Gedachtenis der ontslapenen

9 posts

243 – Eng’len wachten ons bij ‘t komen

Eng’len wachten ons bij ‘t komen Eng’len wachten ons bij ‘t komen in het hemels vaderland, leiden ons in ‘t nieuwe leven, reiken ons de liefdehand. Ja ons wachten eng’lenkoren in het land aan gene zij; dienen ons naar ‘t woord des Heren, maken ons de plaats daar vrij. Refrein […]

244 – Godes wegen gaan door lijden

Godes wegen gaan door lijden Godes wegen gaan door lijden, vaak zelfs door de bitt’re dood, daarna echter volgt de vrede nà die smarten, nà die dood. Moog’ de wereld treurig klagen als het uur van scheiden slaat, Godes kind’ren kunnen danken, daar tot God de ziele gaat. Ja, zijt […]

245 – Hoe zal ‘t ons zijn?

Afspelen     Hoe zal ‘t ons zijn? Hoe zal ‘t ons zijn? Als eind’lijk na de zware, doch ook de laatste uitgestreden strijd de stonde komt, dat wij de stad ontwaren, en ingaan in de poort der eeuwigheid? Als dan het laatste stof van onze voeten, het laatste zweet […]

246 – Naar huis!

Afspelen     Naar huis! Naar huis! o, welk een heerlijk Woord. Naar huis spoedt zich mijn ziele voort. Ja, thuis te zijn is mij een lust, daar wacht mij zaal’ge zoete rust. Naar huis! daarheen verlangt mijn hart. Naar huis! verlost van pijn en smart. Daar juich ik, vrij […]

247 – O zalig oord

O zalig oord O zalig oord, vol hemelvreê en luister, waar zond’ en lust heeft afgedaan, o hemels thuis, vol ongekende vreugde, waar Gods getrouwen binnen gaan. Mijn hunk’rend hart klopt reeds met groot verlangen, om daar de levenskroon eens te ontvangen, bevrijd te zijn van ‘t aardse leed en […]

248 – Onder ‘t altaar Jezus rusten

Onder ‘t altaar Jezus rusten Onder ‘t altaar Jezus rusten onz’ ontslaap’nen zacht, waar hun ziel in zalig toeven dra zijn dag verwacht; weet, zij leeft nog met ons mede der ontslaap’nen schaar, hunne vreugd is, dat wij dienen aan Gods dienstaltaar. Refrein In het licht van Gods genade zien […]

249 – Scharen van ontslapen vrienden

Scharen van ontslapen vrienden Scharen van ontslapen vrienden, meebehorend tot uw bruid, uitverkoor’nen die U dienden, wachtend zien zij naar U uit. Hoor hen roepen: Heer, hoe lange duurt op aarde nog de strijd, eer uw dag komt, wij verlangen naar het Rijk der heerlijkheid. Heer, wij bidden met hen […]

250 – Vaarwel, vaarwel, tot wederziens!

Vaarwel, vaarwel, tot wederziens! Vaarwel, vaarwel, tot wederziens! Gij hebt uw reis volbracht; geniet de rust, die Gods genâ zijn volk heeft toegedacht. Refrein Er scheidt ons slechts een dunne wand. Al zien wij U niet meer, wij blijven met elkaar vereend in ‘t werk van onze Heer. Refrein Des […]

251 – Waar zich geen wolk meer dreigend toont

Afspelen   Waar zich geen wolk meer dreigend toont Waar zich geen wolk meer dreigend toont, noch nacht het al omhult, daar staat een woning mij bereid, die al mijn heimwee stilt. Refrein Geen smart, geen leed en geen geschrei daar ‘t hoogst geluk verstoort; o hemels thuis, welks reine […]