Prediking

123 posts

143 – Vol van eindeloze liefde

Vol van eindeloze liefde Vol van eindeloze liefde voor wie strijdt de goede strijd; vol geduld en mededogen, is de Geest, die troost en leidt. Vriend’lijk, mild straalt ons steeds tegen liefd’ en trouw van ’s Heren troon, hemelvreê, gena en zegen is het zoete Jezus loon. Zielekrankheên wil Hij […]

144 – Vrede, Godes vrede

Afspelen   Vrede, Godes vrede Vrede, Godes vrede, heerlijk schoon juweel; klank van reine liefde, kind’ren Gods hun deel. Zalig, zalig wie dat kleinood heeft, want die zal aanschouwen, Hem die eeuwig leeft. Zalig, zalig is, wie dat kleinood heeft. Vreugde, ware vreugde, blijde zonnegloed, zoete spijs der ziele, troost […]

145 – Waakt, kinderen Gods

Waakt, kinderen Gods Waakt, kinderen Gods, en benut al uw tijd, o, weest op de komst van uw Heer toch bereid. Zeer ernstig en dringend dit woord heden klinkt, en diep in het hart der geloofskind’ren dringt. Slechts God onze Vader kent uur, plaats en tijd, o waakt dus en […]

147 – Waar apost`len staan

Afspelen   Waar apost`len staan Waar apost`len staan breekt Gods Geest zich baan, worden alle dingen nieuw gemaakt. Zij verkonden me: vrede zij met u, zoals gij die nimmer hebt gesmaakt. Refrein Waar apost`len zijn, springt Gods heilfontein, openbaart Hij zich in woord en daad. Onder kruis en smart troosten […]

148 – Waar God ons leidt

Waar God ons leidt Waar God ons leidt zijn wij gerust, zijn licht omstraalt ons immer. Hij voert ons op het juiste pad, zijn behulp begeeft ons nimmer. Refrein Waar God ons leidt zijn wij bereid om ons geheel te geven. Is dan de weg ook eng en smal, wij […]

149 – Waar vind ik Jezus

Afspelen Waar vind ik Jezus Waar vind ik Jezus, waar vind ik vrede? Kunt gij mij zeggen,waar vind ik Hem? Waar Jezus is, daar is het rein, daar noem `k gewis de hemel mijn, daar mocht ik eeuwig, eeuwig zijn. Daar mocht ik eeuwig, eeuwig zijn. Wilt gij Hem vinden, […]

150 – Waterstromen zal ik gieten

Waterstromen zal ik gieten Waterstromen zal ik gieten, zo sprak God, door sterke hand! Klaat`rend zullen bronnen vlieten door het hete, dorre zand, waar de pelgrim nu versmacht, zal `t een lustoord zijn vol pracht. Ja, Gods Geest is uitgegoten op het late nageslacht; Christus doopt door zijn apost`len, die […]

151 – Wat God doet, dat is welgedaan

Afspelen Wat God doet, dat is welgedaan Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is hoog verheven; mag ik die wil vaak niet verstaan, ‘k zal mij vertrouwend geven. Gods liefde waakt, en zo Hij ’t maakt, is ’t immer mij ten goede, ‘k ben veilig in zijn hoede. […]

152 – Wat kost’lijk levend water

Afspelen Wat kost’lijk levend water Wat kost’lijk levend water, en zuiver als kristal, vloeit uit de troon des Heren, heil brengend overal. Refrein Welk een geluk en vreugde is mij in U bereid; Gij zijt de levensbronne, in U is zaligheid. Refrein Verkwikkend levenswater, stroomt door de hof met macht; […]

153 – Wat zoete troost wacht ons

Wat zoete troost wacht ons Wat zoete troost wacht ons na zware zielestrijd. Gij komt, o Heiland, ons nabij, staat in d’ apost’len ons terzij. liefde is zo rein en mild als zonneschijn. Refrein Gij, bron van troost en licht in ’t godd’lijk heiligdom, vul ons met frisse krachten aan, […]

154 – Welk een stroom van reine liefde

Afspelen Welk een stroom van reine liefde Welk een stroom van reine liefde, breekt zich baan uit Jezus hart; komt tot mij door zijn apost’len, geeft mij steun bij leed en smart. Liefde zonder wederga stroomt mij toe uit deze bron. O, dat elk die reine liefde in haar volheid […]

155 – Welk een vreugde schenkt het mij

Welk een vreugde schenkt het mij Welk een vreugde schenkt het mij, welk een rijk genot: d at Gods zoon zo van nabij leidt mijn levenslot. Uit genade ken ik Hem door `t apostelwoord; daarin wordt Gods liefdesstem hier op aard` gehoord. Naar een eeuwig heerlijk doel wijst Hij mij […]

156 – Welk een vriend is onze Jezus

Afspelen Welk een vriend is onze Jezus Welk een vriend is onze Jezus, o hoe hoog is Hij gezet; Hij bewerkt ons Gods verzoening, ook als vrucht van zijn gebed. Wie kan zeggen, wie kan weten, hoeveel heil ons wordt bereid, als Hij smekend bij de Vader op ’t verbond […]

157 – Wie maar de goede God laat zorgen

Afspelen Wie maar de goede God laat zorgen Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in ’t bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt en helpt Hij wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Want Hij geeft […]

158 – Wie overwint

Wie overwint Wie overwint, zal zeker eenmaal smaken de vrucht des levens uit het paradijs, geen eeuwig leed zal dan zijn ziel meer treffen, geen tweede dood, het danklied daarvoor rijz’. Wie overwint, zal ’t hemels manna eten, een goed getuigenis zal in Hem zijn; een nieuwe naam zal Jezus […]

159 – Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf

Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf, o heerlijk levenswoord; gij zijt mij tot een stok en staf, o heerlijk levenswoord. Refrein Uit d’ apost’len klinkt gij met kracht, o, heerlijk levenswoord; licht der ziele in donk’re nacht, o, heerlijk levenswoord! Refrein Lief’lijk klinkt gij […]

160 – Wordt verlicht

Wordt verlicht Wordt verlicht, gij, die onwetend in de dienst der geesten staat. In de arbeid der apost’len ook voor u Gods licht opgaat. Onbewustheid zal verdwijnen, waar hun woord ontvangen wordt. Geest’lijk doden worden levend, waar Gods Geest wordt uitgestort. Wie ten volle wil ervaren -en oprecht verlangend is- […]

161 – Zalig te weten: ik ben Gods kind!

Afspelen Zalig te weten: ik ben Gods kind! Zalig te weten: ik ben Gods kind! Hij is in Jezus mij welgezind; want door diens liefde is mij bereid: volle verzoening en heerlijkheid. Refrein Zalig te weten: Jezus, mijn Heer, is mij de Leidsman, die ik begeer; Hem wil ik volgen […]

162 – Ziet, hoe Daniël in Babel toevend

Ziet, hoe Daniël in Babel toevend Ziet, hoe Daniël in Babel toevend, driemaal daags tot God ’t gebed opzendt; en door ’t venster met een zielsverlangen, dan zijn blik naar Sion wendt. Refrein Zalig Hij die in de loop des levens, naar het goede Gods in Sion streeft! Naar ’t […]

163 – Zoals de glanzende sterren verbleken

Afspelen     Zoals de glanzende sterren verbleken Zoals de glanzende sterren verbleken, als ’t licht der zonne de duisternis breekt, zo zal het glanzen der wereld verwazen, bij ’t licht dat God in zijn liefde ontsteekt. Refrein Hebt gij voor Jezus hier dienend gestreden, trouw’lijk vermeld: zijne waarheid breekt […]

164 – Zo Gij mijn beide handen neemt

Zo Gij mijn beide handen neemt Zo Gij mijn beide handen neemt, mij leidt naar uwe wil, mijn schreden richt, zo wankel vaak, dan wordt mijn ziele stil, dan wordt mijn ziele stil. Als Gij mij steunt in bange nood, mij troost in droeve tijd, mijn toevlucht en mijn schuilplaats […]

165 – Zijt gij een christen naar de naam slechts

Afspelen   Zijt gij een christen naar de naam slechts Zijt gij een christen naar de naam slechts, dan wel een christen metterdaad? Zijt g’ u bewust van uwe roeping en van d’ ontvangen zalvingsdaad, en van d’ ontvangen zalvingsdaad? Vlei u niet met die schone naam, wil in het […]