296 – Met opgeheven zegenshanden

Afspelen

 

 

Met opgeheven zegenshanden

Met opgeheven zegenshanden,
vol wonderkrachten van de Heer,
zo werkt Gij tot aan ’t eind der tijden,
het zieleheil zoals weleer.
Want zeeg’nend zijt Gij opgevaren,
en zeeg’nend komt Gij spoedig weer,
Godlof! Dat wij ook thans ervaren,
goddelijk erbarmen, Heer!

Het Eerst’lingsvolk op deze aarde,
dat zegent Gij zo wonderbaar,
vervult de ziel met hemelvrede,
en redt haar uit in elk gevaar.
Gij buigt U neder tot de pelgrims,
en staat hen bij met sterke hand,
Gij draagt en sterkt, verkwikt, bemoedigt,
leidt hen naar ’t hemels vaderland.

De uitverkoren eerst’lingsschare,
de hemelpoort straks opengaat, waar
d’ eeuw’ge levenskroon de strijder
die overwon, te wachten staat.
Dan zal, versierd met geestesgaven,
bruid geheel zijn toebereid,
en prijzen aard’ en hemel samen
onvolprezen heerlijkheid.

melodie met toestemming Rainer Schröter