Slotliederen

35 posts

203 – Als kind`ren Gods verbonden

Afspelen     Als kind`ren Gods verbonden Als kind`ren Gods verbonden en één van hart en zin, staan wij, door Christus liefde in ware broedermin. Refrein Want tweedracht zaait de duivel, de vorst van deez` aard`, docht `t eerst`lingsvolk door Jezus in d`eenheid wordt bewaard. Refrein Standvastig in de liefde, […]

204 – Blijf trouw, o bruid, uw Heiland

Blijf trouw, o bruid, uw Heiland Blijf trouw, o bruid, uw Heiland, nog maar een korte tijd; dan komt Hij tot u weder, be-eindt de eerst’lingsstrijd. Hij komt in zijne heerlijkheid, o waak dus, dat gij zijt bereid. Refrein Getrouwheid zal Hij kronen met ‘t toegezegde loon; Hij zal zijn […]

205 – Dat de harten immer vrolijk

Afspelen     Dat de harten immer vrolijk Dat de harten immer vrolijk en met dank vervuld steeds zijn; want de liefde Gods bewijst ons, dat wij zijne kind’ren zijn. Refrein God leidt ons in zijne liefde, staat ons bij in onze strijd, zijn gena is ‘t, die Hij daag’lijks […]

206 – Dankt, dankt nu allen God

Afspelen     Dankt, dankt nu allen God Dankt, dankt nu allen God met blijde feestgezangen! Van Hem is ‘t heug’lijk lot, het heil, dat wij ontvangen. Hij ziet in Christus ons altijd genadig aan, en heeft ons dag aan dag met goedheid overlaan. Hij, d’ eeuwig rijke God, wil […]

208 – De Heer kent al de zijnen

Afspelen     De Heer kent al de zijnen De Heer kent al de zijnen, Hij heeft hen steeds gekend; Hij doet zijn licht hun schijnen, en redt z’ uit all’ ellend. ‘t Zij klein of groot, zij erven zijn zegen van rondom; in leven en in sterven zijn zij […]

209 – Een vaste burcht is onze God

Afspelen     Een vaste burcht is onze God Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen; Hij steunt en sterkt ons in ons lot, geeft balsem voor wat schrijne. Hij, onze toeverlaat, zijn volk terzijde staat; en naar zijn Godd’lijk Woord, ons ‘t licht der toekomst […]

210- God met mij, op al mijn wegen

God met mij, op al mijn wegen God met mij, op al mijn wegen, Hij met mij te alle tijd. Hij, mijn Heer, geeft rijke zegen, Hem zij dank in eeuwigheid. Refrein God met mij, ook in gevaren, waar ter wereld ‘k mij bevind; God met mij, in angst en […]

211 – Halleluja! Eeuwig dank en ere

Halleluja! Eeuwig dank en ere Halleluja! Eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, wordt op aard en in de hemel, Here, voor uw liefd’ U toegebracht. Vader, sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; uw gemeenschap, Geest van God. Amen, zij ons eeuwig […]

212 – Halleluja, lofgezongen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Halleluja, lofgezongen Halleluja, lofgezongen Jezus Christus, onze Heer! Paart, verlosten, hart en tongen, juicht zijn liefd’ en macht ter eer! Hem, die redt uit alle noden, die waarachtig en getrouw, vastheid geeft aan ‘t Godsgebouw, Hem, de eerst’ling uit de doden, Hem, de koning […]

213 – Heb dank, o trouwe God en Vader

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Heb dank, o trouwe God en Vader Heb dank, o trouwe God en Vader, voor licht en heil, ons heden weer gebracht; wij kennen U nu nader, voor ons is ‘t nu geen nacht; U daarvoor eer! Gij hebt uw Zoon gezonden, die door […]

214 – Heffen wij tezaam

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Heffen wij tezaam Heffen wij tezaam thans ons loflied aan, blij getuigende van onze Heer. Wij gaan sterk en fier onder zijn banier, want de Godszon rijst al meer en meer. Refrein Wij gaan blij van zin en in broedermin thans weer opgericht, moedig […]

215 – Heilig, heilig, heilig

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Heilig, heilig, heilig Heilig, heilig, heilig, God de Heer almachtig, jubelend ons lied U als onze Vader prijst! Bronwel van erbarmen, majesteit der liefde, Gij, die uw trouw zo wonderwel bewijst. Helig, heilig, heilig, ook in ‘t nacht’lijk duister, trots geen mensenoog hier kan […]

216 – Immer moedig voorwaarts

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Immer moedig voorwaarts Immer moedig voorwaarts, wat ook komen mag! Voorwaarts met d’ apost’len, strijdend dag aan dag. In hun hand van leiding zich de staf bevindt, waar de God der goden zijne macht aan bindt. Mag de vijand dreigen en u tegenstaan; […]

217 – Ja, groot is de genade toch

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Ja, groot is de genade toch Ja, groot is de genade toch met Jezus een te zijn; met Hem, die door d`apost`len werkt, Gods erfgenaam te zijn. Refrein Hoe zalig is het leven toch, als Hij ons hart bewoont; Hij dan ons van zijn […]

218 – Jeruzalem in ‘t eeuwig licht

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Jeruzalem in ‘t eeuwig licht Jeruzalem in ‘t eeuwig licht, heerlijke stad der rust! volk kent ‘t nacht’lijk duister niet, heerlijke stad der rust! Het donker wolkendek vervaagt en eeuwig helder licht nu daagt. Refrein Jeruzalem, voor eeuwig nieuw, heerlijke stad der rust! Gij […]

219 – Komt vrolijk, ‘t hart omhoog geheven

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Komt vrolijk, ‘t hart omhoog geheven Komt vrolijk, ‘t hart omhoog geheven, verwacht het blijvend goed hier niet! Ginds ruist de stroom des eeuw’gen levens, die eeuwig zieleheil ons biedt! Ginds rijst de stad wier gulden tinnen, zich baden in de hemelgloed; ons wacht […]

220 – Laat ons zingen en prijzen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Laat ons zingen en prijzen Laat ons zingen en prijzen, ons loflied nu rijzen, laat klinken een danklied in jub’lend geklank! Laat ons roemen en loven die kracht schenkt van boven, en eren zijn name en brengen Hem dank. Prijst de Heer, gij getrouwen, […]

221 – Lof zij de Heer

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Lof zij de Heer Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere, dat ook ons jubellied dankbaar zijn glorie vermere! Brengt Hem uw dank, juicht bij bazuinengeklank, prijst in uw loflied de here! Lof zij de Heer, die zo wonderbaar ons wou […]

222 – Ons aller danklied, Here

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Ons aller danklied, Here Ons aller danklied, Here, stijgt op tot voor uw troon; wij zingen U ter ere, voor ‘t heil, ons aangeboôn. Wij zijn tot nu gebleven, doch niet door eigen kracht; Gij Heer, hebt ons geholpen met uwe liefdemacht. Refrein Mocht […]

223 – Schenk ons, Vader, thans uw zegen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Schenk ons, Vader, thans uw zegen Schenk ons, Vader, thans uw zegen, nu wij huiswaarts zullen gaan. Leid ons, Heer, steeds op uw wegen, dat wij in uw arbeid staan. Zegen, Heer, uw woord van heden, dat het ons tot richtsnoer dien. Schenk, […]

224 – Spreid nu uw zegenshanden

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Spreid nu uw zegenshanden Spreid nu uw zegenshanden, na dit tezamen zijn, weer over ons, uw kind’ren, wil altoos met ons zijn. Want slechts aan uwe zegen, toch zeker en gewis, zowel naar Geest en lichaam, ons ‘t al gelegen is. Als zo op […]

225 – U, Vader, U zij lof en prijs

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen U, Vader, U zij lof en prijs U, Vader, U zij lof en prijs voor ‘t onderwijs ons hier gegeven; uw Woord, uw waarheid maak’ ons vrij, en blijv’ ons bij, voor heel ons leven. Doe ons, o, Oppermajesteit, uit dankbaarheid, uw wil betrachten; […]

226 – U wil ik prijzen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen U wil ik prijzen U wil ik prijzen, U wil ik danken, want zo uw naam is, Heer, is ook uw daad. Gij hebt nieuw leven mij gegeven, Gij vredevorst, Gij eeuw’ge wijze raad! Refrein U wil ik roemen met nieuwe lied’ren, want zo […]

227 – ‘k Wil u, o God, mijn dank betalen

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen ‘k Wil u, o God, mijn dank betalen ‘k Wil u, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied; het zonlicht moge nederdalen, maar Gij mijn licht begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een Vader zorgdet […]

228 – ‘k Wil U volgen, Heiland Jezus

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen ‘k Wil U volgen, Heiland Jezus ‘k Wil U volgen, Heiland Jezus, waar ook ‘t levenspad mij leidt; waar Gij voorgaat wil ik volgen, tot uw dienst altoos bereid. Refrein Ruw en doornig zij mijn reispad, ongebaand als d’ oceaan; daar ook zal uw […]

229 – Wij kunnen het niet laten

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Wij kunnen het niet laten Wij kunnen het niet laten te spreken van de Heer; wil ons de wereld haten als ‘t daarom is: te meer. Wij kunnen toch niet zwijgen van ‘t geen door ons erkend, de mond zal blij getuigen van […]

230 – ‘k Zal met mijn ganse hart

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen ‘k Zal met mijn ganse hart ‘k Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden Heer, U dank bewijzen. ‘k Zal U in ‘t midden van de goô, op hoge toon, met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis, […]

231 – Zingt, zingt uw bruigom

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Zingt, zingt uw bruigom Zingt, zingt uw bruigom nieuwe lied`ren, roept nu de blijde hope uit, prijst ook de gaven zijner liefde. Gij Christus kerk, gij Sions bruid. Lieflijk klinken nieuwe lied`ren, zij klinken luid in jubelkoor, in jubelkoor, zij spreken van des bruigoms […]

232 – Dra daalt Jezus weder

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Dra daalt Jezus weder Dra daalt Jezus weder op de aarde neder. Zijt gij Godskind reeds bereid. Maranatha. Beid uw tijd! Gord u aan ten strijde, `t is het eind der tijden, want de grote dag genaakt. Maranatha. Godsvolk, waakt! Hij zal nederdalen om […]

233 – Blijf de Heer verbeiden

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Blijf de Heer verbeiden Blijf de Heer verbeiden, mijn ziel zwijg stil; laat door Hem u leiden naar zijn Vaderwil. Wees onversaagd, wijl zijn liefd` u schraagt en na nacht`lijk duister steeds de morgen daagt. In `s levens stormen, in alle nood zal […]

234 – Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Afspelen Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds, o Heer op uw verschijnen; de strijd is zwaar, `t wordt haar zo bang`, hoe hare wonden schrijnen. O, kome ras die zaligheid, dat Gij uw eerst`lingsvolk verblijdt. Ja kom, o […]

235 – Verhoogt de poort

Terug naar zangbundel Terug naar slotliederen Verhoogt de poort Verhoogt de poort, klinkt wijd en zijd, Hij komt de Heer der heerlijkheid. De koning van de ganse aard, hij, `s werelds heil, aanbidding waard, die `t woord des levens ons weer biedt. Refrein Hij komt niet met geweld`naars macht, neen, […]