258 – Een rijs is voortgekomen

Een rijs is voortgekomen

Een rijs is voortgekomen
uit Davids wortel weer,
voorspeld aan d’ oude vromen,
zo zegt Jesaja’s leer.
’t Heeft ons een bloem gebracht
in ’t duister dezer wereld,
in diepe, somb’re nacht.

Deez’ bloem van eeuw’ge luister
waarvan Jesaja sprak,
bloeid’ op, toen door het duister
het licht der wereld brak.
Toen is in stille nacht
Maria’s kind geboren,
dat ons Gods heilswoord bracht.

Jezus, als Kind zo teder,
brengend ons ’t eeuwig goed,
schenkt ons verlossing weder,
wat satan wijken doet.
O Jezus, Zoon van God,
bij U is welgeborgen
ons aards, ons eeuwig lot.

</table. Geen media