284 – Dat Heer uw lijden en uw sterven

Dat Heer uw lijden en uw sterven

Dat Heer uw lijden en uw sterven
mij ‘t pad van liefd’ en deugd doen gaan;
het lere mij de zonden mijden
en uw verzoenend werk verstaan.
U, die in overgaaf des harten,
voor mij de last des kruises droeg,
wiens hart bij ‘t leed der stervenssmarten
nog warm van liefde voor mij sloeg.

In overpeinzing van die ure,
wil ik aan uwe kruisberg staan;
wil ‘k heden voor de droeve wonden,
met dank des harten tot U gaan.
‘k Wil diep geroerd in ‘t harte weten,
die goedheid Gods door U betoond;
en nooit, uit ondank, het vergeten,
hoe Gij met doornen werd gekroond.

Heer, moge uwe lijdensdagen
niet nutteloos voorbij ooit gaan;
dat ik ook onder ‘t kruis U volge,
U kenne op de lijdenspaân.
lijden toch werd mij ten zegen,
dood mij ‘t zaligste gewin;
U klinkt de dank des harten tegen,
Uij leidde mij het Godsrijk in.

Geen media