Kerstliederen

21 posts

252 – Als kaarsjes in de nacht

Als kaarsjes in de nacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn’; gij in uw klein hoekje, en ik in ‘t mijn. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, of het […]

253 – Bim-bam! Bim-bam!

Bim-bam! Bim-bam! Bim-bam, bim-bam, bim-bam-bam! De klokken luiden met vrolijk geluid, o, wil toch hun stemme horen. Zij roepen blijde het wonder nu uit, dat heden de Heer is geboren. Juich blijde, juich blijde, voor Hem die toen kwam, zo zingen de klokken: bim-bam, bim-bim-bam. Bim-bam, bim-bam, bim-bam-bam! De eng’len […]

255 – Dankt de lieve Heiland

Dankt de lieve Heiland Dankt de lieve Heiland, die ook ons gedacht, en ons door zijn komen blijdschap heeft gebracht. Prijst die Heer van harte; kind’ren looft en zingt, dat uw kerstfeestjubel blij ten hemel dringt. O, hoe werd die Heiland lang met smart verbeid! Want, het was op aarde […]

256 – De kerstboom is de schoonste boom

De kerstboom is de schoonste boom De kerstboom is de schoonste boom, geliefd bij alle standen; bij arm en rijk, ja, waar men koom’, bewondert men die schone boom; als al zijn lichtjes branden, als al zijn lichtjes branden, ja branden. Hij spreekt ons van die wondernacht, toen Jezus werd […]

257 – Dit is de dag zo lang verwacht

Dit is de dag zo lang verwacht Dit is de dag zo lang verwacht, dat God het mensenkind gedacht; Hem viere, wat in ‘t groot heelal, door Jezus is en wezen zal. Als mijn verstand het vatten wil, dan staat het, Heer vol eerbied stil; ‘t beseft bij ‘t groot […]

258 – Een rijs is voortgekomen

Een rijs is voortgekomen Een rijs is voortgekomen uit Davids wortel weer, voorspeld aan d’ oude vromen, zo zegt Jesaja’s leer. ‘t Heeft ons een bloem gebracht in ‘t duister dezer wereld, in diepe, somb’re nacht. Deez’ bloem van eeuw’ge luister waarvan Jesaja sprak, bloeid’ op, toen door het duister […]

259 – Ere zij God

Ere zij God Ere zij God, ere zij God in den hoge, in den hoge, in den hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in den hoge, ere zij God in den hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, […]

260 – Feest is ‘t in de huizen

Feest is ‘t in de huizen Feest is ‘t in de huizen, feest in kerk en zaal, feest is ‘t in het harte van ons allemaal. Overal is vreugde, iedereen is blij, want de Heiland Jezus kwam voor u en mij. Als een heel klein kindje, zonder praal of pracht, […]

261 – Heil’ge nacht!

Heil’ge nacht! Heil’ge nacht, heil’ge nacht! Die ons ‘t heil der wereld bracht! Als een bron van eeuwig leven kwam des Mensen Zoon zich geven; eng’len juichten, Hem ter eer: Gods genâ daalt heden neer! heil’ge nacht, heil’ge nacht! Die ons ‘t heil der wereld bracht! heil’ge nacht, heil’ge nacht! […]

262 – Hoort de klokken luiden

Hoort de klokken luiden Hoort de klokken luiden, klingklang, klingklang, heerlijk blij. Wat zal dat beduiden, wat zeggen zij aan mij? Klingklang, zegt hun stemme, weet gij ‘t wonder al? Heden is geboren, Christus in een stal. Allen juichen mede, klingklang, klingklang, heerlijk blij, in ons hart is vrede, Hem […]

263 – Jezus werd op aard` geboren

Jezus werd op aard` geboren Jezus werd op aard` geboren in een armelijke stal, Hij, die toch de Vredekoning in de hemel wezen zal. Maar ook in het kinderharte heeft Hij zich een plaats bereid, en wil door de kindermonden, troost bereiden aan wat lijdt. `t Kinderharte is de woonplaats […]

264 -Kerstjubel

Kerstjubel Jubeltonen, vreugdeklanken wellen uit ons hart omhoog, want zij zijn gestemd tot danken, wijl God tot ons nederboog. Onze Heiland ligt terneder in een armelijke stal, toch zal Hij het eenmaal wezen, waar ‘t heelal voor buigen zal. toch zal Hij het eenmaal wezen, waar ‘t heelal voor buigen […]

265 – Komt, eerstelingskind`ren

Afspelen     Komt, eerstelingskind`ren Komt, eerstelingskind`ren, laat uw loflied horen. Komt, richt uw blik weer naar Bethlehem heen. Ziet daar het kindje, ons tot heil geboren. O, laten wij aanbidden (3x) die koning. De Koning der ere kwam in eenvoud neder, vond slechts een plaatsje in need`rige stal; kwam […]

266 – Kerstliedje

Kerstliedje Klingklang, klingklang, klokketonen, heerlijk, lief’lijk blij geluid, Jezus wil de aard’ bewonen, roepen zij zo blijde uit. Hoort hun zingen, hoort hun galmen, blijde klinkt hun jubellied, komt, zingt ook uw vreugdepsalmen voor het wonder toen geschied. Klingklang, klingklang, klokketonen, klinken weder, wijd en zijd, Jezus wil uw hart […]

267 – Op het kerstfeest

Op het kerstfeest Komt kind’ren, juicht blijde, groot heil is geschied; de Heer is geboren, laat klinken uw lied. Hij ligt daar in doeken, in need’rige stal, o komt, gaat Hem zoeken, de Heer van ‘t heelal. Hij ligt daar terneder zo lief’lijk en klein, Hij is nog zo teder, […]

268 – Stille nacht

Afspelen     Stille nacht Stille nacht, heil’ge nacht! Davids zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, werd geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer! Hulp’loos Kind, heilig Kind! Dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt G’ uw rijkdom ontzegd, werd G’ […]

269 – Stralend in het duister

Stralend in het duister Stralend in het duister vertelde eens van Hem, lichtend en vol luister, de ster van Bethlehem. En wijze mannen kwamen, zij brachten Gode eer, bogen zich toen voor het Kindje neer. Want in dat Kindje, zo teder , zo kleen, voor alle mensen Gods liefde verscheen. […]

270 – Uit der Eng’len monden

Uit der Eng’len monden Uit der Eng’len monden klonk in Kerstfeestnacht: hoort de blijde boodschap, ‘t heil is aangebracht! Christus is geboren, Kindje teer en klein, wil uit louter liefde uwe redder zijn. Refrein Tot in alle heem’len prijs en roem Hem kroont; in de komst van Jezus God zijn […]

271 – Wel is het buiten bitter koud

Wel is het buiten bitter koud Maar `t hindert hier niet een. Zou `t in ons hart wel winter zijn? Wij zingen luid: welneen, welneen, welneen.! `t Is `t vrolijk feest van ieder jaar, `t geboortefeest van Hem, wiens Geest ook in ons hartje woont, en horen laat zijn stem, […]

272 – Zeg, waarom toch overal vreugde

Zeg, waarom toch overal vreugde Zeg, waarom toch overal vreugde, waarom toch is ieder zo blij? Zeg, waarom die schitt’rende lichtjes, die boom daar met alles erbij? Waarom, waarom? Waarom geen enkele wanklank? Waarom, waarom? Waarom slechts blijdschap en dank? Wel, Christus, die werd er geboren, als kind in een […]