Hemelvaart – 9 mei

WB_24_05_09 Voor Hemelvaartsdag 9 mei 2024
Wat verwachten wij nu nog van onze God? Lucas 24:50-53
50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 51 Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52 Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53 waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

De hemelvaart van Jezus is voor de discipelen met scheidingsleed verbonden. Deze afsluiting maakt echter korte tijd later het inluiden van Pinksteren mogelijk. Het ogenblikkelijk handelen van God heeft steeds uitwerking op het leven van ons allemaal, elke dag en in alle eeuwigheid.

Wij vieren vandaag de hemelvaart van Jezus. De dag, waarop Jezus tot zijn Vader terugkeert. Zoals op alle christelijke feestdagen die wij jaarlijks vieren, denken wij vandaag in het bijzonder aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dit hoort ons het hele jaar te begeleiden. Net zoals wij als christenen ons hele leven de verwachting hebben, dat Jezus terug zal komen, vieren wij dat toch in het bijzonder in de Adventtijd.

Jezus’ hemelvaart – wat is uit deze dag ontstaan? Veel mannen vieren tegenwoordig vaderdag, of ze nu vader zijn of niet. Ook veel christen doen dit inmiddels. Hemelvaart – slechts een dag, die als een welkome gelegenheid voor een verlengd weekend te gebruiken is?

Maar juist deze dag wil helpen tot het besef te komen, dat Jezus Christus de eer moet worden gegeven, dat Hem lof, prijs en aanbidding toekomen en wat God onze Vader voor ons heeft gedaan, hoe Hij heeft ingegrepen in het leven van de hele wereld, wat Hij uit louter liefde voor ons gedaan heeft. Door vandaag de hemelvaart van Christus te vieren, waarderen wij Gods handelen in de heilsgeschiedenis. Zijn handelen voor ons! Het is, gemeten naar deze liefde, bijna vreemd te zien hoe vaders, die vaak niet eens vaders zijn, in het dagelijks leven bazig, egoïstisch, rond commanderend en niet zelden slaand hun gang gaan.

Het handelen van God is altijd al aangevochten. Vroeger, tijdens Jezus’ leven helemaal – maar ook vandaag nog! Met uitspraken als “dat kan ik me helemaal niet voorstellen”, “dat kan ik niet begrijpen” en vragen als “moet dat echt zo gebeurd zijn?” wordt vaak het handelen van God gereduceerd tot ons verstand, ons weten, ons begrip, ja zelfs tot onze levenservaringen. Menig christen zegt: “Nee, ik kan de Bijbel niet nemen zoals hij is, hij stemt niet overeen met mijn leven, met mijn geloofservaringen.” Zijn wij eigenlijk de maatstaf? “Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.” (Jes 55:8-9)

Kan dat niet de oorzaak zijn van het feit, dat wij soms zo weinig geloofservaringen hebben en het niet, of maar een beetje voortgaat? De juiste richting is, dat wij weer iets van God moeten verwachten, geloofsrisico’s nemen, ons laten vallen. Wij moeten zover komen, dat wij zeggen: “Heer, op uw woord wil ik dat doen, ook als ik het niet begrijp, het niet door heb, me niet kan inleven. Ik vertrouw op U.”

Jezus keert tot zijn Vader terug ( zie Lucas 24:44). Hij heeft het voorspeld: “Ik zal naar mijn Vader terugkeren en u een plaats bereiden, opdat u zult zijn, waar Ik ben.” Het laatste, dat Jezus doet, is het zegenen van zijn discipelen (Lucas 24:50). In Genesis 12:2 luidt het al: “…..Ik zal je zegenen, ……, een bron van zegen zul je zijn.” Wij zijn ook gezegenden en moeten een zegen voor anderen zijn. Christenen, die moedig geloofsrisico’s nemen en uitnodigend naar Gods liefde leven, zijn een zegen voor hun omgeving. Ook de beschreven reactie van de discipelen helpt daarin verder: “Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem”. (Lucas 24:52)

Laten ook wij deze Heer Jezus Christus de eer geven, Hem alleen komen alleen lof, prijs en aanbidding toe. Hij is Heer, uit de dood opgestaan. Elke knie zal zich buigen, elke tong moet het getuigen: Jezus Christus is Heer.

De discipelen keerden vol vreugde terug. Dat is de uitwerking van de aanwezigheid en het handelen van onze Heer Jezus Christus. “Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.” (Fil 4:4)

Zij zullen moeten wachten tot de Heilige Geest over hen komt (Hand 1:8). Het is een historische gebeurtenis in de heilsgeschiedenis en mooi om te zien, dat niet de tweede stap voor de eerste wordt gezet. God is ook steeds een God van orde. Zoals Jezus in de wereld is gekomen, heeft gehandeld en gewerkt, is gestorven en opgestaan, zo moet Hij nu ook tot zijn Vader terugkeren, opdat de heilsgeschiedenis verder kan gaan.

Christus’ hemelvaart heeft toch ook iets met afscheid nemen te maken, met loslaten, verlies en scheiding. Maar Jezus zegt: Ik moet nu gaan, opdat het verder gaat, opdat het heilsplan wordt vervuld. Ik ben nog veel van plan, Ik moet mijn weg gaan en Ik doe dat voor jullie. Hij doet dat voor u en mij. Het is niet het einde, het gaat verder. Daar, waar wij geloven dat alles is afgelopen, begint het vaak pas echt voor God.

“Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen…” (Hand 1:8) en “…Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” (Matt 28:20), dat mogen wij nu al ervaren. “Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met Me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben” (Joh 14:3), dat is hetgeen ons volgens de heilsgeschiedenis nog te wachten staat. Christus’ hemelvaart nodigt ons uit hier niet aan te twijfelen, omdat toch alles is vervuld, wat tot nu toe was beloofd. Dat kan ons ook helpen te geloven, dat hetgeen nog moet gebeuren, ook zal gebeuren.

Dat moet onze hoop en ons vertrouwen zijn: Hij is nu al bij ons, Hij voert en leidt ons – maar Hij zal ook terugkomen en zijn Rijk opbouwen. Hij zal komen in macht en heerlijkheid, niet meer in nederigheid, maar machtig in de strijd. Laten wij dat van onze Heer Jezus Christus verwachten en daarop vertrouwen!
“Uw heren gaan, maar onze Heer komt!” (uitspraak van oud-bondspresident G. Heinemann)

B. Jansen

Bericht vervalt automatisch op zondag 9 juni , 2024