Aanvang

42 posts

1 – Aan des Heilands voeten

Aan des Heilands voeten Aan des Heilands voeten worden door zijn Woord, al mijn stille beden openlijk verhoord. Ja, zijn liefd’ in woord en daad, voert mijn ziel in zaal’ge staat. Refrein: Aan des Heilands voeten is mijn liev’lingsoord, ‘k mag daar gaarne toeven, luist’rend naar zijn woord. Door dat […]

2 – Aan Jezus’voeten

Aan Jezus’voeten Aan Jezus’ voeten is vreê en leven, is schuld erkennen en haar vergeven; daar vindt het harte waarom het bad, eeuwige vreugde als hemelschat. Refrein: Aan Jezus’ voeten, o heiligend oord, in liefde steeds luist’rend naar zijn woord, daar smaakt de ziele zo mateloos veel, daar geeft het […]

3 – Als een hert door dorst gedreven

Als een hert door dorst gedreven Als een hert door dorst gedreven, dat naar ‘t koele bronnat smacht, zo dorst Heer, mijn ziel naar ‘t leven, dat aan deze plaats mij wacht! Waar de neergedrukte ziele, uitgeput door leed en strijd, zich de krachten voelt hernieuwen, door de dis, die […]

4 – Als gods volk,vermoeid van ‘t strijden

Als gods volk,vermoeid van ‘t strijden Als Gods volk, vermoeid van ‘t strijden en gedrukt door ‘s levensleed, aan de heil’ge plaats mag komen, waar het zich een toevlucht weet, ook al voelt zich dan de ziele door gerichts-macht nog gestuit, o hoe strekt zich dan ‘t verlangen biddend naar […]

5 – Bethesda is open, de engel is daar

Bethesda is open, de engel is daar Bethesda is open, de engel is daar, dat iedere kranke nu koom’! Aan ‘t water verbindt Hij genezende kracht, kom werp u geheel in die stroom. Bethesda is open, genezing is daar; kom ziele, de toegang is vrij; de engelen Gods als d’ […]

6 – Een heerlijk rustoord kennen wij

Een heerlijk rustoord kennen wij Een heerlijk rustoord kennen wij, waar Jezus spreekt tot u en mij; waar Hij ons nodigt aan de dis, die rijk aan hemelspijzen is. Hoort hoe Hij door d’ apost’len noodt: Kom herwaarts, kom tot mij, gij die belast, beladen zijt; ‘k geef u rust […]

7 – Er gaat een stroom,zo klaar en rein

Er gaat een stroom,zo klaar en rein Er gaat een stroom, zo klaar en rein, door Gods gemeente heen; en wie daaruit gedronken heeft, voelt met zijn Geest zich een. Refrein: O woord der waarheid! heil’ge stroom, uw kracht is wonderbaar; gij laaft en reinigt telkens weer Gods uitverkoren schaar […]

8 – Gaat op naar Sions hoogte

Gaat op naar Sions hoogte Gaat op naar Sions hoogte, gaat broeders, zusters op! Ziet zaal’ge vreugde wacht u daar ginds op Sions top. Ras staan wij voor des Heren troon in heerlijkheid en eer, en zingen wij in ‘t hoger koor een nieuw gezang de Heer. Refrein: O pelgrim, […]

9 – Ga, droog uwe tranen

Ga, droog uwe tranen Ga, droog uwe tranen, zorg niet, Jezus spreekt: Zeg mij uw verlangen, ‘k geef, wat u ontbreekt. Heerst nachtelijk duister, drukt zorg ‘t bange hart, ik breek elke kluister, stil al uwe smart. Ik ken al uw zorgen, o, zie slechts op Mij, een heerlijke morgen […]

10 – Gij,die leed draagt,zorg of smart

Gij,die leed draagt,zorg of smart Gij, die leed draagt, zorg of smart, komt met heel uw kruis, o, stort vrij uw hart maar uit in het Vaderhuis. Als geen sterre u meer gloort, weet dat God u hier verhoort; troost u Jezus door zijn Woord, in het Vaderhuis. Vliedt, vermoeiden, […]

11 – Heer,o maak mij uwe wegen

Heer,o maak mij uwe wegen Heer, o maak mij uwe wegen door uw woord en Geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen, en waarheen g’ uw schreden wendt. Leid mij in uw waarheid, Heer, leer mij meer uw wil betrachten; want Gij zijt mijn heil, o Heer; ‘k blijf […]

12 – Hoe lieflijk,hoe vol heilgenot

Hoe lieflijk,hoe vol heilgenot Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot, o Heer, der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. Hoe branden mijn genegenheên om ‘s Heren voorhof in te treen. mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God, die leeft en aan mijn ziel het […]

13 – Hoe lieflijk ons de zondag is

Afspelen Hoe lieflijk ons de zondag is Hoe lief’lijk ons de zondag is, met vreugde steeds verbeid. De ziel neemt deel aan ‘s Heren dis, die Hij voor haar bereidt. Door ‘t Woord, dat sterkt, het hart zich richt tot Hem, die eeuwig is. Schijnt in de ziel het Godd’lijk […]

14 – Hoe verheugt het ons deez’stonde

Afspelen   Hoe verheugt het ons deez’stonde Hoe verheugt het ons dee’z stonde, nu wij, Heiland, bij U zijn, uit uw heilge mond t’ ontvangen, levenswoorden, hoog en rein. Laat ons heden tevergeefs niet hoorders van uw woord toch zijn, maar het woord des levens door U ons in ‘t […]

15 – Hoort de hemelklokken schallen

Hoort de hemelklokken schallen Hoort de hemelklokken schallen door de landen wijd en zijd; luid verkonden zij aan allen een genaderijke tijd. Godes liefde zij geprezen, die zijn eigen zoon ons gaf; wie in Hem gelooft zal leven onbevreesd voor dood en graf. Refrein Hoort, de hemelklokken noden U tot […]

16 – Hoort de morgenklokken luiden

Hoort de morgenklokken luiden Hoort de morgenklokken luiden, klinken als des Heren stem; hoort hoe vriend’lijk zij ons noden; zondaars komt, gaat op tot Hem. Treedt dan op des Heren wegen, Jezus heeft voor u verkregen ‘t Vaderwoord zo goed en mild, ‘t VaderWoord zo goed en mild, dat uw […]

19 – Hoort, moede zielen die naar vrede smachten

Hoort, moede zielen die naar vrede smachten Hoort, moede zielen die naar vrede smachten, God in zijn mildheid wil uw leed verzachten, Jezus, uw Heiland, werkt nog door zijn boden, geeft u zijn vrede. Hoort, gij bedroefde, staakt uw bange klachten, God is uw helper, schenkt u levenskrachten. Jezus, uw […]

20 – Ik weet een woord zo heerlijk

Afspelen  Ik weet een woord zo heerlijk Ik weet een woord zo heerlijk, eenvoudig en toch groot; het is het woord mijns Heiland, het is mijn levensbrood. Het klinkt zo veel belovend, het geeft een zaal’ge rust. Dat heerlijk woord des levens geeft vrede mij en lust. Refrein Het woord, […]

21 – Ik weet ene lieve kapelle

Ik weet ene lieve kapelle Ik weet ene lieve kapelle, daar toef ik zo gaarne steeds weer; daar zingen de eerstelingskind`ren, loflied`ren tot prijs van de Heer. Zusters: O, pelgrim ga naar ‘s Heren woning, ja, kom ga met ons thans ook weer Broeders O, pelgrim kom, o, pelgrim ga […]

22 – Ik zie u weder, morgenlicht

Ik zie u weder, morgenlicht Ik zie u weder, morgenlicht en acht het mij een heil’ge plicht, mijn God een lied te zingen. Ik wil, ontbrand door dankbaarheid, U prijzen, die mijn Losser zijt, met al de hemelingen. Ja, Gij leidt mij, uwe trouw, Heer, roert ook nu weer mijne […]

23 – Jezus, Heiland mijner ziele

Afspelen   Jezus, Heiland mijner ziele Jezus, Heiland mijner ziele, ‘k roep U aan in bange nood! Want, als alles mij ontviele, Gij blijft trouw, zelfs in de dood. ‘k Heb gestreden, veel gebeden, vreemde ogen zagen ‘t niet. Toch heb ‘k immer U beleden, U, die meer het hart […]

24 – Jezus noodt vriend’lijk

Jezus noodt vriend’lijk Jezus noodt vriend’lijk verdwaalden naar huis. Weigert Hem niet, weigert Hem niet. Wilt toch ontvlieden het aardse gedruis, Hij zijn genade u biedt. Refrein Hij schenkt vermoeiden verkwikking en rust, neemt wat Hij biedt, neemt wat Hij biedt! Zegt Hem uw zorgen, Hij helpt u met lust, […]

25 – Jezus staat steeds kloppend daar!

Afspelen Jezus staat steeds kloppend daar! Jezus staat steeds kloppend daar! Laat Hem in! (Laat uw Heiland in! bis) Hij brengt vrede u voorwaar! Laat Hem in! (Laat uw Heiland in! bis) O! Laat Hem niet wachtend staan; Hij biedt u zijn leven aan, wil als Helper binnengaan. Laat Hem […]

26 – Kom, hoor zijn Woord

Afspelen Kom, hoor zijn Woord Kom, hoor zijn Woord, gij zult hier trooste vinden, God stilt hier door zijn liefd’ uw zielepijn; zijn oog aanschouwt uw droeve zondebanden, in Jezus wil Hij uw verlosser zijn. Refrein Gelooft g’ in God? Wil ook in Mij geloven! Zo sprak Hij als des […]

42 – Zijt gij door de levensstormen

Zijt gij door de levensstormen Zijt gij door de levensstormen moe en mat, heeft een golf van zorgen u soms overspat? Weet, in de gemeenschap wacht u vreed’ en rust, wordt g’ u van des Vaders liefde weer bewust. Refrein Vele zijn de zorgen, die het leven biedt en niet […]

27 – Kom, klinkt Jezus’ nodend woord

Kom, klinkt Jezus’ nodend woord Kom, klinkt Jezus’ nodend woord, kom, dool nu niet langer voort. Kom, zet al uw vrees opzij, kom vermoeide, kom tot Mij. Zonder woning, vreed’ of rust, vliedt u kracht en levenslust; dreigt u nacht en woestenij, moede pelgrim, kom tot Mij. Kom vermoeide, kom […]

28 – Kom thuis, God is uw Vader

Afspelen   Kom thuis, God is uw Vader Kom thuis, God is uw Vader; kom thuis o eerst`lingskind! Hoor, Jezus roept: kom nader, kom nader, God u mint. Refrein De wereld biedt geen vrede als eeuwigdurend goed. Gij vindt alleen in Jezus de rust voor uw gemoed. Refrein Zijt g`in […]

31 – Kom vriend, treedt mee de arke in

Kom vriend, treedt mee de arke in Kom vriend, treedt mee de arke in, door noachs hand gebouwd; die arke in ‘t apostelwerk, wel die de Heer vertrouwt. Refrein Gods engel sluit de deur haast toe, als Gods genadetijd; kom in- het nodend woord nog klinkt, de Heer u nog […]

32 – Laat de danktoon vrolijk schallen

Laat de danktoon vrolijk schallen Laat de danktoon vrolijk schallen, heffen wij ons loflied aan; naar des Heren welgevallen mochten wij nu opwaarts gaan. God is groot in liefd’ en goedheid, mild degeen, die Hem vertrouwt; Hij geeft meer zelfs, dan wij bidden, zalig, die zijn gunst aanschouwt. Zalig, die […]

33 – Maak mij reiner, immer kleiner

Maak mij reiner, immer kleiner Maak mij reiner, immer kleiner, leer mij trouw zijn immer meer; maak bewust mij, wat mijn doel zij, neem mijn hart, mijn leven, Heer! Refrein Maak mij reiner, immer kleiner, dat ‘k geheel U toebehoor; maak mij stille, dat uw wille als genade mij bekoor! […]

34 – Naar des vredes zoete ruste

Naar des vredes zoete ruste Naar des vredes zoete ruste zucht verlangend nu mijn hart; zij verschaft mijn ziel in volheid reine vreugde zonder smart. Refrein Aan die plaats van rust en vrede, die Gods liefde mij ontsloot, laaft Hij mij met levend water, breekt Hij mij het levensbrood. Refrein […]

35 – Vader, zie ons vol verlangen

Afspelen Vader, zie ons vol verlangen Vader, zie ons vol verlangen nad’ren voor uw aangezicht; om weer krachten te ontvangen en t’ ontkomen aan ‘t gericht. Wij zijn hong’rig naar de spijze van uw Woord, o levensvorst; Geest’lijk moede van de reize, onze kleding is bemorst. Wil toch de verklager […]

36 – Vermoeide ziel, leg af uw zorgen

Afspelen   Vermoeide ziel, leg af uw zorgen Vermoeide ziel, leg af uw zorgen, hef hemelwaarts uw droevig oog! Er wacht u heil aan deze morgen, uw smart het Vaderhart bewoog. God wil de ziel hier ruste schenken, slaat met zijn Vaderoog u ga; wil in erbarmen u gedenken, geeft […]

37 – Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken

Afspelen  Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken? Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken met uw reisstaf in de hand? Wel, wij gaan de weg des Heren, naar ons hemels Vaderland, waar de Heiland, onze koning, na de druk van leed en kruis, ons voor eeuwig door zijn liefde, rust bereidt in ‘t […]

38 – Waar kan ik immer ruste vinden?

Waar kan ik immer ruste vinden? Waar kan ik immer ruste vinden? Zo vraagt mijn ziele, mat en moe; waar kan geen duist’re macht mij binden, klinkt mij het woord des vredes toe? Hier in ‘t liefd’rijk Vaderhuis, die plaats, zo goed, zo rein, hier vind ik mijn eigen thuis, […]

39 – Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren!

Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren! Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren! Gods liefde bracht u saâm; ontvangt Hem blij van harte, die komt in ‘s Heren naam. Zijt op zijn komst bereid, baant voor zijn voet de wegen, door Hem komt God u tegen met liefd’ en vriend’lijkheid. Grijpt moed, bedroefde harten, uw trooster is […]

40 – Wees welkom, bron der liefde

Wees welkom, bron der liefde Wees welkom, bron der liefde, wees, levensbron, gegroet! Gij lamp op onze paden en licht voor onze voet. De Godswil, Heiland Jezus, maakt Gij aan ons bekend, door ‘t woord van uw gezanten, die heden Gij ons zendt. O trouwe, goede Herder, die al uw […]

41 – Weest gegroet, gij Godsgezanten

Weest gegroet, gij Godsgezanten Weest gegroet, gij Godsgezanten, komend van nabij en ver; uit wier woord en handelingen Jezus blinkt als morgenster. Gij, die als zijn waarheidsboden ‘t rijk der duisternis belicht, voor zijn macht moet satan wijken, Gods gena is diens gericht. Gij kunt binden en ontbinden door het […]