Geloofbelijdenis

1. Ik geloof in God,
de Vader, de Almachtige,
de Schepper van hemel en aarde.

2. Ik geloof in Jezus Christus
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
geboren uit de maagd Maria door de Heilige Geest;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd, gestorven en begraven is,
die nedergedaald is in het dodenrijk,
op de derde dag is opgestaan uit de doden,
en opgevaren is naar de hemel.
Hij zit ter rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal wederkomen om te oordelen over levenden en doden.

3. Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
de vergeving der zonden,
de opstanding der doden en het eeuwige leven.

Amen