Raad van Kerken

Onze gemeente zoekt de samenwerking ook met andere christenen. Een aantal van onze gemeentes zijn aangesloten bij de plaatselijke Raad van Kerken. Dit zijn de gemeentes:
Apeldoorn:
Enkhuizen: Kerkplein Enkhuizen
Zeist: Raad van Kerken Zeist

Hierin staan we achter het verbond van kerken zoals dat ook omschreven wordt door de landelijke Raad van Kerken.
Uit de preambule van de Raad van Kerken van Nederland:
De Raad van Kerken in Nederland is een verbond (fellowship) van kerken, die de Heer Jezus Christus als God en Heiland belijden overeenkom-stig de Schriften en die er daarom naar streven samen hun gemeenschappelijke roeping te vervullen tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.