Hemelvaart en Pinksteren

6 posts

296 – Met opgeheven zegenshanden

Afspelen     Met opgeheven zegenshanden Met opgeheven zegenshanden, vol wonderkrachten van de Heer, zo werkt Gij tot aan ‘t eind der tijden, het zieleheil zoals weleer. Want zeeg’nend zijt Gij opgevaren, en zeeg’nend komt Gij spoedig weer, Godlof! Dat wij ook thans ervaren, goddelijk erbarmen, Heer! Het Eerst’lingsvolk op […]

297 – Ten hemel steeg opnieuw de Heer

Afspelen     Ten hemel steeg opnieuw de Heer Ten hemel steeg opnieuw de Heer, en keerde tot zijn Vader weer in d’ eeuw’ge vredewoning. Die wonderbare Zegensheld, die Overwinnaar van ‘t geweld, heerst eeuwig door als Koning. Refrein Hem dient het ganse eng’lenheir, Hij Heerst alom als Oppereer, in […]

298 – De Trooster, die de Heer ons gaf

De Trooster, die de Heer ons gaf De Trooster, die de Heer ons gaf op d’ eerste pinksterdag, werkt nòg de arbeid Gods met macht en ongekende kracht. Refrein Die Geest, die elk indachtig maakt, zal, tot de Dag genaakt, ons helpen, leiden, altijd weer, tot prijs van God, de […]

299 – Heilige Geest, door de Vader gezonden

Heilige Geest, door de Vader gezonden Heilige Geest, door de Vader gezonden, goddelijk licht op het donkerste pad, hoe vriend’lijk leidt Gij het Godsvolk op aarde, dat U erkent als een hemelse schat. Dat U erkent als een hemelse schat. Gij zijt, van Christus, als hulp ons gegeven, wijl G’ […]

300 – Heil’ge Geest, Gij hemeltolk!

Heil’ge Geest, Gij hemeltolk! Heil’ge Geest, Gij hemeltolk! O, beziel uw eerst’lingsvolk, dat het vol vertrouwen zij: God ons heil is ons nabij. Refrein Dat uw klaarheid, dat uw licht, onze geest steeds meer verlicht, en uw waarheid vol genâ, steeds vertroostend in ons sta. Refrein Aan uw leiding geven […]

301 – Prijst luide God voor deze dag

Prijst luide God voor deze dag met nieuw bezielde tongen; zingt nu zijn Geest ‘t gewijde lied, Hem worde lof gezongen. Als ‘t suizen van de wind, kwam, waar God mensen mint, de Geest des Heren neer tot ‘t werk, de Zoon ter eer; prijst Hem met duizend tongen. Gij, […]