Prediking

123 posts

43 – Al is eng ook de poort

Al is eng ook de poort Al is eng ook de poort, ziet, toch siert haar een Woord, geschreven in letters van goud, en de moede die `t leest, hoort verkwikt naar de Geest. Een woord van genaad` en behoud. Refrein Komt vermoeiden, spoedt voort, zo de rust u bekoort, […]

44 – Als de Heiland zal verschijnen

Afspelen   Als de Heiland zal verschijnen Als de Heiland zal verschijnen in glorie op aard`, en de zijnen als verlosten bij zich dan vergaart; Refrein Ja, dan zal Hij ze verzaam`len, die heilige schaar, al die zielen, die Hem minden, eenvoudig en waar. Refrein Ja, de kind`ren die Hij […]

45 – ‘k Buig mij vol aanbidding neder

‘k Buig mij vol aanbidding neder ‘k Buig mij vol aanbidding neder voor uw macht der liefde, Heer, die oneindig mild en teder mij wou helpen telkens weer. Hunk’rend met een zielsverlangen, zocht ik u, mijn toeverlaat, ‘k mocht opnieuw ervaren, Vader, dat Gij nooit uw kind verlaat, dat Gij […]

46 – De bruigom komt!

De bruigom komt! De bruigom komt! zo schalt de roep, komt, steekt de lampen aan; neemt olie mee, maar haast u toch, Hij mocht eens binnengaan. De bruigom komt! zo klinkt de roep; het wordt de dwazen bang; zij gaan om olie in de nacht, zij gaan in snelle gang. […]

47 – De Heer is mijn herder

De Heer is mijn herder De Heer is mijn herder, niets zal mij ontbreken, ik leg mij op grazige weiden terneer; aan effene waters, aan heldere beken, daar les ik mijn dorst, daar verkwikt mij de Heer. En als ik soms afdwaal, dan zoekt Hij mij weder, en als ik […]

48 – De liefde des Vaders

De liefde des Vaders De liefde des Vaders onttrekt mij aan d’ aard, de liefde des Vaders is alles mij waard; niets stilt mijn verlangen, noch rijkdom, noch eer, bij Vader te wezen, is wat ik begeer. Wat buigt gij, mijn ziele, u droevig terneer? Hier is niet de ruste, […]

49 – De rotsgrond geloof en vertrouwen

De rotsgrond geloof en vertrouwen De rotsgrond geloof en vertrouwen, die d’ invloed der tijden weerstaat, zij u ‘t fundament om te bouwen een woning, die nimmer vergaat. Al mogen dan stormen en golven het beuken met hevig gedruis, de kracht van de branding zal breken op die rotsvaste grond […]

50 – Een dagwerk voor de Heiland

Afspelen   Een dagwerk voor de Heiland Een dagwerk voor de Heiland, dat is de moeite waard. De afstand kleiner, het harte reiner, ‘t met Hem gemeenschap baart. Zijn Geest ons leert wat Hij van ons begeert. Refrein Een dagwerk voor de Heiland, zij ons een heil’ge zaak. Niet als […]

51 – Een getrouwe vriend te hebben

Een getrouwe vriend te hebben Een getrouwe vriend te hebben is wat meen’ge ziel begeert, die, bij ‘s levens zware lasten, in verlatenheid verkeert. Welk een rust verschaft mij dit: dat ik zulk een vriend bezit. Maar nog zaliger voorzeker is ‘t, als men een Vader heeft, die vol liefde […]

52 – Een hart en ene ziel voorwaar

Afspelen Een hart en ene ziel voorwaar Een hart en ene ziel, voorwaar, was d’ eerste christenschare; als broeders, zusters, zag men haar eendrachtig zich vergaren. Een jubelklank als aller dank steeg opwaarts bij hun knielen; een in hun hoop, een in de doop, één hart en éne ziele! Al […]

53 – Een liefdebron, zo wonderbaar

Een liefdebron, zo wonderbaar Een liefdebron, zo wonderbaar, ontspringt uit Jezus hart; en vloeit in het apostelwoord, geeft balsem ons in smart. Refrein Een liefdebron, zo goed, zo mild, is Jezus’ hart ook mij. En door de delging van mijn schuld, maakt Hij mijn ziele vrij. Refrein Refrein: O, zoon […]

54 – Ene gouden wandelstaf

Ene gouden wandelstaf Ene gouden wandelstaf God mij in de handen gaf; uit de hemel kwam Hij neer, naar de hemel wijst Hij weer! deze staf heet: mijn geloven, houdt mij staande, richt naar boven, al ontvalt mij aardse steun, op die staf ik rotsvast leun. Aan de hemel staat […]

55 – Ene vriend heb ik gevonden

Ene vriend heb ik gevonden Ene vriend heb ik gevonden, ik voor Hem geen beter weet; alle dagen, alle stonden, met mij is in vreugd’ en leed! Hij voert mij op rechte paden, gaat met mij, verlaat mij niet; geeft mij vrede, schenkt genade, daag’lijks Hij mij hulpe biedt. Hij […]

56 – Ernstig dringt een grote vraag toch

Afspelen   Ernstig dringt een grote vraag toch Ernstig dringt een grote vraag toch, ziele, heden tot u door: Hebt gij u geheel gegeven Jezus, die u uitverkoor? Wil voor Hem uw hart ontsluiten, wijd uw ganse zijn aan Hem. Sluit mij toch niet langer buiten, vraagt Hij u, hoor […]

57 – Ga mij niet voorbij, o Heiland

Afspelen  Ga mij niet voorbij, o Heiland Ga mij niet voorbij, o Heiland, hoor mijn stille bee, als ik onder leed gebogen, vraag om zielevrêe. Jezus, Heiland blijf steeds aan mijn zij, wil door uw gezant mij leiden, ga mij niet voorbij. Ga mij niet voorbij, o Heiland, als ik […]

58 – Geef mij meer van uwe Geest, Heer

Geef mij meer van uwe Geest, Heer Geef mij meer van uwe Geest, Heer meer van uwe zalvingskracht, meer Heer van uw heil`ge olie, in de lamp als zegensmacht. Doch wat baten alle gaven, missen zij uw Geesteslicht! ach wat helpen vorm en namen, had ik uwe zalving niet. Zalving […]

59 – God gaf een trouwe helper mij

God gaf een trouwe helper mij God gaf een trouwe helper mij, wat zal, wat kan mij deren? Een herder, die noch slaapt, noch dwaalt, die mij zijn weg wil leren. Hij leidt m’ als schaap met zachte hand naar ‘t heerlijkst groenend weideland, waar frisse wat’ren stromen. Ook houdt […]

60 -God is de liefde

Afspelen God is de liefde God is de liefde, bracht mij verlossing, God is de liefde, Hij mint ook mij; Gods zoon werkt steeds nog door zijn gezanten, en maakt mijn ziele zo rijk en blij. Refrein Kost’lijke gave van heil en vrede, ‘k geef U mijn liefde, mijn ganse […]

61 – Grote Immanuel

Grote Immanuel Grote Immanuel, hemelvorst Michael, Godd`lijke kracht! zie ook op mij terneer, hoor, hoor, mijn smeken Heer; wees Gij mijn tegenweer voor satans macht. Satan legt lagen mij, legt ze van alle zij voortdurend weer. Maar als Gij op mij ziet en mij uw hulpe biedt, baat al zijn […]

62 – Heiland Jezus, goede herder

Heiland Jezus, goede herder Heiland Jezus, goede herder, die uw schapen trouw behoedt, op de weide der gemeenschap, ons met groenend leven voedt. Mochten wij U t’ allen tijd volgen in gehoorzaamheid; u, die heden in d’ apostel onze zieleherder zijt. Vreemde herdersstemmen lokken in de wereld om ons heen; […]

63 – ‘s Heren liefde is oneindig

‘s Heren liefde is oneindig ‘s Heren liefde is oneindig, hoogste voorbeeld voor de mens; onze liefde toch is spoedig, veel te spoedig aan een grens. Uit ons hart stijg’ dan de bede, ernstig, innig, telkens weer; met onszelve ontevreden: schenk ons meerder liefde, Heer! Meerder liefde, hoe begeerlijk, en […]

64 – Het woord des Heren klinkt opnieuw

Het woord des Heren klinkt opnieuw Het woord des Heren klinkt opnieuw hoog ernstig ons in d’ oren: eens wordt gij uit de aardse schoot voor ‘t Geestesrijk geboren! dat toch een ieder onzer aan die dag die plaats in Christus Rijk verkrijgen mag, waartoe Hij werd verkoren. waartoe Hij […]

65 – Het zij mijn lust, om daar te zijn

Het zij mijn lust, om daar te zijn Het zij mijn lust, om daar te zijn, waar Jezus is, waar Hij wil toeven; zou ik door lauwheid van mijn Geest die trouwe Heiland dan bedroeven? Neen, nergens waar ik ook mag zijn, voel ik zo vrij mij van de zonde, […]

66 – Hoe zalig, hoe heerlijk, o Jezus

Afspelen   Hoe zalig, hoe heerlijk, o Jezus Hoe zalig, hoe heerlijk, o Jezus, met U in verbinding te zijn. Ja, groot is o Heer uw genade, gij maakt ons het harte weer rein. Refrein Wij waren voorheen aan het dwalen, wij zochten maar vonden U niet, maar in uw […]

67 – Hoe zalig is ‘t mij hier te zijn

Hoe zalig is ‘t mij hier te zijn Hoe zalig is ‘t mij hier te zijn, ja ‘t hart wordt mij hier stil; want volop valt het manna neer, het brood, als Vaders wil. Wie wil verzaam’len, vindt in overvloed het heerlijkst manna, dat niet meer hong’ren doet. Dat levensmanna […]

68 – Hoort, de wachters van Sion

Hoort, de wachters van Sion Hoort, de wachters van Sion, zij roepen dag en nacht; melden het heil der ziele, dat Jezus op aarde bracht! Zij ploegen en zaaien, zij wieden en maaien, zij snijden en binden als wachters der bruid. zij snijden en binden als wachters der bruid. Refrein […]

69 – Houd uw uitverkiezing hoog

Houd uw uitverkiezing hoog Houd uw uitverkiezing hoog, eerst’ling hoe ‘t ook stormen moog; dat geen Geest u ooit ontroov’ ‘t machtig kinderlijk geloof. Houd op Jezus ‘t oog gericht, die u voert van licht tot licht, die door zijn gezant U leidt naar het Rijk der heerlijkheid. Ga, bewust […]

70 – Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken, zegt Jezus ook tot d’ apost’len van nu. Wilt Gij mij vinden, mij toebehoren? Neemt uit die ranken de krachten tot u! Refrein Jezus de wijnstok, bronne des levens, wie in Hem blijft draagt […]

71- Ik bouw op de Heer

Ik bouw op de Heer Ik bouw op de Heer, mijne ziele wacht Hem en ik hope, en ik hope op het woord zijner stem. Mijne ziele wacht op de Heer, meer dan de wachters op de morgen, die op de morgen wachten. Israel hope op de Heer, want bij […]

72 – Ik heb een Vader

Ik heb een Vader Ik heb een Vader, die mij zo mint; een die mij koestert steeds als zijn kind. Lig ik soms moe, verslagen terneer, in zijne armen rust ik dan weer. Mocht ik soms dwalen, ver van mijn huis, zie! mijn apostel brengt mij weer thuis; `k mag […]

73 – Ik heb U lief, mijn Jezus, trouwe Heer

Ik heb U lief, mijn Jezus, trouwe Heer Ik heb U lief, mijn Jezus, trouwe Heer, omdat gij mij gezocht hebt en gevonden, toen ik verdwaald, in doornen als gebonden, geen uitkomst zag, geen hoop op wederkeer. U tegenstaan was soms mijn lust, mijn werk, mijn streven was ‘t, om […]

74 – Ik ken een schone edelsteen

Ik ken een schone edelsteen Ik ken een schone edelsteen, een kostelijk kleinood, dat Jezus liefdevolle hart het arme mensdom bood, het arme mensdom bood. ‘t Apostelambt is deze steen, door Hem gesteld, in Hem ook een, door Hem gesteld, in Hem ook een. Alleen d’ apost’len gaf Hij kracht […]

76 – Ik weet een heerlijk doel

Afspelen   Ik weet een heerlijk doel Ik weet een heerlijk doel, waar zaal’ge rust mij beidt; waar mij, naar ‘t woord van Jezus, de plaats reeds is bereid. Refrein Ik weet slechts ene weg, die naar de erve leidt; mijn Jezus is die weg, die naar dat doel mij […]

77 – Ik weet een Rijk waar Jezus troont

Afspelen   Ik weet een Rijk waar Jezus troont Ik weet een Rijk waar Jezus troont, een Rijk zo wonderschoon, door eng’lenscharen lang bewoond als milde zegensboon. Refrein Hij spreekt zo vriend’lijk: komt tot mij, rust vindt ge aan mijn borst, gij allen, die vermoeid en mat naar ware vrede […]

78 – Ik weet ene bronne

Ik weet ene bronne Ik weet ene bronne, in Sion zij welt, geeft water des levens zo rein; en vloeit uit d’ apost’len, door Jezus gesteld, geen water kan Godd’lijker zijn. Refrein Kom, dorstende ziel, neem het water dier bron, Gods waarheid zij u ene lust; slechts wie aan deez’ […]

79 – Ik wil streven

Afspelen   Ik wil streven Ik wil streven, dat mijn leven Gode zij gewijd; daag’lijks sterven om te erven, Jezus heerlijkheid. Wat ook hindert, ik loop voort, door d’ apost’len aangespoord: niet vertragen, nooit versagen, denk aan ‘t grootse doel! ‘k Ben verkoren, te behoren tot de eerst’lingsschaar; ‘k wil […]

80 – In de rotskloof als geborgen

In de rotskloof als geborgen In de rotskloof als geborgen, veilig, hoe de storm ook woedt, rustig, vredig, zonder zorgen, is ‘t mij daar in Jezus goed. In die schuilplaats ben ik veilig, trots de vloed, die kookt en bruist. Is rondom mij ook de branding, daar toch rust en […]

81 – In gemeenschap met mijn Jezus

In gemeenschap met mijn Jezus In gemeenschap met mijn Jezus, smaak ik zaligheid; dan geniet ik rust en vrede in volkomenheid. ‘k Weet, dat waar ‘k mij aan Hem geef, en mij zelve niet meer leef, Hij zich ook aan mij wil geven als de ware vree. Hij, de midd’laar […]

82 – In Jezus armen rust gij zacht

Afspelen   In Jezus armen rust gij zacht In Jezus armen rust gij zacht, aan `t hart vol reine liefde; daar voelt het harte zalig zich, wat ook in `t leven griefde. Want in zijn armen is `t u goed, ontvlamt uw hart in liefdegloed. Refrein In Jezus armen rust […]

83 – In stille trouw wil ik U dienen

In stille trouw wil ik U dienen In stille trouw wil ik U dienen, mijn leven hoort toch u, o Heer; daarom wil ik mijn ganse leven gaan werken, slechts ter uwer eer. Geef mij daartoe een kracht van boven, want zonder U ben ‘k niets, o God, neem Gij […]

84 – t Is, Heer, uw werk

Afspelen   t Is, Heer, uw werk t Is, Heer, uw werk, van U alleen, het werk waarin wij staan; daar Heer, Gij zelf de bouwer zijt, kan ‘t nimmermeer vergaan. Wat Gij beloofd hebt in uw Woord, een helper, die ons altijd hoort, dat zijt Gij heden in uw […]

85 – Is Jezus in uw hart geboren nu?

Is Jezus in uw hart geboren nu? Is Jezus in uw hart geboren nu? Blijft Hij in vreugd’ en smart ook steeds in u? Zijt gij in ‘t levenslot een met uw Heer en God? Smaakt gij dat zielsgenot? Dan is het goed. (3x) Is het de heil’ge Geest die […]

86 – Ja, mijns levens grootste vreugde

Ja, mijns levens grootste vreugde Ja, mijns levens grootste vreugde zijt Gij Heiland, ‘s Vaders zoon. Mijner zieletroost en blijdschap, komt uit uw genadetroon. Refrein And’ren mogen zich verblijden, met de lusten van deez’ aard, neen, wij weten: ‘t is niet blijvend, ‘t buiten U geen leven baart. Refrein Rijker […]

87 – Ja, o Heiland, troost en raad

Ja, o Heiland, troost en raad Ja, o Heiland, troost en raad vindt een elk die tot U gaat; o, voer ons aan uwe hand veilig naar ‘t beloofde land. Zijn wij moede, dat ons oog zich tot U verheffen moog! Maak ons allen meer bewust, dat G’ ons leidt […]

88 – Ja, slechts een wens

Afspelen   Ja, slechts een wens Ja, slechts een wens, slechts een verlangen heb ik voor u, mijn zuchtend hart, dat Gij als Jezus steeds moogt blijven onwankelbaar in vreugd’ en smart. Hij zij uw toevlucht t’ allerstonde, zijn liefde blijve uw banier; Hij zij met u op al uw […]

89 – Ja, verzek’ring van ‘t eeuwig leven

Ja, verzek’ring van ‘t eeuwig leven Ja, verzek’ring van ‘t eeuwig leven schenkt de Heer door d’ apostel ook mij, mijn geloven is weten geworden, de genade mijns Gods maakt mij blij. Refrein Sterke rotssteen in zorgen en noden, glanzend licht in de donkerste nacht, neen, geen vijand kan ‘t […]

90 – Jezus mijn vriend

Afspelen   Jezus mijn vriend U wijd ik dit gezang, Jezus mijn zielevriend. Blijft Gij mijn leven lang, Jezus mijn vriend. Trouwer dan U is geen, Gij laat mij nooit alleen, leidt mij door `t leven heen, Jezus mijn vriend. Wat zijt Gij rein en mild, Jezus mijn zielevriend, al […]

91 – Jezus trouwe voert wie willen

Jezus trouwe voert wie willen Jezus trouwe voert wie willen op de berg der heerlijkheid; ja, wie Hem vertrouwend volgen, Hij in vruchtb’re velden leidt. Refrein O, wie zou niet gaarne wonen, op de berg der heerlijkheid? Waar de Heer der zaligheden, ons als zijne broeders beidt? Refrein Wie zou […]

92 – Kent gij het land

Kent gij het land Kent gij het land, waar eeuw’ge vreugde bloeit, waar Edens vrucht zo schoon en heerlijk groeit, hemelse vreugd’ de pelgrims is bereid en ook de vredespalm zo rijk gedijt? Kent gij dat land, kent gij dat land? Daarheen, daarheen, mijn ziel zal gaan, kom pelgrim, sluit […]

93 – Kleine waterdrupp’len

Afspelen   Kleine waterdrupp’len Kleine waterdrupp’len, kleine korr’len zand, vormen grote zeeën en het wijde strand, vormen grote zeeën en het wijde strand. Kleine liefdedaden, woorden, mild en zacht, ‘t kleinst gezin is daarmee ‘t grootst geluk gebracht, ‘t kleinst gezin is daarmee ‘t grootst geluk gebracht. melodie met toestemming Rainer […]

94 – Kom in mijn hart

Kom in mijn hart Kom in mijn hart, kom in mijn hart, o, kom in mijn hart, Heer Jezus! Breng keer op keer uw ware leer, opn ieuw in mijn hart, Heer Jezus! Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart, o, blijf in mijn hart, Heer Jezus! Blijf op […]

95 – Krachtig bouwt de Heer

Krachtig bouwt de Heer Krachtig bouwt de Heer als vrucht van ‘t kruis, door zijn trouwe knechten zijn geheiligd huis; Jezus wand’lend onder ons in knechts gewaad, dient uit liefde, leidt ons in verzoende staat. Refrein God bouwt thans een huis, zijn naam ter eer, Jezus arbeidt heden door apost’len […]

96 – Laat ons Sions lied’ren zingen

Laat ons Sions lied’ren zingen Laat ons Sions lied’ren zingen, stemt de hartenssnaren fijn; dat de wereld het moog’ horen, dat wij eerst’lingskind’ren zijn. Laat de frisse jubelklanken spreken van de liefdegloed, die ons eensgezind doet strijden, ons bezielt met heil’ge moed. Laat het licht uit Sions woning helder schijnen […]

97 – t Lichtend spoor van onze Heiland

t Lichtend spoor van onze Heiland t Lichtend spoor van onze Heiland, volgt het allen na; ‘t werk waartoe gij zijt verkoren, kent geen wederga. Komt, houdt moed, want Gods gezond’nen staan u trouw terzij; in de strijd met alle Geesten is hun hulp nabij. ‘t Zwaard des Geestes zij […]

98 – Licht na het donker

Afspelen   Licht na het donker Licht na het donker, vrede na strijd; jubel na tranen, vreugd’ na gekrijt; zonne na regen, vrijheid na druk; na de vermoeidheid, zalig geluk. Vreugde na droefheid, balsem na smart; na overgave: troost voor het hart; kracht na de zwakheid, roem na de smaad; […]

99 – Lieve Vader, sterk mij, zwakke

Afspelen   Lieve Vader, sterk mij, zwakke Lieve Vader, sterk mij, zwakke, kracht’loos ben ik zonder u, Gij, die alles kunt bewerken, sta mij bij en help mij nu. Wil mijn bede toch verhoren, en uw hulpe schenken, Heer, o, trek mij weer uit het aardse in uw reine liefdessfeer. […]

100 – Machtige stromen van zegen

Machtige stromen van zegen Machtige stromen van zegen, slecht door Gods kind`ren gekend, wekken nieuw leven op aarde, waar Hij apostelen zendt. Machtige stromen van zegen! Ruisende storten zij neer; verkwikking als regen, geven de vruchtbaarheid weer. Stromen van licht en genade komen uit Jezus hart voort, bieden ons kracht […]

101 – Meen,ge ziel bezwijkt van droefheid

Meen,ge ziel bezwijkt van droefheid Meen,ge ziel bezwijkt van droefheid wijl zij nergens uitkomst ziet. Meen’ge ziele zucht naar vrede, die de wereld haar niet biedt. Stilt gij hier dus kindersmart, spreekt gij daar een woord naar ‘t hart, acht die arbeid niet gering, wees tot troost in kleine kring. […]

102 – Met uwe hulp alleen

Afspelen   Met uwe hulp aleen Met uwe hulp aleen, o Heiland, trouwe Heer, ga ‘k vast de levensweg, betrouw m’ U daag’lijks meer. Refrein Met uwe hulp alleen, o Jezus, Heiland mijn, zal ik tot in de dood getrouw toch kunnen zijn. Refrein Met uwe hulp alleen, in vreugde […]

103 – Midd’laar Jezus

Midd’laar Jezus Midd’laar Jezus, tot verlossing van het mensdom toebereid, die uw uitverkoren schare wenst te brengen waar Gij zijt, zie, uw opdracht van de Vader hebt G’ op aarde trouw volbracht; help ook ons die taak volbrengen door uw goddelijke kracht. Al de namen der verlosten draagt G’ in […]

104 – Mijn Vader, uwe wil

Afspelen   Mijn Vader, uwe wil Mijn Vader, uwe wil moog steeds de mijne zijn; aan uwe liefdehand ga ‘k als een kind, zo klein. grote liefde wil mijn ziel steeds hulpe bien, daarom niet mijn wil, Heer! Uw wil zal steeds geschien. Daarom niet mijn wil, Heer, maar uw […]

105 – Naar ‘t Vaderhuis

Afspelen   Naar ‘t Vaderhuis Naar ‘t Vaderhuis, daarheen gaat mijn verlangen, naar d’eeu’ge zaal’ge liefdessfeer, weg van de wereld en haar wrange vreugde, haar schijngenot, haar roem en eer. Met duizend wensen ben ik aangevangen, maar keer terug met slechts één verlangen, het stille heimwee onder leed en kruis: […]

106 – Naar ‘t Vaderland

Naar ‘t Vaderland Naar ‘t Vaderland, naar ‘t Vaderland! Laat ons de ankers lichten en zeil en roer naar wind en golven richten. In blijde hoop de ziel op weerzien zint, naar ‘t lieflijk oord waar zij behoort, in blijde hoop de ziel op weerzien zint, niets haar dan bindt. […]

107 – Nader mijn God bij U

Afspelen   Nader mijn God bij U Nader mijn God bij U, U naderbij! Drukt ook het leed mij hier, dreigt velerlei, toch zal trots kruis en pijn, steeds dit mijn leuze zijn: nader mijn God bij U, U naderbij! Ontbreekt op ‘t levenspad vaak zonneschijn, rustplaats voor ‘t moede […]

108 – Neem Jezus in uw vaartuig op

Afspelen   Neem Jezus in uw vaartuig op Neem Jezus in uw vaartuig op, in kinderlijk vertrouwen; in zijn apost’len toont Hij zich een rots om op te bouwen. Al is de zee ook woest en wild, ‘t is nog de Heer, die stormen stilt. Refrein Hij houdt het stuurrad […]

109 – Neem mij aan, o Heiland Jezus

Neem mij aan, o Heiland Jezus Neem mij aan, o Heiland Jezus, neem mij aan zoals ik ben, wil mij uit gena bevrijden van mijn schuld, die ik erken. Refrein Zo wil ik op U vertrouwend, steeds mijn weg door `t leven gaan. Laat uw beeld als Zieleherder mij daarbij […]

110 – Nog is `t de tijd

Nog is `t de tijd Nog is `t de tijd, de tijd van Gods genade, nog zijn apost`len met hun hulp nabij. O hoort hun Woord, `t behoedt de ziel voor schade, en maakt ons sterk als strijders aan hun zij. Refrein Wees mij nabij o Heer, op al mijn […]

111 – Niet om gediend te worden

Niet om gediend te worden Niet om gediend te worden ben ik op deze aard’, maar om mijzelf te gorden tot dienen, onvervaard; hij, die mij heeft gezonden en met zijn Geest vervuld, vernieuwt in zegensstonden mijn krachten, lust geduld. Geen mensengunst of -ere spoort mij tot dienen aan; het […]

112 – O, dat gij mocht bekennen

O, dat gij mocht bekennen O, dat gij mocht bekennen, hoezeer gij zijt in nood, en dan ook mocht erkennen, Gods hulp, zo rijk, zo groot; dan zoudt gij niet wachten, maar ijlen tot Hem, die thans door zijn apost’len U noodt met luider stem. U noodt met luider stem. […]

113 – O, eerst’lingskind, waardeer

Afspelen   O, eerst’lingskind, waardeer O, eerst’lingskind, waardeer het voorrecht u bereid; uw plaats in ‘t heilsplan Gods voor tijd en eeuwigheid. Kortstondig is de vreugd van wat g’ op aard geniet, doch eeuw’ge zaligheid, ‘t verlossingswerk u biedt. Zijt gij niet vrijgekocht uit satans dienstverband, met heil’ge Geest gedoopt […]

114 – Of stormen al loeien

Afspelen   Of stormen al loeien Of stormen al loeien, geen sterre daar blinkt, de hemel verduistert steeds meer; vertrouwend op God, mij de moed niet ontzinkt, ‘t is mij goed, ‘t is mij goed in de Heer. Refrein Als satan zich opmaakt en vreze mij baart, dit woord geeft […]

115 – O, Godgewijde eerst’lingsschaar

O, Godgewijde eerst’lingsschaar O, Godgewijde eerst’lingsschaar, door Christus zelf vergaard, met wie de Heer zo wonderbaar zijn trouw verbond bewaart; laat schijnen toch zijn waarheidslicht, groot is de duisternis; vrees satan en zijn listen niet, uw zege is gewis! Komt broeders, zusters, sluit u aan, hier is d’Immanuel, en schaart […]

116 – O, Heer, ik zou graag stille zijn

O, Heer, ik zou graag stille zijn O, Heer, ik zou graag stille zijn, stil, tot in ‘t diepst van ‘t harte mijn; niet zeggen ja, niet zeggen neen, niets wensen groot, niets wensen kleen; maar stille,stille, stille zijn, ja stille, stille, stille zijn. Zie, Heer, ik wil graag stille […]

117 – O Heer, maak mij gelijker

O Heer, maak mij gelijker O Heer, maak mij gelijker aan ‘t beeld van uwen zoon; mijn hart aan liefde rijker, een plaatse u ter woon! ‘k Wil daartoe mij verbinden met uw gezant, o Heer! Dat Hij mijn ziel kan vinden, kan vormen tot uw eer. O, dat geheel […]

118 – O liefde, gouden zonneschijn

Afspelen   O liefde, gouden zonneschijn O liefde, gouden zonneschijn voor ‘t arme mensenhart. O, dring met uwe gloed in mij en troost m’ in alle smart. Het duister wijkt, de nacht vliedt heen waar ‘t licht der liefde schijnt en zaligheid verdringt het leed dat in de ziele schrijnt. […]

119 – Om aardse rijkdom bid ik niet

Afspelen   Om aardse rijkdom bid ik niet Om aardse rijkdom bid ik niet, wel om mijn daag’lijks brood; om hartenseenvoud vraag ik Heer, om hulp in al mijn nood. En dat ik mijn beloften trouw volbrengend op uw hulp steeds bouw. Refrein Wat geef ik om der wereld lust […]

120 – O mijn ziel, wees toch bereid!

O mijn ziel, wees toch bereid! O mijn ziel, wees toch bereid! wil toch waakzaam leven; opdat niet in boze tijd u ‘t geloof begeve. Zeker is ‘t, satans list doet zo vele vromen in verzoeking komen. Waak dan op uit uwe rust, uit uw zondig slapen, opdat niet de […]

121 – O, mijn ziel, wil u verblijden

O, mijn ziel, wil u verblijden O, mijn ziel, wil u verblijden, spoedig komt gij tot uw rust; wees verheugd, uw levensscheepje nadert reeds de zaal’ge kust. Moedig strijdt het met de baren, in de Heer gij hulp steeds vindt. Zouden u dan stormen deren? Moet gij vrezen, eerst’lingskind? Zouden […]

122 – Ons hart verheugt zich

Ons hart verheugt zich Ons hart verheugt zich, dat bij God de leiding ligt van gans ons lot, en dat Hij vreugd’ of ongeval voor ons ten goede leiden zal. Hij, die ons gans bestaan doorziet, houdt ook de schaal van ons verdriet; zijn wijsheid weet, of leed en smart […]

123 – O, wil toch van het levenswoord

O, wil toch van het levenswoord O, wil toch van het levenswoord geen hoorders zijn alleen; of ‘t al dan niet uw zin bekoort, gaat om te doen eerst heen. Dan komt er vrede in uw huis en blijheid in ‘t gemoed; dan vindt gij kracht om zelfs uw kruis […]

125 – Reeds een dag in Gods gemeenschap

Afspelen   Reeds een dag in Gods gemeenschap Reeds een dag in Gods gemeenschap, als bij Vader thuis te zijn, is mij meer dan duizend elders, meer dan alle aardse schijn. Mocht ik ook al duizend jaren hier in ijd’le vreugde zijn, geeft dat mij nog geen voldoening, wereldvreugd baart […]

126 – Reikt elkaar de hand ten bonde

Reikt elkaar de hand ten bonde Reikt elkaar de hand ten bonde, in deez’ God gewijde stonde, tot elkanders zaligheid. Laat ons ‘s Vaders wil betrachten; d’ een de ander meerder achten, dan wordt ons zijn heil bereid. Dan wordt ons zijn heil bereid. Slechts een meer erkennend leven kan […]

127 – Rijke beloften

Afspelen   Rijke beloften Rijke beloften heeft God gegeven slechts aan de zielen, die Hij verkoor, op hun pelgrimsreis door dit leven, waar hun zijn woord als sterre steeds gloort: ik zal u leiden, ik zal u leiden, ik zal u leiden al met mijn oog, ik zal zelf uw […]

128 – Rust, mijn ziel, uw God is koning

Rust, mijn ziel, uw God is koning Rust, mijn ziel, uw God is koning, aard’ en hemel zijn gebied, alles wisselt op zijn wenken, maar Hij zelf verandert niet. Ieder woelt hier om verand’ring, en betreurt ze dag aan dag; hunkert naar hetgeen Hij zien zal, wenst terug ‘t geen […]

129 – Slechts vertrouwen elke dag

Slechts vertrouwen elke dag Slechts vertrouwen elke dag, bij wat ook gebeuren mag, Jezus trouw mij leiden zal, slechts vertrouwen dat is al. Refrein Troostend schijnt, zelfs in de smart, ‘t licht des Geestes in mijn hart; ja, bij nood en ongeval slechts vertrouwen dat is al. Refrein Zingend als […]

130 – Smal is ‘t pad, waar, o eerst’ling

Smal is ‘t pad, waar, o eerst’ling Smal is ‘t pad, waar, o eerst’ling, de Vader u leidt, de poort is zeer eng soms, waar Jezus u beidt. Die weg, vaak met doornen en dist’len omzoomd, Hij voert naar de hemel; Gods zone daar woont. Refrein Op deez’ weg wacht […]

131 – Tot de berg der heerlijkheden

Afspelen   Tot de berg der heerlijkheden Tot de berg der heerlijkheden voert ons Jezus arbeid heen, en op groene frisse weiden allen leidt, die tot Hem treên. Refrein Op de berg der heerlijkheden -wie beklimt niet graag de top?- zien wij stralend en vol vreugde tot de Heiland dankbaar […]

132 – Trouw en vast aaneengesloten

Afspelen   Trouw en vast aaneengesloten Trouw en vast aaneengesloten, zoekt ons hart in God zijn rust; doen w’ het vuur der liefde vlammen naar des Heilands wil en lust. Hij het hoofd en wij de leden, Hij het licht dat uit ons straalt, Hij de Meester, wij zijn broeders, […]

133 – U behoor ik, Heer

U behoor ik, Heer U behoor ik, Heer, ‘k ben uw eigendom, want Gij gaaft het kindschap mij. Een verlangen grijpt mijne ziel nu aan, brengt mij dichter U nabij! Refrein Door de kracht uws Woords wijd ik gaarne mij aan uw dienst, o zalig lot! Waar mijn hart aan […]

134 – U behoort geheel mijn leven

U behoort geheel mijn leven U behoort geheel mijn leven, U te dienen, is mijn eer! apost’len na te volgen, is mijn hoogste vreugd’, o Heer! Hebt G’ Uzelf aan mij gegeven, Heer, neem ook mijn offer aan; at mijn krachten, tijd en gaven, immer U ten dienste staan. Wijd […]

135 – U bid ik aan, o macht der liefde

Afspelen   U bid ik aan, o macht der liefde U bid ik aan, o macht der liefde, Jezus, mijn trouwe vriend op aard’, daar Gij mij steeds, trots al wat griefde, eeuwige vreugde openbaart. liefde, groot en onvolprezen, hebt Gij aan mij, uw kind, bewezen. Wie was met mij […]

136 – U wil ik dienen, trouwe God

U wil ik dienen, trouwe God U wil ik dienen, trouwe God, al zijn mijn krachten klein, ik wil oprecht in al mijn doen, U steeds getrouw ook zijn. Waar Gij mij kracht schenkt telkens weer, mij leidt aan uwe hand, ga ik een vaste, zeek’re gang naar ‘t hemels […]

137 – Vaak strooit g’ uw zaad

Afspelen   Vaak strooit g’ uw zaad Vaak strooit g’ uw zaad neer slechts aan de weg, vaak strooit g’ uw zaad bij de doornenheg; vaak strooit g’ uw zaad uit op steen of zand, vaak strooit g’ uw zaad uit in ‘t goede land. Refrein Vaak strooit g’ uw […]

138 – `s Vaders liefd` en mededogen

`s Vaders liefd` en mededogen   `s Vaders liefd` en mededogen heeft ons hier een plaats bereid, waar w`een wijle rusten mogen van de moeite, zorg en strijd. Waar w`een wijle rusten mogen van de moeite, zorg en strijd. Hier ontsluit Hij ons de wegen tot zijn reine hemelsfeer; bindt […]

139 – Vader, ‘t is uw welbehagen

Vader, ‘t is uw welbehagen   Vader, ‘t is uw welbehagen, dat ik leef naar uw gebod; door uw naam met eer te dragen, te berusten in mijn lot. Door uw Geest niet te mishagen en uw wil niet te weerstaan. Naar geen aards genot te jagen, maar alleen tot […]

140 – Van Sions hoogte klinkt een wet

Van Sions hoogte klinkt een wet Van Sions hoogte klinkt een wet ons tegen, en ‘s Heren woord uit Salems vredestad. Die wet des Geestes is Gods liefdeswille, dat woord Gods waarheidslicht op ‘s levenspad. Heb lief de Heer met al uw ziele krachten, en sluit uw naaste daarbij steeds […]

141 – Van U zijn alle dingen

Van U zijn alle dingen Van U zijn alle dingen, van u, o God alleen, van U de zegeningen, o hoorder der gebeen. liefd` en trouw omringen mijn wankelende schreen, en wat w`ooit goeds ontvingen, het is van U alleen. Gij wacht niet tot wij vragen, voorkomt zelfs onze bee, […]

142 – Vol beproeving is het leven

Vol beproeving is het leven Vol beproeving is het leven van een Godskind hier op aard’; en door eigen wederstreven vaak met zorg en angst bezwaard. Mocht ik aan mijn Vader vragen: Heer, waarom die strijd zo bang? Is zijn antwoord: leer verdragen, duurt de strijd u dan te lang? […]