Lijdenstijd en Pasen

16 posts

280 – Sion, Sion, stad des Heren

Sion, Sion, stad des Heren Sion, Sion, stad des Heren, heft nu uw triomflied aan! Voegt u saâm en vormt u rijen, meldt nu luid Gods grote daân. Ziet, vol liefd’ en zondaarsmin, trekt uw Koning tot u in. Ja, verhoogt voor Hem de poorten, maakt u op en wordt […]

281 – Sion, wil de poort verhogen

Sion, wil de poort verhogen Sion, wil de poort verhogen, zie uw Koning komt met vreê.. Geef Gods Zoon de hoogste ere, Hij brengt ‘s Vaders zegen mee. Zie uw Heiland treedt nu nader, roep een blij hosanna uit. Breng eerbiedig Hem uw groeten, Sions, volk, gij ‘s Heren Bruid. […]

282 – Aan ‘t kruis, bebloed met wonden

Aan ‘t kruis, bebloed met wonden Aan ‘t kruis, bebloed met wonden, hangt daar des mensen Zoon; het hoofd ten spot gekroond nu, met ene doornenkroon. Eertijds gekroond met stralen, van hemelglans en gloed; en nu gekruist, geslagen, off’rend zijn vlees en bloed. O, Gij gelaat der liefde, hoe zijt […]

283 – Als ‘k aan de doornenkroon denk

Als ‘k aan de doornenkroon denk Als ‘k aan de doornenkroon denk, gedrukt, Heer, op uw hoofd, wordt al het licht der wereld voor mijn gezicht gedoofd. Want al die scherpe doornen hebt Gij voor mij doorstaan, en al dat bitter lijden voor mij toch ondergaan. De vrucht van al […]

286 – ‘t Is middernacht, en in de hof

‘t Is middernacht, en in de hof ‘t Is middernacht, en in de hof buigt, tot de dood bedroefd in ‘t stof, de Levensvorst; in zijn gebeên doorworstelt Hij zijn strijd alleen. ‘t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt, Zijn jong’ren slapen bij die strijd, en derven, afgemat in rouw, […]

287 – Weet gij? Jezus onze Heiland

Weet gij? Jezus onze Heiland Weet gij? Jezus onze Heiland, kruist men, kruist men telkens weer. Hem de Godszoon, Hem de Heiland, rooft men dagelijks zijn eer. Heer, zo vraagt het harte angstig. Heer, zou ik het kunnen zijn? Doe ik Hem de kruisdood lijden, Hem de Losser, Heiland mijn? […]

288 – Wil toeven, Heer

Afspelen     Wil toeven, Heer Wil toeven, Heer, de avond breekt ras aan, dra is de tijd van ‘t hierzijn heengegaan. Als ‘t al m’ ontvalt en ieder steunpunt vliedt, Gij, trouwe helper! Gij begeeft mij niet! Hoe snel, Heer, toch de levensavond daalt, alras ontbindt wat nog in […]

289 – Christus is verrezen

Afspelen     Christus is verrezen Christus is verrezen! Laat ons loflied rijzen, juichend onze dank bewijzen. Christus is verrezen! Slaat de blik naar boven, o ok d’ ontslapenen God loven. Jubelklank, feestgeklank! Jubelklank, feestgeklank! ‘t heil aan ons bewezen: Christus is verrezen! Christus is verrezen! Hel en dood nu […]

290 – Daar juicht een toon

Daar juicht een toon Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zone Gods is opgestaan. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke held. Hij steeg uit ‘t graf door eigen kracht, want Hij is God, […]

291 – Halleluja, de Heiland leeft

Afspelen   Halleluja, de Heiland leeft Halleluja, de Heiland leeft. Heft vrolijk op de handen. De hellemacht des duivels beeft, verbroken zijn de banden. Nu is de duist`re nacht voorbij, de toegang tot de Vader vrij. Halleluja. Halleluja, de Heiland leeft. Halleluja, de Heiland leeft. Zo klinkt de blijde mare, […]

292 – Halleluja, ja verrezen

Halleluja, ja verrezen is de Heer, de sterke Held! Hij, Gods Zoon, verbrak de kluisters, heeft des vijands macht geveld. Ja, verrezen is mijn Heiland, d’ oude slang ligt neergeveld. Ja, verrezen is mijn Heiland, d’ oude slang ligt neergeveld. Halleluja, ja verrezen is de Heer, ons aller Hoofd; geeft […]

293 – Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Afspelen     Ik weet dat mijn Verlosser leeft Ik weet dat mijn Verlosser leeft; o, welk een vreugde mij dit geeft! (Jezus leeft t!) Hij leeft, de macht des doods vergaat; (Jezus leeft !) Hij leeft, zijn leven in mij staat. Refrein Hij leeft, zijn liefde mij omringt, Hij […]

294 – Juicht, eerstelingen, verheugt u

Afspelen     Juicht, eerstelingen, verheugt u Juicht, eerstelingen, verheugt u van harte; dankt nu de Heer, die het leven ons gaf. Prijst Hem, laat blijde weerklinken en schallen: Jezus, de held stond weer op uit het graf. Jezus, de held stond weer op uit het graf. Vrede zij met […]

295 – Triomf! d’Immanuël verrijst

Triomf! d’Immanuël verrijst Triomf! Triomf! d’ Immanuël verrijst, de macht van dood en hel moet voor zijn grootheid bukken! Lof, eer de Held, Die overwon, Die ons met God verzoenen kon, en aan de dood ontrukken. Triomf! triomf! Hij zegepraalt, de volle losprijs is betaald, de kwijtbrief afgegeven. God spreekt […]