Woord van de week – 4 februari

WB_24_02_04 Voor zondag 4 februari 2024

God vernieuwt zijn volk Jesaja 55:6-12

6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. 8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen–spreekt de HEER. 9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. 10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten 11 zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. 12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen.
Verder Bijbelteksten: Wijsheid:13-17: Matteüs 13:31-33(34-35); Galaten 1:6-10; Psalmen 119:105.
Kerngedachte: Wij mogen ons afvragen hoe intensief wij God beleven, onze wegen onderzoeken en – waar nodig – opnieuw voor God kiezen.
Opmerking vooraf:
Deze weekbrief houdt verschillende impulsen voor de dienst in, die niet in een doorlopende context staan, maar als autonome elementen van de preek kunnen worden gebruikt.
Achtergrond:
De situatie ten tijde van Jesaja: Juda werd met de grond gelijk gemaakt. De tempel was verwoest. De valse hoop, dat God onder alle omstandigheden Jeruzalem zou sparen, was vervlogen.
Het volk van God vroeg zich af: Waar blijft de vervulling van het heil? Waar blijft troost voor de hele wereld? Waar blijft de komende Heer? (Jesaja 40:1).
Jesaja moest scherpe en harde woorden accepteren en de mensen geloofden de woorden, die hij te verkondigen had, niet meer.
Uitleg en impulsen:
Gods plannen en wegen zijn niet de onze (Jesaja 55:8). Wij denken echter veel te vaak in ons stramien en geven God vaak geen tijd en geen speelruimte om te handelen. Wij geven Hem voorschriften en verbazen ons, dat wij zijn sporen niet kunnen ontdekken. Wij zijn vaak vastgelopen in onze ideeën. Hoe moet er dan iets uit Gods plannen en zijn Woord groeien (Jesaja 55:10-11)? Het beeld, dat Jesaja hier uit de natuur heel mooi doorgeeft, toont, dat het woord van God voor groei is bestemd. De proloog in het evangelie van Johannes maakt indrukwekkend duidelijk, dat alles uit Gods woord ontstaat: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.” (Johannes 1:1-4)
Na het kerkelijk jaar hebben we vandaag de zondag “Sexagesima” (60 dagen voor Pasen). Op deze zondag wordt in enige kerken als zondagsevangelie vaak de gelijkenis van de “viervoudige akker” (Lucas 8:4-8) gelezen. Jezus beschrijft in deze gelijkenis de werking van Gods woord. Deze werking wordt door verschillende situaties beïnvloed. Het is steeds dezelfde drijvende kracht van de boodschap over de liefde van God, zoals de groeikracht in de zaadkorrel zit, maar het komt erop aan, dat wij deze goddelijke kracht in onszelf ook ruimte geven, opdat zij zich in woord en daad kan ontplooien en door ons werkzaam wordt.
Wij worden aangemoedigd vandaag zijn stem te horen en ons hart niet voor God te sluiten (Hebreeën 4:8). Als God tot ons spreekt, in welke vorm dan ook, mogen wij nauwkeurig luisteren en ons laten veranderen. Daarbij speelt het een grote rol op dat moment de persoonlijke zienswijzen ter zijde te schuiven. Wij zouden anders er veel kunnen missen. Laten wij dat wagen.
Het volgende voorbeeld heb ik tijdens een dienst een keer gegeven, toen het erom ging door het vervangen van oude gewoonten en zienswijzen een nieuw beeld te laten ontstaan:
Ik vroeg de broeders en zusters eerst, of zij geloofden, dat in een omhooggehouden appel een geheim zou zitten. Ik liet een appel zien, die ik niet zoals gebruikelijk met een mes vanaf de steel in de lengte doorgesneden had, maar een keer anders, dwars. De appel was dezelfde, maar het beeld van beide helften opende nieuwe perspectieven:

Wie weet, dat de kern van een appel een ster vormt, als men hem maar anders doorsnijdt? Daar waar wij bekende dingen een keer anders leren kennen, motiveert het vertrouwde patronen te verlaten en nieuwe dingen te ontdekken – en van alles in het leven wacht er alleen maar op nieuw ontdekt te worden. (Wie dat wil, kan de appel tijdens de dienst laten rondgaan.)
In de evangeliën wordt overduidelijk getoond, dat Jezus anders handelt dan misschien gebruikelijk is en wordt verwacht. In zijn handelen wordt het gehele wezen van God duidelijk. Liefde en barmhartigheid staan op de eerste plaats (bijvoorbeeld Matteüs 12:9-14)! En – wij moeten toch van Jezus leren – waarom gaan we dan zo vaak met onze geaccepteerde gewoontes door, net zoals daarvoor?
Veel van hetgeen voor het volk Israël uit de Godswoorden van de profeten nog was verborgen, heeft zich door Jezus Christus vervuld. Waarom is dat vervuld? Omdat God het zo wilde en omdat Hij van ons houdt. Zo zal ook het Woord over de terugkomst van Christus worden vervuld (Openbaring 21).
De afsluiting van de perikoop (Jesaja 55:12) bemoedigt. Wie het woord van God met al zijn beloften ter harte neemt, zal vol vreugde uit onderdrukkingen vertrekken en in vrede op de heilsweg worden geleid. Wat een belofte!
Wij zijn opgenomen in de werking van het goddelijk woord, door haar zijn we omgeven, zo waar als wij behoren tot zijn volk, nu en in eeuwigheid. “Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’” (1 Korintiërs 2:9).
Dan is dat met de appel nog helemaal niets. J. Habekost

Bericht vervalt automatisch op maandag 4 maart , 2024