Woord van de week – 23 juni

WB_24_06_23 Voor zondag 23 juni 2024
Onze advent Lucas 14:16-24

16 Jezus vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit.
17 Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” 18 Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 19 En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 20 Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” 21 Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22 Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats, ” 23 zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. 24 Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”’

Kerngedachte: Advent in de zomer? Ook nu willen wij ons op de wederkomst van Christus voorbereiden. Advent – afkomstig uit het Latijn: adventus = komst en advenit = hij komt – is de voorbereiding van de christenen op de wederkomst van de Heer. Advent is de voorbereiding op het grootst denkbare geluk en dus de tijd van de grootst denkbare voorvreugde in ons leven.

Voorbereiding is voor ons allen niets nieuws of bijzonders. Wij bereiden ons bijvoorbeeld voor op de nieuwe dag, de volgende vergadering of op een bezoek. Over het algemeen verlangt het leven voortdurend van ons oriëntatie op nieuwe feiten, doelen of nu eenmaal voorbereiding. Iedereen kan het bij zichzelf nagaan: voor alledaagse, terugkerende taken gebruiken wij beduidend minder voorbereidingstijd dan voor een bijzondere aangelegenheid. Op de eerste schooldag bereiden wij ons vast grondiger voor dan bijvoorbeeld op “een gewone”. Dat is ook vanzelfsprekend, dankzij de routine hebben wij minder voorbereidingstijd nodig. Helaas is al menigeen zijn routine noodlottig geworden. In de krant is dan te lezen: “Om onverklaarbare redenen ….”. Routine maakt slaperig, wiegt iemand in zekerheid. Daarom zouden wij periodiek ons leven over het routinematige verloop heen moeten overdenken. Dat is heel simpel. Wij hebben alleen een beetje rust en tijd nodig. Simpel!?

Laten wij ons bijvoorbeeld afvragen: wat is advent? Natuurlijk, dat zijn de vier weken direct voor Kerstmis. Gedurende die tijd bereiden wij ons voor op het grootste feest van de christelijke kerk. Traditioneel horen daar ook lekker eten en gebak en niet te vergeten de versiering van het huis of de boom bij. Bovendien maken wij afspraken met onze vrienden voor de feestdagen of boeken wij een kerstvakantie om eindelijk van de alledaagse stress uit te rusten. De adventtijd wordt door allerlei voorbereidingen in beslag genomen. Is deze nietszeggende, jaarlijks terugkerende routine advent? Zijn wij zo afgestompt, hebben wij daadwerkelijk al onze toekomstverwachtingen begraven, of herinneren wij ons stilletjes toch nog iets van een andere dimensie van Kerstmis en advent? De betekenis van advent is sterk met die van Kerstmis verbonden. Oriënteren wij ons vooral op het verleden, op de weerloze Heiland in de kribbe, of sterken wij ons met het heden en de toekomst, met de opgestane Christus, wiens wederkomst wij verwachten?

Advent in zijn diepste betekenis beperkt zich niet tot vier weken per jaar, maar omvat ons hele leven. Het is de voorbereiding van onze ziel op de wederkomst van de Heer of het grote avondmaal. Zo gezien is advent het voortdurend werken aan ons eigen hart, het aantrekken van de nieuwe mens. Dat heeft niets meer met routine te maken, het is doelgericht werk, dat nu begint. “…..Ik geloof in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, …., opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand des Vaders, vanwaar Hij wederkomen zal.”(uit de geloofsbelijdenis)

Om te beschrijven hoe het zal zijn met Christus verenigd te zijn ontbreken gewoonweg de woorden. Het is het eenvoudigst daarvoor Openbaring 21:3-5 te citeren: “Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar’.-“

Dit doel heeft ook zijn prijs. Niet dat God met zweep en suikerbrood van dienst is! Wij maken zelf uit, ieder voor zich, hoe wij ons op de wederkomst van Christus voorbereiden. Of de wederkomst van de Heer voor ons vreugde of pijn zal zijn, wordt niet pas in de verre toekomst uitgemaakt. Nee, onze huidige instelling is de basis daarvoor. Als wij ons nu overwegend voor aardse, kortdurende, hedendaagse dingen interesseren, horen wij bij Christus’ wederkomst, het grote avondmaal, juist tot degenen, die ‘belangrijker’ werk gepland hebben en zijn uitnodiging zonder eenmaal met de ogen te knipperen afslaan. Als wij echter moeite doen ons zo goed mogelijk op de wederkomst van Christus voor te bereiden, zullen wij zijn uitnodiging voor het avondmaal vast niet missen.

De cruciale vragen zijn bijvoorbeeld:
• Arbeid of Christus?
• Ontspanning of Christus?
• Kinderen of Christus?
• Partner of Christus?
• Vrienden of Christus?
• Plezier of Christus?
Nee, natuurlijk niet! De vragen luiden geheel anders:
• Heb ik tijd? Wat gaat voor, heeft prioriteit?
• Neem ik de tijd voor het gebed – alleen of met vrienden, gelijkgezinden?
• Neem ik de tijd voor het bestuderen van de Bijbel?
• Begeleidt Christus mij naar en tijdens het werk?
• Hoor ik de stille “schreeuwen” uit mijn omgeving (kinderen, partner, buren, vrienden, broers,
zusters, …): “Ik heb een probleem”, “Ik heb hulp nodig”?
• Vind ik tijd voor spontane hulp?
• Heb ik tijd voor gemeenschap met gelijkgezinden?
• Kan en wil ik (zo nu en dan) afzien van permanente bereikbaarheid en het gebruik van moderne communicatiemedia? Hoe afhankelijk ben ik?
• Geef ik mijn leven vorm of word ik geleefd?
• Werk ik om te leven of leef ik om te werken?

Voorbereiding op Christus’ wederkomst is niet op te maken uit het behoren bij de geloofsgemeenschap, maar uit onze daden (tijd voor Christus). Wij hebben weliswaar de nodige condities, maar niet de entreekaart voor de hemel. Er zijn veel geroepenen, maar weinig uitverkorenen. Geroepenen zijn in de aangehaalde gelijkenis de uitgenodigde gasten, die zich echter met oppervlakkige uitvluchten van de uitnodiging afmaken en daarom niet komen tot de uitverkiezing. Laten wij niet alleen op tradities leunen, zoals de Joden destijds op hun stamvader Abraham. Het gevoel uitverkoren te zijn is nauw verbonden met arrogantie, waardoor wij ons in de positie van de farizeeërs zouden bevinden, die de uitnodiging van Christus afwezen. Wij mogen ons tot de geroepenen rekenen, maar of het ook tot de uitverkiezing komen kan?

Als wij advent in het licht van de toekomstige Christus zien, verdwijnen versiering, cadeaus, eten en drinken tijdens de jaarlijkse adventtijd naar de achtergrond. Met de juiste, goddelijke instelling tot advent laten wij ons niet meer zinloos jagen van de ene afspraak naar de andere. Wij zien graag af van tweede- en derderangszaken om het doel van ons leven te bereiken: het grote avondmaal, het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel, de gemeenschap met God de Vader en Christus de Zoon.

In die zin omvat advent ons hele leven. Het is de tijd van voorbereiding op het grootst denkbare geluk en dus de tijd van de grootst denkbare voorvreugde. Hopelijk ziet men dat ook aan ons. Het is genadetijd, laten wij onze zorgen overlaten aan de Heer!
M. Aeschlimann

 

Bericht vervalt automatisch op dinsdag 23 juli , 2024