Dankliederen na het Avondmaal

25 posts

177 – Alle roem is uitgesloten

Alle roem is uitgesloten Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheên, heb ik van mijn God genoten, ‘k roem in vrije gunst alleen; ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand, die alles schiep, door zijn woord tot aanzijn riep heeft zijn liefde mij verkoren. God is liefd’, o eng’lenstem; […]

178 – Blijde wil ik luid verkonden

Afspelen     Blijde wil ik luid verkonden Blijde wil ik luid verkonden, dat de Heer apost’len gaf, want hun woord, vol geest en leven, dient mijn ziel tot stok en staf. Met de macht, aan hen gegeven, spreken zij van schuld mij vrij, n aar het machtwoord van hun […]

179 – Dankbaar kan ons lied nu klinken

Dankbaar kan ons lied nu klinken Dankbaar kan ons lied nu klinken voor het woord van Gods gena; juichend zwellen onze zangen, prijst de Heer, halleluja! Refrein Groot is God in al zijn liefde, in erbarmen en geduld; door de wond’re daden Christi is mijn hart met vreê vervuld. Refrein […]

180 – De grote Arts is ons nabij

Afspelen     De grote Arts is ons nabij De grote Arts is ons nabij met wonderbare krachten. Hij staat elk met zijn hulp ter zij die ‘t heil van Hem verwachten. Refrein Gelenigd is mijn zielesmart, gedelgd zijn al mijn schulden; verlost ben ik van angst en nood die […]

181 – Een genadestroom vol van zaligheid

Afspelen     Een genadestroom vol van zaligheid Een genadestroom vol van zaligheid biedt mij Jezus door d’ apost’len aan; brengt mijn ziel tot rust, maakt het hart verblijd, reinigt mij, hoe ook met schuld belaân. ‘k Werp dus zonder schroom mij in deze stroom, nu gevoel ik Jezus liefdegloed. […]

182 – Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet

Afspelen     Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet; eeuwig erbarmen, Gods liefdegloed. God biedt het ieder aan, die tot zijn zoon wil gaan; die zich van harte geeft, de Heer, die leeft. Eeuwige vrijheid, o kost’lijk goed; eeuwige vrijheid, hoe wel ‘t ons […]

183 – Goede herder! U zij dank

Afspelen     Goede herder! U zij dank Goede herder! U zij dank voor de zoete hemelweide; zegen beide, spijs en drank, dat ik dankbaar mij verblijde. Gij, Heer! woudt in deze gaven, mijne ziele weder laven. Waar ik ben, Gij zijt met mij, vrolijk ga ik naar mijn woning; […]

184 – Gij kind’ren Gods, looft, looft uw Heer

Gij kind’ren Gods, looft, looft uw Heer Gij kind’ren Gods, looft, looft uw Heer, prijst Hem met hart en mond; Hij had u lief, toen gij vervreemd en verre van Hem stond. Ja, Hij heeft u nabij gebracht, door zijn barmhartigheid; gij, die meer dood dan levend waart, smaakt nu […]

185 – ‘k Heb in Jezus heil gevonden

Afspelen     ‘k Heb in Jezus heil gevonden ‘k Heb in Jezus heil gevonden, rust ontving mijn moede ziel; voor zijn liefde en ontferming, ik vol dank nu nederkniel. Door zijn Heilands woord vol liefde, stilt Hij honger mij en dorst, doet Hij zaal’ge rust mij smaken, vrede vinden […]

186 – Heer, Gij schenkt mij rijke zegen

Heer, Gij schenkt mij rijke zegen Heer, Gij schenkt mij rijke zegen, Gij verblijdt mij met uw heil; Gij geeft licht op al mijn wegen, uw gena is zonder peil. ‘k Wil met wat Gij schenkt, o Heer, and’ren dienen tot uw eer, and’ren dienen tot uw eer. Gij geeft […]

187 – Heer, ik ben er, Gij zijt mijn!

Heer, ik ben er, Gij zijt mijn! Heer, ik ben er, Gij zijt mijn! O wat zalig lot; het hoogst geluk, verlost te zijn, slechts door U, mijn God. Refrein Hoe was verstrikt mijn zondig hart, ‘k lag daar hulp’loos neer; dank Heer, U zag mijn leed en smart, gaf […]

188 – Heerlijke, lieflijke plaatse

Afspelen     Heerlijke, lieflijke plaatse Heerlijke, lieflijke plaatse, waar ik zo gaarne toef, en in uw vrede mij koester, die ik steeds weer behoef. Mij zijn de zonden vergeven, mijn hart is waarlijk vrij. `k wil in uw Geest, Heer nu leven, genade schonk U aan mij. Heerlijk heeft […]

189 – Het juk is nu verbroken

Het juk is nu verbroken Het juk is nu verbroken, de banden zijn geslaakt; het heerlijkst woord gesproken, dat vrij en zalig maakt. Laat ons nu vrolijk zingen van Godes liefdesmacht, zijn zoon heeft door d`apost`len verlossing ons gebracht. Gods engel treedt nu nader in deez` gewijde stond`, vernieuwend met […]

190 – Hoe zalig, verlost te zijn

Afspelen     Hoe zalig, verlost te zijn Hoe zalig, verlost te zijn, Heer door uw bloed; ik voel mij bevrijd en rein en heb weer moed. Van zond’ en nalatigheid kreeg ik berouw, en juich nu vol zaligheid: Jezus is trouw. Refrein O, Jezus, Gij zegeheld, mijn God, mijn […]

191 – Hoe zal ik U ontvangen?

Afspelen     Hoe zal ik U ontvangen? Hoe zal ik U ontvangen, hoe U begroeten, Heer? Ik hunker naar uw komen nu daag’lijks meer en meer. O Jezus, licht der wereld, verlicht het harte mij, opdat ik toch moog’ leren wat U behaag’lijk zij. Ik lag in zondebanden, Gij […]

192 – Ik heb een schat ontvangen

Ik heb een schat ontvangen Ik heb een schat ontvangen, die mij zo zalig maakt; een vriend door God gegeven, die zondebanden slaakt. Hij geeft mij vreed’ en zaligheid en lenigt al mijn smart; Hij is de bron der liefde, de zonne voor mijn hart. Hij is de bron der […]

193 – Ik vond bij Jezus vreed’ en rust

Afspelen     Ik vond bij Jezus vreed’ en rust Ik vond bij Jezus vreed’ en rust, als d’ een’ge levensbron; waar Sarons roos, der ogen lust, ons hart bekoren kon. Hier aan d’ aloude Jacobsput mocht ik mijn Heiland zien; en op des heil’gen Thabors top, mijn hulde Hem […]

194 – Ik vond de bron der vreugde

Afspelen     Ik vond de bron der vreugde Ik vond de bron der vreugde, de troost voor zielepijn; de plaats van liefd’ en vrede, en hemelzonneschijn. Refrein Die bron schenkt mij verkwikking, als zieledorst mij kwelt; in de apost’len Christi is deze bron gesteld. Refrein Aan waat’ren stil en […]

195 – Jezus heeft ons uitgenodigd

Jezus heeft ons uitgenodigd Jezus heeft ons uitgenodigd: komt, geniet met mij het maal, ‘k geef mijn leven u tot spijze en vergeef u menigmaal! Ja, Hij heeft zijn bloed, zijn leven, off’rend voor ons uitgestort; heeft de dood de macht ontnomen, dekt in liefde ons tekort, dekt in liefde […]

196 – Komt, bieden wij elkander

Komt, bieden wij elkander Komt, bieden wij elkander ons hart verzoenend aan. De kluisters zijn verbroken, in vrijheid wij weer staan. Komt, kind’ren Gods, weest vrolijk nu, de wegen zijn weer vrij, de midd’laar Gods vernieuwde ‘t verbond met u en mij. Geen Godskind blijve achter, waar Jezus voor wil […]

197 – Komt, stemt nu allen jub’lend in

Afspelen     Komt, stemt nu allen jub’lend in Komt, stemt nu allen jub’lend in: God heeft ons lief! Roemt allen nu zijn zondaarsmin, God heeft ons lief! Prijst nu die Heer, zo vol gena, zijn liefd’ is zonder wederga, wij zijn verlost, halleluja, God heeft ons lief! Refrein Juicht […]

198 – Lieve Heiland, uwe goedheid

Lieve Heiland, uwe goedheid Lieve Heiland, uwe goedheid was zo groot, zo vol genade, stortte vrede in de harten, nam daaruit wat ons mocht schaden. Refrein Onze harten brengen Heiland, U in uw gemeente ere; onze schuld wilt Gij verzoenen, en de last in lust verkeren. Refrein O, wat wonderbaar […]

199 – Looft de Heer! Hij is de liefde

Afspelen     Looft de Heer! Hij is de liefde Looft de Heer! Hij is de liefde, Hij verlaat de zijnen niet; vriend’lijk ziet Hij op ons neder en Hij troost ons in verdriet. Looft de Heer! Hij is barmhartig! Na de duist’re, zwarte nacht glanst de dageraad opnieuw weer […]

200 – Looft, looft, verloste scharen

Looft, looft, verloste scharen Looft, looft, verloste scharen, de God die ‘t al regeert; en laat de wereld horen, dat gij Hem dienend eert. Meldt wat gij hebt ontvangen, prijst Hem uit ‘s hartengrond. Looft Hem met gans uw leven, looft Hem met hart en mond. Looft Hem, de God […]

201 – Mij is genade wedervaren

Afspelen     Mij is genade wedervaren Mij is genade wedervaren, Godlof! verdiend had ik het niet. Daarom wil ‘k roemen ‘s Vaders liefde, prijs ik zijn naam in jubellied, want zijn ontferming maakt mij blij, God sprak mij liefdevol weer vrij. Wondere goedheid eind’loos groot, Heer, dat Gij mij […]