Yearly Archives: 2022

19 posts

Woord van de week – 25 september

Leven vanuit de Geest – Leven in Liefde Voor zondag 25 september 2022 Galaten 5:25-26; 6:1-10 5: 25Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. 26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. 6: 1Broeders en zusters, wanneer […]

Woord van de week – 18 september

18Een lofzang van de verlosten Voor zondag 18 september 2022 Jesaja 12:1-6 1Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal U loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, U troost mij. 2God, Hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik ben niet […]

Woord van de week – 11 september

Liefde voor God – liefde voor de naaste – barmhartigheid Voor zondag 11 september 2022 Lucas 10:25-37 25Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de […]

Woord van de week – 4 september

Een “Saulus ervaring”! Voor zondag 4 september 2022 Handelingen 9:1-20 1Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester 2met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij […]

2 – Aan Jezus’voeten

Aan Jezus’voeten Aan Jezus’ voeten is vreê en leven, is schuld erkennen en haar vergeven; daar vindt het harte waarom het bad, eeuwige vreugde als hemelschat. Refrein: Aan Jezus’ voeten, o heiligend oord, in liefde steeds luist’rend naar zijn woord, daar smaakt de ziele zo mateloos veel, daar geeft het […]

4 – Als gods volk,vermoeid van ’t strijden

Als gods volk,vermoeid van ’t strijden Als Gods volk, vermoeid van ’t strijden en gedrukt door ’s levensleed, aan de heil’ge plaats mag komen, waar het zich een toevlucht weet, ook al voelt zich dan de ziele door gerichts-macht nog gestuit, o hoe strekt zich dan ’t verlangen biddend naar […]

5 – Bethesda is open, de engel is daar

Bethesda is open, de engel is daar Bethesda is open, de engel is daar, dat iedere kranke nu koom’! Aan ’t water verbindt Hij genezende kracht, kom werp u geheel in die stroom. Bethesda is open, genezing is daar; kom ziele, de toegang is vrij; de engelen Gods als d’ […]

6 – Een heerlijk rustoord kennen wij

Een heerlijk rustoord kennen wij Een heerlijk rustoord kennen wij, waar Jezus spreekt tot u en mij; waar Hij ons nodigt aan de dis, die rijk aan hemelspijzen is. Hoort hoe Hij door d’ apost’len noodt: Kom herwaarts, kom tot mij, gij die belast, beladen zijt; ‘k geef u rust […]

7 – Er gaat een stroom,zo klaar en rein

Er gaat een stroom,zo klaar en rein Er gaat een stroom, zo klaar en rein, door Gods gemeente heen; en wie daaruit gedronken heeft, voelt met zijn Geest zich een. Refrein: O woord der waarheid! heil’ge stroom, uw kracht is wonderbaar; gij laaft en reinigt telkens weer Gods uitverkoren schaar […]

8 – Gaat op naar Sions hoogte

Gaat op naar Sions hoogte Gaat op naar Sions hoogte, gaat broeders, zusters op! Ziet zaal’ge vreugde wacht u daar ginds op Sions top. Ras staan wij voor des Heren troon in heerlijkheid en eer, en zingen wij in ’t hoger koor een nieuw gezang de Heer. Refrein: O pelgrim, […]

9 – Ga, droog uwe tranen

Ga, droog uwe tranen Ga, droog uwe tranen, zorg niet, Jezus spreekt: Zeg mij uw verlangen, ‘k geef, wat u ontbreekt. Heerst nachtelijk duister, drukt zorg ’t bange hart, ik breek elke kluister, stil al uwe smart. Ik ken al uw zorgen, o, zie slechts op Mij, een heerlijke morgen […]