Woord van de week

5 posts

Woord van de week – 28 mei Pinksteren

Gods openbaring door zijn Geest: wijsheid van God – wijsheid van de mensen 1 Korintiërs 2:10 10 God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Het tweede hoofdstuk van de brief aan de Korintiërs leidt apostel Paulus in met zijn […]

Woord van de week – 21 mei

De sluwe rentmeester Lucas 16:1-8 1 Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2 De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over […]

Woord van de week – 18 mei Hemelvaart

Hemelvaartsdag – een echte feestdag 1 Koningen 8:22-24 en 26-28 22 Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de HEER, ten aanschouwen van de verzamelde Israëlieten, hief zijn handen ten hemel 23 en zei: ‘HEER, God van Israël, er is geen god zoals u, noch in de hemel daar […]

Woord van de week – 14 mei

In leven blijven Numeri 21: 4-9 4 Van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee; ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. 5 ‘Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?’ verweten ze God en Mozes. ‘Om ons in de […]

Woord van de week – 7 mei

7Mijn ontmoeting met de Heer Openbaring 1:9-18 9 Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid met Jezus net als u deel in de ellende, het koninkrijk en de standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. 10 Op […]