Zangbundel

313 posts

31 – Kom vriend, treedt mee de arke in

Kom vriend, treedt mee de arke in Kom vriend, treedt mee de arke in, door noachs hand gebouwd; die arke in ‘t apostelwerk, wel die de Heer vertrouwt. Refrein Gods engel sluit de deur haast toe, als Gods genadetijd; kom in- het nodend woord nog klinkt, de Heer u nog […]

32 – Laat de danktoon vrolijk schallen

Laat de danktoon vrolijk schallen Laat de danktoon vrolijk schallen, heffen wij ons loflied aan; naar des Heren welgevallen mochten wij nu opwaarts gaan. God is groot in liefd’ en goedheid, mild degeen, die Hem vertrouwt; Hij geeft meer zelfs, dan wij bidden, zalig, die zijn gunst aanschouwt. Zalig, die […]

33 – Maak mij reiner, immer kleiner

Maak mij reiner, immer kleiner Maak mij reiner, immer kleiner, leer mij trouw zijn immer meer; maak bewust mij, wat mijn doel zij, neem mijn hart, mijn leven, Heer! Refrein Maak mij reiner, immer kleiner, dat ‘k geheel U toebehoor; maak mij stille, dat uw wille als genade mij bekoor! […]

34 – Naar des vredes zoete ruste

Naar des vredes zoete ruste Naar des vredes zoete ruste zucht verlangend nu mijn hart; zij verschaft mijn ziel in volheid reine vreugde zonder smart. Refrein Aan die plaats van rust en vrede, die Gods liefde mij ontsloot, laaft Hij mij met levend water, breekt Hij mij het levensbrood. Refrein […]

35 – Vader, zie ons vol verlangen

Afspelen Vader, zie ons vol verlangen Vader, zie ons vol verlangen nad’ren voor uw aangezicht; om weer krachten te ontvangen en t’ ontkomen aan ‘t gericht. Wij zijn hong’rig naar de spijze van uw Woord, o levensvorst; Geest’lijk moede van de reize, onze kleding is bemorst. Wil toch de verklager […]

36 – Vermoeide ziel, leg af uw zorgen

Afspelen   Vermoeide ziel, leg af uw zorgen Vermoeide ziel, leg af uw zorgen, hef hemelwaarts uw droevig oog! Er wacht u heil aan deze morgen, uw smart het Vaderhart bewoog. God wil de ziel hier ruste schenken, slaat met zijn Vaderoog u ga; wil in erbarmen u gedenken, geeft […]

37 – Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken

Afspelen  Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken? Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken met uw reisstaf in de hand? Wel, wij gaan de weg des Heren, naar ons hemels Vaderland, waar de Heiland, onze koning, na de druk van leed en kruis, ons voor eeuwig door zijn liefde, rust bereidt in ‘t […]

38 – Waar kan ik immer ruste vinden?

Waar kan ik immer ruste vinden? Waar kan ik immer ruste vinden? Zo vraagt mijn ziele, mat en moe; waar kan geen duist’re macht mij binden, klinkt mij het woord des vredes toe? Hier in ‘t liefd’rijk Vaderhuis, die plaats, zo goed, zo rein, hier vind ik mijn eigen thuis, […]

39 – Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren!

Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren! Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren! Gods liefde bracht u saâm; ontvangt Hem blij van harte, die komt in ‘s Heren naam. Zijt op zijn komst bereid, baant voor zijn voet de wegen, door Hem komt God u tegen met liefd’ en vriend’lijkheid. Grijpt moed, bedroefde harten, uw trooster is […]

40 – Wees welkom, bron der liefde

Wees welkom, bron der liefde Wees welkom, bron der liefde, wees, levensbron, gegroet! Gij lamp op onze paden en licht voor onze voet. De Godswil, Heiland Jezus, maakt Gij aan ons bekend, door ‘t woord van uw gezanten, die heden Gij ons zendt. O trouwe, goede Herder, die al uw […]

41 – Weest gegroet, gij Godsgezanten

Weest gegroet, gij Godsgezanten Weest gegroet, gij Godsgezanten, komend van nabij en ver; uit wier woord en handelingen Jezus blinkt als morgenster. Gij, die als zijn waarheidsboden ‘t rijk der duisternis belicht, voor zijn macht moet satan wijken, Gods gena is diens gericht. Gij kunt binden en ontbinden door het […]