221 – Lof zij de Heer

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Afspelen

Lof zij de Heer

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere,
dat ook ons jubellied dankbaar zijn glorie vermere!
Brengt Hem uw dank, juicht bij bazuinengeklank,
prijst in uw loflied de here!

Lof zij de Heer, die zo wonderbaar ons wou bewaren,
veilig ons doorvoert temidden der kokende baren.
Hem zij ons lied, wijl Hij ons nimmer verliet,
looft Hem met zang en met snaren!

Lof zij de Heer, die ons zegent op al onze paden,
alles wat in ons is roemt nu zijn heerlijke daden.
Lof zij de Heer, prijs en aanbidding en eer;
roemt in zijn rijke genade!

melodie met toestemming Rainer Schröter