Zangbundel

313 posts

1 – Aan des Heilands voeten

Aan des Heilands voeten Aan des Heilands voeten worden door zijn Woord, al mijn stille beden openlijk verhoord. Ja, zijn liefd’ in woord en daad, voert mijn ziel in zaal’ge staat. Refrein: Aan des Heilands voeten is mijn liev’lingsoord, ‘k mag daar gaarne toeven, luist’rend naar zijn woord. Door dat […]

2 – Aan Jezus’voeten

Aan Jezus’voeten Aan Jezus’ voeten is vreê en leven, is schuld erkennen en haar vergeven; daar vindt het harte waarom het bad, eeuwige vreugde als hemelschat. Refrein: Aan Jezus’ voeten, o heiligend oord, in liefde steeds luist’rend naar zijn woord, daar smaakt de ziele zo mateloos veel, daar geeft het […]

3 – Als een hert door dorst gedreven

Als een hert door dorst gedreven Als een hert door dorst gedreven, dat naar ‘t koele bronnat smacht, zo dorst Heer, mijn ziel naar ‘t leven, dat aan deze plaats mij wacht! Waar de neergedrukte ziele, uitgeput door leed en strijd, zich de krachten voelt hernieuwen, door de dis, die […]

4 – Als gods volk,vermoeid van ‘t strijden

Als gods volk,vermoeid van ‘t strijden Als Gods volk, vermoeid van ‘t strijden en gedrukt door ‘s levensleed, aan de heil’ge plaats mag komen, waar het zich een toevlucht weet, ook al voelt zich dan de ziele door gerichts-macht nog gestuit, o hoe strekt zich dan ‘t verlangen biddend naar […]

5 – Bethesda is open, de engel is daar

Bethesda is open, de engel is daar Bethesda is open, de engel is daar, dat iedere kranke nu koom’! Aan ‘t water verbindt Hij genezende kracht, kom werp u geheel in die stroom. Bethesda is open, genezing is daar; kom ziele, de toegang is vrij; de engelen Gods als d’ […]

6 – Een heerlijk rustoord kennen wij

Een heerlijk rustoord kennen wij Een heerlijk rustoord kennen wij, waar Jezus spreekt tot u en mij; waar Hij ons nodigt aan de dis, die rijk aan hemelspijzen is. Hoort hoe Hij door d’ apost’len noodt: Kom herwaarts, kom tot mij, gij die belast, beladen zijt; ‘k geef u rust […]

7 – Er gaat een stroom,zo klaar en rein

Er gaat een stroom,zo klaar en rein Er gaat een stroom, zo klaar en rein, door Gods gemeente heen; en wie daaruit gedronken heeft, voelt met zijn Geest zich een. Refrein: O woord der waarheid! heil’ge stroom, uw kracht is wonderbaar; gij laaft en reinigt telkens weer Gods uitverkoren schaar […]

8 – Gaat op naar Sions hoogte

Gaat op naar Sions hoogte Gaat op naar Sions hoogte, gaat broeders, zusters op! Ziet zaal’ge vreugde wacht u daar ginds op Sions top. Ras staan wij voor des Heren troon in heerlijkheid en eer, en zingen wij in ‘t hoger koor een nieuw gezang de Heer. Refrein: O pelgrim, […]

9 – Ga, droog uwe tranen

Ga, droog uwe tranen Ga, droog uwe tranen, zorg niet, Jezus spreekt: Zeg mij uw verlangen, ‘k geef, wat u ontbreekt. Heerst nachtelijk duister, drukt zorg ‘t bange hart, ik breek elke kluister, stil al uwe smart. Ik ken al uw zorgen, o, zie slechts op Mij, een heerlijke morgen […]

10 – Gij,die leed draagt,zorg of smart

Gij,die leed draagt,zorg of smart Gij, die leed draagt, zorg of smart, komt met heel uw kruis, o, stort vrij uw hart maar uit in het Vaderhuis. Als geen sterre u meer gloort, weet dat God u hier verhoort; troost u Jezus door zijn Woord, in het Vaderhuis. Vliedt, vermoeiden, […]

11 – Heer,o maak mij uwe wegen

Heer,o maak mij uwe wegen Heer, o maak mij uwe wegen door uw woord en Geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen, en waarheen g’ uw schreden wendt. Leid mij in uw waarheid, Heer, leer mij meer uw wil betrachten; want Gij zijt mijn heil, o Heer; ‘k blijf […]

12 – Hoe lieflijk,hoe vol heilgenot

Hoe lieflijk,hoe vol heilgenot Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot, o Heer, der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. Hoe branden mijn genegenheên om ‘s Heren voorhof in te treen. mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God, die leeft en aan mijn ziel het […]

13 – Hoe lieflijk ons de zondag is

Afspelen Hoe lieflijk ons de zondag is Hoe lief’lijk ons de zondag is, met vreugde steeds verbeid. De ziel neemt deel aan ‘s Heren dis, die Hij voor haar bereidt. Door ‘t Woord, dat sterkt, het hart zich richt tot Hem, die eeuwig is. Schijnt in de ziel het Godd’lijk […]

14 – Hoe verheugt het ons deez’stonde

Afspelen   Hoe verheugt het ons deez’stonde Hoe verheugt het ons dee’z stonde, nu wij, Heiland, bij U zijn, uit uw heilge mond t’ ontvangen, levenswoorden, hoog en rein. Laat ons heden tevergeefs niet hoorders van uw woord toch zijn, maar het woord des levens door U ons in ‘t […]

15 – Hoort de hemelklokken schallen

Hoort de hemelklokken schallen Hoort de hemelklokken schallen door de landen wijd en zijd; luid verkonden zij aan allen een genaderijke tijd. Godes liefde zij geprezen, die zijn eigen zoon ons gaf; wie in Hem gelooft zal leven onbevreesd voor dood en graf. Refrein Hoort, de hemelklokken noden U tot […]

16 – Hoort de morgenklokken luiden

Hoort de morgenklokken luiden Hoort de morgenklokken luiden, klinken als des Heren stem; hoort hoe vriend’lijk zij ons noden; zondaars komt, gaat op tot Hem. Treedt dan op des Heren wegen, Jezus heeft voor u verkregen ‘t Vaderwoord zo goed en mild, ‘t VaderWoord zo goed en mild, dat uw […]

19 – Hoort, moede zielen die naar vrede smachten

Hoort, moede zielen die naar vrede smachten Hoort, moede zielen die naar vrede smachten, God in zijn mildheid wil uw leed verzachten, Jezus, uw Heiland, werkt nog door zijn boden, geeft u zijn vrede. Hoort, gij bedroefde, staakt uw bange klachten, God is uw helper, schenkt u levenskrachten. Jezus, uw […]

20 – Ik weet een woord zo heerlijk

Afspelen  Ik weet een woord zo heerlijk Ik weet een woord zo heerlijk, eenvoudig en toch groot; het is het woord mijns Heiland, het is mijn levensbrood. Het klinkt zo veel belovend, het geeft een zaal’ge rust. Dat heerlijk woord des levens geeft vrede mij en lust. Refrein Het woord, […]

21 – Ik weet ene lieve kapelle

Ik weet ene lieve kapelle Ik weet ene lieve kapelle, daar toef ik zo gaarne steeds weer; daar zingen de eerstelingskind`ren, loflied`ren tot prijs van de Heer. Zusters: O, pelgrim ga naar ‘s Heren woning, ja, kom ga met ons thans ook weer Broeders O, pelgrim kom, o, pelgrim ga […]

22 – Ik zie u weder, morgenlicht

Ik zie u weder, morgenlicht Ik zie u weder, morgenlicht en acht het mij een heil’ge plicht, mijn God een lied te zingen. Ik wil, ontbrand door dankbaarheid, U prijzen, die mijn Losser zijt, met al de hemelingen. Ja, Gij leidt mij, uwe trouw, Heer, roert ook nu weer mijne […]

23 – Jezus, Heiland mijner ziele

Afspelen   Jezus, Heiland mijner ziele Jezus, Heiland mijner ziele, ‘k roep U aan in bange nood! Want, als alles mij ontviele, Gij blijft trouw, zelfs in de dood. ‘k Heb gestreden, veel gebeden, vreemde ogen zagen ‘t niet. Toch heb ‘k immer U beleden, U, die meer het hart […]

24 – Jezus noodt vriend’lijk

Jezus noodt vriend’lijk Jezus noodt vriend’lijk verdwaalden naar huis. Weigert Hem niet, weigert Hem niet. Wilt toch ontvlieden het aardse gedruis, Hij zijn genade u biedt. Refrein Hij schenkt vermoeiden verkwikking en rust, neemt wat Hij biedt, neemt wat Hij biedt! Zegt Hem uw zorgen, Hij helpt u met lust, […]

25 – Jezus staat steeds kloppend daar!

Afspelen Jezus staat steeds kloppend daar! Jezus staat steeds kloppend daar! Laat Hem in! (Laat uw Heiland in! bis) Hij brengt vrede u voorwaar! Laat Hem in! (Laat uw Heiland in! bis) O! Laat Hem niet wachtend staan; Hij biedt u zijn leven aan, wil als Helper binnengaan. Laat Hem […]

26 – Kom, hoor zijn Woord

Afspelen Kom, hoor zijn Woord Kom, hoor zijn Woord, gij zult hier trooste vinden, God stilt hier door zijn liefd’ uw zielepijn; zijn oog aanschouwt uw droeve zondebanden, in Jezus wil Hij uw verlosser zijn. Refrein Gelooft g’ in God? Wil ook in Mij geloven! Zo sprak Hij als des […]

42 – Zijt gij door de levensstormen

Zijt gij door de levensstormen Zijt gij door de levensstormen moe en mat, heeft een golf van zorgen u soms overspat? Weet, in de gemeenschap wacht u vreed’ en rust, wordt g’ u van des Vaders liefde weer bewust. Refrein Vele zijn de zorgen, die het leven biedt en niet […]

43 – Al is eng ook de poort

Al is eng ook de poort Al is eng ook de poort, ziet, toch siert haar een Woord, geschreven in letters van goud, en de moede die `t leest, hoort verkwikt naar de Geest. Een woord van genaad` en behoud. Refrein Komt vermoeiden, spoedt voort, zo de rust u bekoort, […]

44 – Als de Heiland zal verschijnen

Afspelen   Als de Heiland zal verschijnen Als de Heiland zal verschijnen in glorie op aard`, en de zijnen als verlosten bij zich dan vergaart; Refrein Ja, dan zal Hij ze verzaam`len, die heilige schaar, al die zielen, die Hem minden, eenvoudig en waar. Refrein Ja, de kind`ren die Hij […]

45 – ‘k Buig mij vol aanbidding neder

‘k Buig mij vol aanbidding neder ‘k Buig mij vol aanbidding neder voor uw macht der liefde, Heer, die oneindig mild en teder mij wou helpen telkens weer. Hunk’rend met een zielsverlangen, zocht ik u, mijn toeverlaat, ‘k mocht opnieuw ervaren, Vader, dat Gij nooit uw kind verlaat, dat Gij […]

46 – De bruigom komt!

De bruigom komt! De bruigom komt! zo schalt de roep, komt, steekt de lampen aan; neemt olie mee, maar haast u toch, Hij mocht eens binnengaan. De bruigom komt! zo klinkt de roep; het wordt de dwazen bang; zij gaan om olie in de nacht, zij gaan in snelle gang. […]

47 – De Heer is mijn herder

De Heer is mijn herder De Heer is mijn herder, niets zal mij ontbreken, ik leg mij op grazige weiden terneer; aan effene waters, aan heldere beken, daar les ik mijn dorst, daar verkwikt mij de Heer. En als ik soms afdwaal, dan zoekt Hij mij weder, en als ik […]

48 – De liefde des Vaders

De liefde des Vaders De liefde des Vaders onttrekt mij aan d’ aard, de liefde des Vaders is alles mij waard; niets stilt mijn verlangen, noch rijkdom, noch eer, bij Vader te wezen, is wat ik begeer. Wat buigt gij, mijn ziele, u droevig terneer? Hier is niet de ruste, […]

49 – De rotsgrond geloof en vertrouwen

De rotsgrond geloof en vertrouwen De rotsgrond geloof en vertrouwen, die d’ invloed der tijden weerstaat, zij u ‘t fundament om te bouwen een woning, die nimmer vergaat. Al mogen dan stormen en golven het beuken met hevig gedruis, de kracht van de branding zal breken op die rotsvaste grond […]

50 – Een dagwerk voor de Heiland

Afspelen   Een dagwerk voor de Heiland Een dagwerk voor de Heiland, dat is de moeite waard. De afstand kleiner, het harte reiner, ‘t met Hem gemeenschap baart. Zijn Geest ons leert wat Hij van ons begeert. Refrein Een dagwerk voor de Heiland, zij ons een heil’ge zaak. Niet als […]

51 – Een getrouwe vriend te hebben

Een getrouwe vriend te hebben Een getrouwe vriend te hebben is wat meen’ge ziel begeert, die, bij ‘s levens zware lasten, in verlatenheid verkeert. Welk een rust verschaft mij dit: dat ik zulk een vriend bezit. Maar nog zaliger voorzeker is ‘t, als men een Vader heeft, die vol liefde […]

52 – Een hart en ene ziel voorwaar

Afspelen Een hart en ene ziel voorwaar Een hart en ene ziel, voorwaar, was d’ eerste christenschare; als broeders, zusters, zag men haar eendrachtig zich vergaren. Een jubelklank als aller dank steeg opwaarts bij hun knielen; een in hun hoop, een in de doop, één hart en éne ziele! Al […]

53 – Een liefdebron, zo wonderbaar

Een liefdebron, zo wonderbaar Een liefdebron, zo wonderbaar, ontspringt uit Jezus hart; en vloeit in het apostelwoord, geeft balsem ons in smart. Refrein Een liefdebron, zo goed, zo mild, is Jezus’ hart ook mij. En door de delging van mijn schuld, maakt Hij mijn ziele vrij. Refrein Refrein: O, zoon […]

54 – Ene gouden wandelstaf

Ene gouden wandelstaf Ene gouden wandelstaf God mij in de handen gaf; uit de hemel kwam Hij neer, naar de hemel wijst Hij weer! deze staf heet: mijn geloven, houdt mij staande, richt naar boven, al ontvalt mij aardse steun, op die staf ik rotsvast leun. Aan de hemel staat […]

55 – Ene vriend heb ik gevonden

Ene vriend heb ik gevonden Ene vriend heb ik gevonden, ik voor Hem geen beter weet; alle dagen, alle stonden, met mij is in vreugd’ en leed! Hij voert mij op rechte paden, gaat met mij, verlaat mij niet; geeft mij vrede, schenkt genade, daag’lijks Hij mij hulpe biedt. Hij […]

56 – Ernstig dringt een grote vraag toch

Afspelen   Ernstig dringt een grote vraag toch Ernstig dringt een grote vraag toch, ziele, heden tot u door: Hebt gij u geheel gegeven Jezus, die u uitverkoor? Wil voor Hem uw hart ontsluiten, wijd uw ganse zijn aan Hem. Sluit mij toch niet langer buiten, vraagt Hij u, hoor […]

57 – Ga mij niet voorbij, o Heiland

Afspelen  Ga mij niet voorbij, o Heiland Ga mij niet voorbij, o Heiland, hoor mijn stille bee, als ik onder leed gebogen, vraag om zielevrêe. Jezus, Heiland blijf steeds aan mijn zij, wil door uw gezant mij leiden, ga mij niet voorbij. Ga mij niet voorbij, o Heiland, als ik […]

58 – Geef mij meer van uwe Geest, Heer

Geef mij meer van uwe Geest, Heer Geef mij meer van uwe Geest, Heer meer van uwe zalvingskracht, meer Heer van uw heil`ge olie, in de lamp als zegensmacht. Doch wat baten alle gaven, missen zij uw Geesteslicht! ach wat helpen vorm en namen, had ik uwe zalving niet. Zalving […]

59 – God gaf een trouwe helper mij

God gaf een trouwe helper mij God gaf een trouwe helper mij, wat zal, wat kan mij deren? Een herder, die noch slaapt, noch dwaalt, die mij zijn weg wil leren. Hij leidt m’ als schaap met zachte hand naar ‘t heerlijkst groenend weideland, waar frisse wat’ren stromen. Ook houdt […]

60 -God is de liefde

Afspelen God is de liefde God is de liefde, bracht mij verlossing, God is de liefde, Hij mint ook mij; Gods zoon werkt steeds nog door zijn gezanten, en maakt mijn ziele zo rijk en blij. Refrein Kost’lijke gave van heil en vrede, ‘k geef U mijn liefde, mijn ganse […]

61 – Grote Immanuel

Grote Immanuel Grote Immanuel, hemelvorst Michael, Godd`lijke kracht! zie ook op mij terneer, hoor, hoor, mijn smeken Heer; wees Gij mijn tegenweer voor satans macht. Satan legt lagen mij, legt ze van alle zij voortdurend weer. Maar als Gij op mij ziet en mij uw hulpe biedt, baat al zijn […]

62 – Heiland Jezus, goede herder

Heiland Jezus, goede herder Heiland Jezus, goede herder, die uw schapen trouw behoedt, op de weide der gemeenschap, ons met groenend leven voedt. Mochten wij U t’ allen tijd volgen in gehoorzaamheid; u, die heden in d’ apostel onze zieleherder zijt. Vreemde herdersstemmen lokken in de wereld om ons heen; […]

63 – ‘s Heren liefde is oneindig

‘s Heren liefde is oneindig ‘s Heren liefde is oneindig, hoogste voorbeeld voor de mens; onze liefde toch is spoedig, veel te spoedig aan een grens. Uit ons hart stijg’ dan de bede, ernstig, innig, telkens weer; met onszelve ontevreden: schenk ons meerder liefde, Heer! Meerder liefde, hoe begeerlijk, en […]

64 – Het woord des Heren klinkt opnieuw

Het woord des Heren klinkt opnieuw Het woord des Heren klinkt opnieuw hoog ernstig ons in d’ oren: eens wordt gij uit de aardse schoot voor ‘t Geestesrijk geboren! dat toch een ieder onzer aan die dag die plaats in Christus Rijk verkrijgen mag, waartoe Hij werd verkoren. waartoe Hij […]

65 – Het zij mijn lust, om daar te zijn

Het zij mijn lust, om daar te zijn Het zij mijn lust, om daar te zijn, waar Jezus is, waar Hij wil toeven; zou ik door lauwheid van mijn Geest die trouwe Heiland dan bedroeven? Neen, nergens waar ik ook mag zijn, voel ik zo vrij mij van de zonde, […]

66 – Hoe zalig, hoe heerlijk, o Jezus

Afspelen   Hoe zalig, hoe heerlijk, o Jezus Hoe zalig, hoe heerlijk, o Jezus, met U in verbinding te zijn. Ja, groot is o Heer uw genade, gij maakt ons het harte weer rein. Refrein Wij waren voorheen aan het dwalen, wij zochten maar vonden U niet, maar in uw […]

67 – Hoe zalig is ‘t mij hier te zijn

Hoe zalig is ‘t mij hier te zijn Hoe zalig is ‘t mij hier te zijn, ja ‘t hart wordt mij hier stil; want volop valt het manna neer, het brood, als Vaders wil. Wie wil verzaam’len, vindt in overvloed het heerlijkst manna, dat niet meer hong’ren doet. Dat levensmanna […]

68 – Hoort, de wachters van Sion

Hoort, de wachters van Sion Hoort, de wachters van Sion, zij roepen dag en nacht; melden het heil der ziele, dat Jezus op aarde bracht! Zij ploegen en zaaien, zij wieden en maaien, zij snijden en binden als wachters der bruid. zij snijden en binden als wachters der bruid. Refrein […]

69 – Houd uw uitverkiezing hoog

Houd uw uitverkiezing hoog Houd uw uitverkiezing hoog, eerst’ling hoe ‘t ook stormen moog; dat geen Geest u ooit ontroov’ ‘t machtig kinderlijk geloof. Houd op Jezus ‘t oog gericht, die u voert van licht tot licht, die door zijn gezant U leidt naar het Rijk der heerlijkheid. Ga, bewust […]

70 – Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken, zegt Jezus ook tot d’ apost’len van nu. Wilt Gij mij vinden, mij toebehoren? Neemt uit die ranken de krachten tot u! Refrein Jezus de wijnstok, bronne des levens, wie in Hem blijft draagt […]

71- Ik bouw op de Heer

Ik bouw op de Heer Ik bouw op de Heer, mijne ziele wacht Hem en ik hope, en ik hope op het woord zijner stem. Mijne ziele wacht op de Heer, meer dan de wachters op de morgen, die op de morgen wachten. Israel hope op de Heer, want bij […]

72 – Ik heb een Vader

Ik heb een Vader Ik heb een Vader, die mij zo mint; een die mij koestert steeds als zijn kind. Lig ik soms moe, verslagen terneer, in zijne armen rust ik dan weer. Mocht ik soms dwalen, ver van mijn huis, zie! mijn apostel brengt mij weer thuis; `k mag […]

73 – Ik heb U lief, mijn Jezus, trouwe Heer

Ik heb U lief, mijn Jezus, trouwe Heer Ik heb U lief, mijn Jezus, trouwe Heer, omdat gij mij gezocht hebt en gevonden, toen ik verdwaald, in doornen als gebonden, geen uitkomst zag, geen hoop op wederkeer. U tegenstaan was soms mijn lust, mijn werk, mijn streven was ‘t, om […]

74 – Ik ken een schone edelsteen

Ik ken een schone edelsteen Ik ken een schone edelsteen, een kostelijk kleinood, dat Jezus liefdevolle hart het arme mensdom bood, het arme mensdom bood. ‘t Apostelambt is deze steen, door Hem gesteld, in Hem ook een, door Hem gesteld, in Hem ook een. Alleen d’ apost’len gaf Hij kracht […]

76 – Ik weet een heerlijk doel

Afspelen   Ik weet een heerlijk doel Ik weet een heerlijk doel, waar zaal’ge rust mij beidt; waar mij, naar ‘t woord van Jezus, de plaats reeds is bereid. Refrein Ik weet slechts ene weg, die naar de erve leidt; mijn Jezus is die weg, die naar dat doel mij […]

77 – Ik weet een Rijk waar Jezus troont

Afspelen   Ik weet een Rijk waar Jezus troont Ik weet een Rijk waar Jezus troont, een Rijk zo wonderschoon, door eng’lenscharen lang bewoond als milde zegensboon. Refrein Hij spreekt zo vriend’lijk: komt tot mij, rust vindt ge aan mijn borst, gij allen, die vermoeid en mat naar ware vrede […]

78 – Ik weet ene bronne

Ik weet ene bronne Ik weet ene bronne, in Sion zij welt, geeft water des levens zo rein; en vloeit uit d’ apost’len, door Jezus gesteld, geen water kan Godd’lijker zijn. Refrein Kom, dorstende ziel, neem het water dier bron, Gods waarheid zij u ene lust; slechts wie aan deez’ […]

79 – Ik wil streven

Afspelen   Ik wil streven Ik wil streven, dat mijn leven Gode zij gewijd; daag’lijks sterven om te erven, Jezus heerlijkheid. Wat ook hindert, ik loop voort, door d’ apost’len aangespoord: niet vertragen, nooit versagen, denk aan ‘t grootse doel! ‘k Ben verkoren, te behoren tot de eerst’lingsschaar; ‘k wil […]

80 – In de rotskloof als geborgen

In de rotskloof als geborgen In de rotskloof als geborgen, veilig, hoe de storm ook woedt, rustig, vredig, zonder zorgen, is ‘t mij daar in Jezus goed. In die schuilplaats ben ik veilig, trots de vloed, die kookt en bruist. Is rondom mij ook de branding, daar toch rust en […]

81 – In gemeenschap met mijn Jezus

In gemeenschap met mijn Jezus In gemeenschap met mijn Jezus, smaak ik zaligheid; dan geniet ik rust en vrede in volkomenheid. ‘k Weet, dat waar ‘k mij aan Hem geef, en mij zelve niet meer leef, Hij zich ook aan mij wil geven als de ware vree. Hij, de midd’laar […]

82 – In Jezus armen rust gij zacht

Afspelen   In Jezus armen rust gij zacht In Jezus armen rust gij zacht, aan `t hart vol reine liefde; daar voelt het harte zalig zich, wat ook in `t leven griefde. Want in zijn armen is `t u goed, ontvlamt uw hart in liefdegloed. Refrein In Jezus armen rust […]

83 – In stille trouw wil ik U dienen

In stille trouw wil ik U dienen In stille trouw wil ik U dienen, mijn leven hoort toch u, o Heer; daarom wil ik mijn ganse leven gaan werken, slechts ter uwer eer. Geef mij daartoe een kracht van boven, want zonder U ben ‘k niets, o God, neem Gij […]

84 – t Is, Heer, uw werk

Afspelen   t Is, Heer, uw werk t Is, Heer, uw werk, van U alleen, het werk waarin wij staan; daar Heer, Gij zelf de bouwer zijt, kan ‘t nimmermeer vergaan. Wat Gij beloofd hebt in uw Woord, een helper, die ons altijd hoort, dat zijt Gij heden in uw […]

85 – Is Jezus in uw hart geboren nu?

Is Jezus in uw hart geboren nu? Is Jezus in uw hart geboren nu? Blijft Hij in vreugd’ en smart ook steeds in u? Zijt gij in ‘t levenslot een met uw Heer en God? Smaakt gij dat zielsgenot? Dan is het goed. (3x) Is het de heil’ge Geest die […]

86 – Ja, mijns levens grootste vreugde

Ja, mijns levens grootste vreugde Ja, mijns levens grootste vreugde zijt Gij Heiland, ‘s Vaders zoon. Mijner zieletroost en blijdschap, komt uit uw genadetroon. Refrein And’ren mogen zich verblijden, met de lusten van deez’ aard, neen, wij weten: ‘t is niet blijvend, ‘t buiten U geen leven baart. Refrein Rijker […]

87 – Ja, o Heiland, troost en raad

Ja, o Heiland, troost en raad Ja, o Heiland, troost en raad vindt een elk die tot U gaat; o, voer ons aan uwe hand veilig naar ‘t beloofde land. Zijn wij moede, dat ons oog zich tot U verheffen moog! Maak ons allen meer bewust, dat G’ ons leidt […]

88 – Ja, slechts een wens

Afspelen   Ja, slechts een wens Ja, slechts een wens, slechts een verlangen heb ik voor u, mijn zuchtend hart, dat Gij als Jezus steeds moogt blijven onwankelbaar in vreugd’ en smart. Hij zij uw toevlucht t’ allerstonde, zijn liefde blijve uw banier; Hij zij met u op al uw […]

89 – Ja, verzek’ring van ‘t eeuwig leven

Ja, verzek’ring van ‘t eeuwig leven Ja, verzek’ring van ‘t eeuwig leven schenkt de Heer door d’ apostel ook mij, mijn geloven is weten geworden, de genade mijns Gods maakt mij blij. Refrein Sterke rotssteen in zorgen en noden, glanzend licht in de donkerste nacht, neen, geen vijand kan ‘t […]

90 – Jezus mijn vriend

Afspelen   Jezus mijn vriend U wijd ik dit gezang, Jezus mijn zielevriend. Blijft Gij mijn leven lang, Jezus mijn vriend. Trouwer dan U is geen, Gij laat mij nooit alleen, leidt mij door `t leven heen, Jezus mijn vriend. Wat zijt Gij rein en mild, Jezus mijn zielevriend, al […]

91 – Jezus trouwe voert wie willen

Jezus trouwe voert wie willen Jezus trouwe voert wie willen op de berg der heerlijkheid; ja, wie Hem vertrouwend volgen, Hij in vruchtb’re velden leidt. Refrein O, wie zou niet gaarne wonen, op de berg der heerlijkheid? Waar de Heer der zaligheden, ons als zijne broeders beidt? Refrein Wie zou […]

92 – Kent gij het land

Kent gij het land Kent gij het land, waar eeuw’ge vreugde bloeit, waar Edens vrucht zo schoon en heerlijk groeit, hemelse vreugd’ de pelgrims is bereid en ook de vredespalm zo rijk gedijt? Kent gij dat land, kent gij dat land? Daarheen, daarheen, mijn ziel zal gaan, kom pelgrim, sluit […]

93 – Kleine waterdrupp’len

Afspelen   Kleine waterdrupp’len Kleine waterdrupp’len, kleine korr’len zand, vormen grote zeeën en het wijde strand, vormen grote zeeën en het wijde strand. Kleine liefdedaden, woorden, mild en zacht, ‘t kleinst gezin is daarmee ‘t grootst geluk gebracht, ‘t kleinst gezin is daarmee ‘t grootst geluk gebracht. melodie met toestemming Rainer […]

94 – Kom in mijn hart

Kom in mijn hart Kom in mijn hart, kom in mijn hart, o, kom in mijn hart, Heer Jezus! Breng keer op keer uw ware leer, opn ieuw in mijn hart, Heer Jezus! Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart, o, blijf in mijn hart, Heer Jezus! Blijf op […]

95 – Krachtig bouwt de Heer

Krachtig bouwt de Heer Krachtig bouwt de Heer als vrucht van ‘t kruis, door zijn trouwe knechten zijn geheiligd huis; Jezus wand’lend onder ons in knechts gewaad, dient uit liefde, leidt ons in verzoende staat. Refrein God bouwt thans een huis, zijn naam ter eer, Jezus arbeidt heden door apost’len […]

96 – Laat ons Sions lied’ren zingen

Laat ons Sions lied’ren zingen Laat ons Sions lied’ren zingen, stemt de hartenssnaren fijn; dat de wereld het moog’ horen, dat wij eerst’lingskind’ren zijn. Laat de frisse jubelklanken spreken van de liefdegloed, die ons eensgezind doet strijden, ons bezielt met heil’ge moed. Laat het licht uit Sions woning helder schijnen […]

97 – t Lichtend spoor van onze Heiland

t Lichtend spoor van onze Heiland t Lichtend spoor van onze Heiland, volgt het allen na; ‘t werk waartoe gij zijt verkoren, kent geen wederga. Komt, houdt moed, want Gods gezond’nen staan u trouw terzij; in de strijd met alle Geesten is hun hulp nabij. ‘t Zwaard des Geestes zij […]

98 – Licht na het donker

Afspelen   Licht na het donker Licht na het donker, vrede na strijd; jubel na tranen, vreugd’ na gekrijt; zonne na regen, vrijheid na druk; na de vermoeidheid, zalig geluk. Vreugde na droefheid, balsem na smart; na overgave: troost voor het hart; kracht na de zwakheid, roem na de smaad; […]

99 – Lieve Vader, sterk mij, zwakke

Afspelen   Lieve Vader, sterk mij, zwakke Lieve Vader, sterk mij, zwakke, kracht’loos ben ik zonder u, Gij, die alles kunt bewerken, sta mij bij en help mij nu. Wil mijn bede toch verhoren, en uw hulpe schenken, Heer, o, trek mij weer uit het aardse in uw reine liefdessfeer. […]

100 – Machtige stromen van zegen

Machtige stromen van zegen Machtige stromen van zegen, slecht door Gods kind`ren gekend, wekken nieuw leven op aarde, waar Hij apostelen zendt. Machtige stromen van zegen! Ruisende storten zij neer; verkwikking als regen, geven de vruchtbaarheid weer. Stromen van licht en genade komen uit Jezus hart voort, bieden ons kracht […]

101 – Meen,ge ziel bezwijkt van droefheid

Meen,ge ziel bezwijkt van droefheid Meen,ge ziel bezwijkt van droefheid wijl zij nergens uitkomst ziet. Meen’ge ziele zucht naar vrede, die de wereld haar niet biedt. Stilt gij hier dus kindersmart, spreekt gij daar een woord naar ‘t hart, acht die arbeid niet gering, wees tot troost in kleine kring. […]

102 – Met uwe hulp alleen

Afspelen   Met uwe hulp aleen Met uwe hulp aleen, o Heiland, trouwe Heer, ga ‘k vast de levensweg, betrouw m’ U daag’lijks meer. Refrein Met uwe hulp alleen, o Jezus, Heiland mijn, zal ik tot in de dood getrouw toch kunnen zijn. Refrein Met uwe hulp alleen, in vreugde […]

103 – Midd’laar Jezus

Midd’laar Jezus Midd’laar Jezus, tot verlossing van het mensdom toebereid, die uw uitverkoren schare wenst te brengen waar Gij zijt, zie, uw opdracht van de Vader hebt G’ op aarde trouw volbracht; help ook ons die taak volbrengen door uw goddelijke kracht. Al de namen der verlosten draagt G’ in […]

104 – Mijn Vader, uwe wil

Afspelen   Mijn Vader, uwe wil Mijn Vader, uwe wil moog steeds de mijne zijn; aan uwe liefdehand ga ‘k als een kind, zo klein. grote liefde wil mijn ziel steeds hulpe bien, daarom niet mijn wil, Heer! Uw wil zal steeds geschien. Daarom niet mijn wil, Heer, maar uw […]

105 – Naar ‘t Vaderhuis

Afspelen   Naar ‘t Vaderhuis Naar ‘t Vaderhuis, daarheen gaat mijn verlangen, naar d’eeu’ge zaal’ge liefdessfeer, weg van de wereld en haar wrange vreugde, haar schijngenot, haar roem en eer. Met duizend wensen ben ik aangevangen, maar keer terug met slechts één verlangen, het stille heimwee onder leed en kruis: […]

106 – Naar ‘t Vaderland

Naar ‘t Vaderland Naar ‘t Vaderland, naar ‘t Vaderland! Laat ons de ankers lichten en zeil en roer naar wind en golven richten. In blijde hoop de ziel op weerzien zint, naar ‘t lieflijk oord waar zij behoort, in blijde hoop de ziel op weerzien zint, niets haar dan bindt. […]

107 – Nader mijn God bij U

Afspelen   Nader mijn God bij U Nader mijn God bij U, U naderbij! Drukt ook het leed mij hier, dreigt velerlei, toch zal trots kruis en pijn, steeds dit mijn leuze zijn: nader mijn God bij U, U naderbij! Ontbreekt op ‘t levenspad vaak zonneschijn, rustplaats voor ‘t moede […]

108 – Neem Jezus in uw vaartuig op

Afspelen   Neem Jezus in uw vaartuig op Neem Jezus in uw vaartuig op, in kinderlijk vertrouwen; in zijn apost’len toont Hij zich een rots om op te bouwen. Al is de zee ook woest en wild, ‘t is nog de Heer, die stormen stilt. Refrein Hij houdt het stuurrad […]

109 – Neem mij aan, o Heiland Jezus

Neem mij aan, o Heiland Jezus Neem mij aan, o Heiland Jezus, neem mij aan zoals ik ben, wil mij uit gena bevrijden van mijn schuld, die ik erken. Refrein Zo wil ik op U vertrouwend, steeds mijn weg door `t leven gaan. Laat uw beeld als Zieleherder mij daarbij […]

110 – Nog is `t de tijd

Nog is `t de tijd Nog is `t de tijd, de tijd van Gods genade, nog zijn apost`len met hun hulp nabij. O hoort hun Woord, `t behoedt de ziel voor schade, en maakt ons sterk als strijders aan hun zij. Refrein Wees mij nabij o Heer, op al mijn […]

111 – Niet om gediend te worden

Niet om gediend te worden Niet om gediend te worden ben ik op deze aard’, maar om mijzelf te gorden tot dienen, onvervaard; hij, die mij heeft gezonden en met zijn Geest vervuld, vernieuwt in zegensstonden mijn krachten, lust geduld. Geen mensengunst of -ere spoort mij tot dienen aan; het […]

112 – O, dat gij mocht bekennen

O, dat gij mocht bekennen O, dat gij mocht bekennen, hoezeer gij zijt in nood, en dan ook mocht erkennen, Gods hulp, zo rijk, zo groot; dan zoudt gij niet wachten, maar ijlen tot Hem, die thans door zijn apost’len U noodt met luider stem. U noodt met luider stem. […]

113 – O, eerst’lingskind, waardeer

Afspelen   O, eerst’lingskind, waardeer O, eerst’lingskind, waardeer het voorrecht u bereid; uw plaats in ‘t heilsplan Gods voor tijd en eeuwigheid. Kortstondig is de vreugd van wat g’ op aard geniet, doch eeuw’ge zaligheid, ‘t verlossingswerk u biedt. Zijt gij niet vrijgekocht uit satans dienstverband, met heil’ge Geest gedoopt […]

114 – Of stormen al loeien

Afspelen   Of stormen al loeien Of stormen al loeien, geen sterre daar blinkt, de hemel verduistert steeds meer; vertrouwend op God, mij de moed niet ontzinkt, ‘t is mij goed, ‘t is mij goed in de Heer. Refrein Als satan zich opmaakt en vreze mij baart, dit woord geeft […]