wees welkom, bron der liefde Wees welkom, bron der liefde, wees, levensbron, gegroet! Gij lamp op onze paden en licht voor onze voet. De Godswil, Heiland Jezus, maakt Gij aan ons bekend, door ‘t woord van uw gezanten, die heden Gij ons zendt. O trouwe, goede Herder, die al uw […]

41 – Weest gegroet, gij Godsgezanten

Weest gegroet, gij Godsgezanten Weest gegroet, gij Godsgezanten, komend van nabij en ver; uit wier woord en handelingen Jezus blinkt als morgenster. Gij, die als zijn waarheidsboden ‘t rijk der duisternis belicht, voor zijn macht moet satan wijken, Gods gena is diens gericht. Gij kunt binden en ontbinden door het […]

Foto Apostelen 29 Juli 1906

Van links naar rechts staand : Ap.Sebastian,Ap.Halmann,Ap.Brückner,Ap.Bishoff,Ap.Oelemann,Ap.Bock Van links naar rechts zittend:Ap.Bornemann,Ap.Niemeyer,Ap.Niehaus,Ap.Kofmann,Ap.Obst Bekeken: 117